Henvisning

Henvisning til behandling hos oss ved Blå Kors klinikk Loland kan sendes fra fastlege, rus-/sosialtjeneste eller fra andre i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig med en god beskrivelse av symptomer og behandlingsbehov.

Send henvisningen til vurderingsinstans i egen helseregion. Oversikt over vurderingsinstanser finnes på Helsenorge.no. Det er vurderingsinstansen som vurderer om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp innen TSB.

Om rett til å velge behandlingssted

Rett til valg av behandlingssted betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten.
Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling, kan velge mellom offentlige behandlingssteder eller private som har avtale med regionale helseforetak. (du finner disse på helsenorge.no)

Dette bør henvisningen inneholde:

 • Personopplysninger: Navn, personnummer, adresse, telefon
 • Diagnose
 • Tydelig beskrivelse av problemet:
  • Rusmiddelavhengighet: Aktuell situasjon, hvilke rusmidler brukes, omfang og varighet, måten det inntas på
 • Pårørende: Aktuell situasjon, familiesituasjon, omfang og varighet av belastninger
 • Beskrivelse av fysisk og psykisk helse
 • Opplysninger om medisinering
 • Resultater av relevante undersøkelser og utredninger
 • Vurderinger av om førerkortforskriftens helsekrav anses som oppfylt
 • Familie, nettverk og sosiale forhold som bolig, arbeid/skole
 • Barn, alder og deres omsorgssituasjon
 • Aktuelle samarbeidspartnere med kontaktopplysninger
 • Tidligere behandlingserfaring
 • Forslag til ønske om type behandlingstiltak
 • Beskrivelse og vurdering av pasientens motivasjon for behandling

Lurer du på noe om henvisning, ta kontakt med:

Svein Frøytland

Forløpskoordinator
(+47) 489 99 988