Et folkehelseprogram av STOR betydning

– Prosjektet har som målsetting å bedre barn og unges psykiske helse. Vi tror at et fokus på å skape gode og trygge møteplasser for barn og unge er viktig, og ønsker å skape lokale tiltak for å imøtekomme dette.

Av Ivar Eidsaa

Det forteller Gro Anita Kåsa Poulsen, tilsatt som kommunikasjonsrådgiver i Blå Kors Kristiansand. Hun har et hovedansvar for prosjektet «Sosiale nettverk og sosiale medier (SONE&SOME)» som er et av fire prosjekter i Folkehelseprogrammet.

Gro Anita har i over 20 år arbeidet i ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet Sykehus HF. Hun startet i sin tid som sekretær på Familieklinikken, før veien gikk videre som enhetsleder og etter hvert kommunikasjonsrådgiver. Her bygde hun blant annet opp og driftet nettsiden abup.no. Hun jobbet også med Abup Road Records, tv-sendingene Helsestudio1 som sendes på TV Agder og Abup forlag.

Nå er hun på plass hos Blå Kors Kristiansand og forteller om spennende dager som prosjektleder for SONE&SOME.

– Prosjektet ble startet opp i 2017, og vi er kommet godt i gang, forteller hun.

En tiårig satsing

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke det lokale folkehelsearbeidet. Aust-Agder og Vest-Agder ble valgt ut av Helsedirektoratet til å bli programfylke. Blå Kors Kristiansand er ledende aktør for «Sosiale nettverk og sosiale medier».

– Vi har med oss Midt-Agder Friluftsråd (MAF) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) som hovedsamarbeidspartnere. I tillegg har vi inngått samarbeidsavtaler med syv kommuner; Iveland, Vennesla, Kristiansand, Songdalen, Mandal, Marnardal og Lindesnes, opplyser hun.

Det vil være i prosjektets interesse å utvide kommunesamarbeidet ytterligere den gjenstående tiden. Styringsgruppen er forsterket med representasjon fra både Korus sør og Politiet, i tillegg hovedsamarbeidspartnere, representanter fra prosjektkommunene, ungdom og foreldre.

– Det er viktig for oss å ha ungdommens stemme inn i styringsgruppen direkte, da det er de som vet hva som er aktuelt for ungdom i dag, sier Kåsa Poulsen.

Islandsmodellen

Hun sier Islandsmodellen var til inspirasjon ved utvikling av prosjektsøknaden. Den har lykkes på flere områder og hadde blant annet fokus på å skape fritidstilbud og økt foreldrenærvær. Det ble f.eks bygd flere idrettshaller og innført et «Fritidskort» som gjorde det mulig for «alle» barn og ungdom å delta på aktiviteter. Ikke minst var det et felles regelsett i forhold til innetid osv.

– Nå er det ikke innetidene vi skal fokusere mest på her i prosjektet, men nettopp det å skape flere sosiale arenaer hvor ungdom kan møtes etter skoletid eller på kvelden. Foreldreinvolvering er også et viktig område å jobbe med fremover, sier hun.

Hovedfokus i prosjektet

Fokus i prosjektet vil være å prøve ut ulike alternativer for å skaffe oss erfaringer på hva som kan fungere. Kommunene har ulike behov og det er viktig at tilbudet tilpasses både den enkelte kommune og ønsker fra ungdommene.

– I utgangspunktet så pleier vi å si at prosjektet dreier seg om tre sentrale områder; gruppeaktivitet, arrangementer og sosiale medier.

Gjennom tett samarbeid med de enkelte kommunene vil det bli initiert både gruppeaktiviteter, arrangementer og utstrakt bruk av sosiale medier.

Noen kommuner er allerede i gang med etablering av grupper, dette kan være alt fra aktivitetsgrupper til samtalegrupper, men felles for de er nok at det er fokus på sosial kompetanse. En type arrangement kan være en konferanse for ungdom som resulterer i en oppfølgingskonferanse for foreldre noen uker senere. Her vil ungdom få anledning til å fortelle de voksne i sin kommune hva de ønsker og har behov for. Kanskje blir også politikere i kommunen utfordret til å delta her.

Ungdommens stemme

Ungdommens stemme er den aller viktigste i dette prosjektet.

– Vi burde egentlig ikke sette i gang et tiltak uten at ungdom har vært med i samtalen. Vi ønsker å ta på alvor deres mening og vil forsøke å få til lokale samlinger for å hente inn disse stemmene. Det er ikke sikkert alt er realistisk å få til, men i en prosjektperiode kan vi tillate oss litt prøving og feiling, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.

Hun forteller med engasjement om Kickoff-leiren som har vært arrangert i en årrekke. Abup startet leir som et prosjekt sammen med Røde Kors for 11 år siden. Den første leiren ble gjennomført på Knaben med ungdommer primært fra Kristiansand. I løpet av årene er tilbudet utvidet og det tilbys nå leir også for Arendal og Lister-området.

Et offisielt samarbeid

Kickofff er fra 2019 et offisielt samarbeid mellom Abup og Blå Kors Kristiansand, som retter seg mot ungdom med interesse for psykisk helse. Den er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor kan se ut.

Ungdommene har ytret ønske om mulighet for å treffes mellom leirene, og Blå Kors Ung har lagt til rette for gruppesamlinger for disse. Ungdomsgruppene som er gjennomført her kan være en mal for hvordan prosjektet kan være med å legge til rette for oppstart av grupper til de kommunene som ønsker det fremover.

– Vi ser for oss at vi kan lage en slags verktøykasse som gjør det lettere å starte opp lokalt. Ungdom kan ha stort utbytte av å møte andre ungdommer som er i tilsvarende situasjon som dem selv, og de får ofte mye igjen for å hjelpe hverandre eller bare en erkjennelse om at de ikke er alene om å tenke eller føle som de gjør. I tillegg vil det være viktig med en sosial ramme rundt gruppene, at det f.eks. tilbys et enkelt måltid, sier hun.

Sosiale medier

Når det gjelder sosiale medier, blir det naturlig å trekke inn de nasjonale chattjenestene som Blå Kors Kristiansand driver.

– Snakkompsyken.no og snakkommobbing.no retter seg mot barn og unge i vår målgruppe, og det er derfor naturlig at vi samarbeider tett med disse. Her kan ungdom som trenger noen å snakke med ta kontakt daglig i tidsrommet 15-21, og vite at de får svar fra fagpersoner som til daglig jobber med barn og unge, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.

– Å skape rusfrie aktiviteter og møteplasser som ungdom har behov for er det viktigste vi skal drive med. Men veien frem til dette kan være ulike fra kommune til kommune, sier Kåsa Poulsen. I prosjektet har hun også med seg flere sterke krefter fra Blå Kors; Tonje Refsnes, Vidar Solsvik og Henning Reme.