Blå Kors og Sørlandet sykehus

Blå Kors Kristiansand får støtte til unikt samarbeidsprosjekt med Sørlandet Sykehus

Eskil Stenhaug fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør tildelte torsdag 7,5 millioner kroner til Blå Kors Kristiansand (BKK) for å finansiere et unikt prosjekt som BKK har innledet med enhet for psykiatrisk avdeling seksjon Kristiansand i klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling ved SSHF. Målet er å gi økt deltakelse og inkludering i samfunnslivet for inneliggende pasienter fra avdelingen.

Av Ivar Eidsaa

– Prosjektet er, så langt vi er kjent med, unikt i landssammenheng og setter nye brøytepinner på en vei vi går sammen, spesialisthelsetjenesten, pasienter og sivilsamfunn, og prosjektet er følgelig en pilot i norsk sammenheng, forteller daglig leder for Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim.

Geir Ove Høgdal fra klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling ved SSHF, Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, Eskil Stenhaug fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør (bak) og Gro Anita Kåsa Poulsen, seniorrådgiver Innovasjon ved Blå Kors Kristiansand og Kirsti Hobbesland Brandsvoll fra klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling ved SSHF.
Geir Ove Høgdal fra klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling ved SSHF, Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, Eskil Stenhaug fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør (bak) og Gro Anita Kåsa Poulsen, seniorrådgiver Innovasjon ved Blå Kors Kristiansand og Kirsti Hobbesland Brandsvoll fra klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling ved SSHF.

Løper over tre år

Ingeborg Sele Danielsen
Ingeborg Sele Danielsen fra klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus.

– Flere av pasientene ved psykiatrisk avdeling seksjon Kristiansand kan tenkes å nyttiggjøre seg av ulike aktiviteter og tilbud i Blå Kors Kristiansand, samt nyutviklede tilbud tett på sykehusavdelingen. Gjennom å delta i aktiviteter både i og utenfor sykehuset, får pasienten mulighet til å erfare mening og mestring, samt deltakelse og inkludering, sier avdelingsleder Geir Ove Høgdal fra SSHF.

Pengene som Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør nå tildeler skal løpe over tre år, og er på til sammen 7,5 millioner kroner.

Eskil Stenhaug
Eskil Stenhaug fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

– Gjennom de tildelingene vi gjør, ønsker vi å stimulere til gode levekår på Agder og i Telemark. Søknaden fra BKK og SSHF går rett inn i formålet vårt om å hjelpe mennesker ut av en vanskelig situasjon. Vi ønsker å støtte prosjekter som kan videreføres også etter at prosjektperioden er over, og at de vi tildeler til har kompetansen og resursene som skal til for å gjennomføre prosjektene på en god måte. Ikke minst er det interessant å se hva et samarbeid mellom ideell og offentlig sektor kan betyr i praksis, sier Eskil Stenhaug.

Gode erfaringer

Samarbeidet er allerede i gang med tilbud om deltakelse for pasienter ved flere av BKK sine tiltak, og første pasient fra Enhet for sikkerhetspsykiatri skal prøve seg to timer i uken ved Blå Kors gjenbruk på Mjåvann.

Dette har så langt gitt gode erfaringer. Samarbeidet omfatter per i dag fire pasienter inn i ulike tiltak hos BKK. Denne måten å arbeide på er ikke ny i Blå Kors-sammenheng, da BKK allerede har etablert samarbeid med blant annet SSHF, ARA og Blå Kors sin egen virksomhet Steg for steg (SFS), samt at Blå Kors barnas stasjon samarbeider med SSHF og Abup om et eget prosjekt som har fått navnet UTFAM.

Geir Ove Høgdal, Gro Anita Kaasa Poulsen, Arvid Solheim, Kirsti Hobbesland Brandsvoll og Eskil Stenhaug
Geir Ove Høgdal, Gro Anita Kaasa Poulsen, Arvid Solheim, Kirsti Hobbesland Brandsvoll og Eskil Stenhaug

God effekt på helsetilstanden

Solheim og Høgdal peker på at flere studier indikerer at deltakelse i lokalsamfunnet og fritidsaktiviteter har positiv effekt på folks helsetilstand. Det skaper tilhørighet, sosiale nettverk og en god balanse mellom opplevelse av egenfrihet og sosial tilhørighet. Også terapeutisk bruk av aktivitet viser at deltakelse i meningsfulle aktiviteter kan gi bedre psykisk helse, noe som ble konkludert med i en rapport fra 2004.

Pasientene skal få oppleve muligheter for mestring og mening, deltakelse og inkludering.

Arvid Solheim

Blå Kors Kristiansand og SSHF mener at dersom mennesker med psykiske lidelser kan bli ytterligere motivert for deltakelse i aktivitet, kan dette bidra til symptomreduksjon, i tråd med en undersøkelse fra 2008. Det må også nevnes at psykiater Trond Aarre i en undersøkelse fra 2010 hevder at det faktisk vil bli mindre behov for legemidler og psykoterapi, dersom mennesker med psykiske lidelser blant annet fikk hjelp til å være i tilstrekkelig aktivitet.

Startet i 2022

Kimen til samarbeidet ble etablert i 2022. I forkant av julen 2022, ble BKK kontaktet av Enhet for sikkerhetspsykiatri ved Sørlandet Sykehus (SSHF). Ønsket var å samarbeide om å skape en god julefeiring for pasientene på enheten. Blå Kors Kristiansand bidro med midler slik at det kunne arrangeres et julebord.

Dette var så vellykket, at BKK høsten 2024 ble invitert til et møte med Enhet for sikkerhetspsykiatri ved SSHF for å se på hvordan et videre samarbeid kunne se ut. Møtet gav inspirasjon til å se på nye muligheter sammen.

– Tilbudene som presenteres for pasientene, vil være gratis å benytte seg av, både for pasient/ deltaker og SSHF. Pasientene vil gjennom prosjektet/ tiltaket få delta på en av BKK sine mange arenaer, og gjennom dette få oppleve muligheter for mestring og mening, deltakelse og inkludering, sier Arvid Solheim.

header
Senest oppdatert: 15.03.2024