Ny rapport om somatisk helse og avhengighet/psykisk lidelse

Margrete Hageberg, overlege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.

Pasienter med rusmiddel-lidelser lever i snitt 15 år kortere enn andre. De er i risiko for å utvikle og dø av en rekke somatiske tilstander.

– Vi må bruke anledningen når pasientene er i behandling hos oss så vi utreder og behandler helhetlig, sier overlege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, Inger Margrete Hageberg.

Forebygging

Sist uke ble en ny rapport fra legeforeningen om somatikk i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lagt fram. Hageberg sitter i arbeidsgruppen som har utarbeidet den. Arbeidsgruppen har hatt som mandat å se på mulige tiltak for å forebygge, komme tidlig inn og behandle fysisk sykdom hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddel-og avhengighetslidelser.

Som overlege på Blå Kors klinikk Skien møter Hageberg daglig pasienter som har til dels omfattende somatiske sykdommer og plager de trenger behandling for. Det er blant annet hjerte/karlidelser, diabetes, smertetilstander og metabolske sykdommer.  Pasientgruppen er også i risiko for ulike krefttilstander.

Røykeslutt

Pasienter som har utviklet et rusmiddelproblem har ofte over år tatt dårlig vare på seg selv. Livsstilsrelaterte helseproblemer som skyldes tobakksbruk, inaktivitet og dårlig kosthold er vanlig. Røykeslutt er et av tiltakene som rapporten legger vekt på.

– De fleste av pasientene våre røyker. Alle får tilbud om støtte til å slutte for eksempel ved hjelp av røykeplaster og annen nikotinsubstitusjon, de får undervisning om tobakkavhengighet og om fordeler ved å kutte ut tobakk. Noen takker ja, og jobber også med denne avhengigheten mens de er hos oss, sier Hageberg. Hun legger til at forskning viser at tobakkavvenning også virker positivt inn på prognosen for behandling for andre avhengighetstilstander.

Helhetlig behandling

Blant andre satsingsområder for et bedre helsetilbud til pasientgruppen er mer helhetlig oppfølging.

– Pasientene må få nødvendig og integrert somatisk utredning og behandling når de er lagt inn i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De ulike delene av helsetjenestene må samhandle bedre og det må gis mulighet til innsyn i journal på tvers av tjenestene, går det fram av rapporten. Videre peker rapporten på at pasientene ofte ikke har økonomi til å gå til legen eller tannlegen. Et fritak for egenandeler og en årlig helsekontroll hos fastlegen ville bidratt til å fange ulike fysiske utfordringer. Det samme gjelder for tannlege. I dag har pasienter som er innlagt i TSB eller psykisk helsevern rett til fri tannhelsetjeneste, dette gjelder ikke for de fleste når de er utskrevet.

Les mer hos legeforeningen:

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2023/Legeforeningen-vil-ha-mer-helhetlig-behandling-av-psykisk-syke/