Private aktører i velferdsstaten

Blå Kors har gitt sine innspill til Velferstjenesteutvalgets utredning om offentlig finansierte velferdstjenester, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten.

Slik vi oppfatter det har ikke utvalget svart ut anmodningen om å se på ideelles særskilte bidrag. De beste velferdstjenestene får samfunnet gjennom et mangfold av aktører som tilbyr de ulike tjenestene. En slik velferdsmiks er vanlig i mange europeiske land, og i nesten alle europeiske land er innslaget av ideelle aktører atskillig større enn i Norge.  Signalet har lenge vært klart fra regjeringens side om at ideelles andel av helse- og velferdstjenester skal økes.  

Blå Kors har som ideell aktør i mer enn 100 år levert viktige tjenester til samfunnet. Blå Kors har bevist sin legitimitet gjennom alle disse årene ved å være en foretrukket leverandør og vi ønsker å fortsette å bevise vår legitimitet i de kommende 100 år.

Blå Kors stiller seg bak mindretallets vurdering der oppfatningen er at ideelle aktørers sosiale mål og manglende mulighet til å ta overskudd ut av virksomheten, gir grunnlag for større grad av tillitsbasert styring.  Blå Kors støtter også utvalgsmedlem Nereids dissens om at kvaliteten på velferdstjenester ikke kun bør måles økonomisk.   
Det er en lang tradisjon i Norge for at ideelle aktører har ivaretatt samfunnsoppdrag og forvaltet offentlige midler i leveransen av velferdstjenester. Dette har blitt gjort med høy grad av kvalitet og god ressursutnyttelse. Ideelle nyter stor tillitt i samfunnet. De skifter ikke eiere og eventuelt overskudd reinvesteres i virksomheten for å realisere ideelle velferdsmål. 

Oppsummering av våre innspill:

• Blå Kors ønsker økt bevissthet og bruk av ideelle aktører og reservasjonsadgang hvor
ett virkemiddel vil være at kommunene må begrunne hvorfor de eventuelt IKKE vil
benytte eller vurdere ideelle.
• Vi støtter utvalgets mindretall som mener det er grunner til å prioritere ideelle fremfor
kommersielle aktører.
• Vi mener at private aktører på lik linje med det offentlige bør få øremerkede midler til
forskning.

Friskoler: Blå Kors påpeker at utvalgets behandling av friskolesektoren er ufullstendig og
inneholder avvikende lovtolkninger knyttet til avtaler mellom nærstående.
Arbeidsmarkedstiltak: Blå Kors vil hevde at utvalgets vurdering av
arbeidsmarkedsvirksomhetene ikke bygger på en tilstrekkelig forståelse av ulikhetene
mellom AFT (Arbeids Forberedende Trening)/VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) og anbudsutsatte
tiltak.
Barnehager: Blå Kors støtter ikke utvalgets forslag til regler for godkjenning, tilskudd og
anskaffelser av barnehageplasser. Kvalitet og mangfold er avhengig av forutsigbare og
langsiktige rammevilkår. Bruk av driftsmidler og eiendomsforvaltning må behandles hver for
seg.
Barnevern: Blå Kors ønsker langsiktige avtaler innen barnevern, og understreker at samme
krav om kompetanse, arbeidsforhold og kvalitet må gjelde alle aktører som utfører tjenesten,
både offentlige, private kommersielle og ideelle.