Frivillighet

Frivillighet er en viktig del av norsk kultur og samfunnsliv, og en fin måte for folk å bidra inn til felleskapet. I tillegg til at frivillighet er bra for folkehelsen, gir det også en verdiskapning som ikke kan erstattes av det offentlige.

Kort oppsummering

  • 62% av befolkningen gjorde noe frivillig i fjor, en viktig verdiskapning for samfunnet.
  • Frivillighet er bra for folkehelsen, både for dem som gir og får tid. Som frivillig tidgiver i Blå Kors bidrar du også til å skape sosialt bærekraftige lokalsamfunn.
  • Blå Kors har behov for frivillige tidgivere i hele Norge.

Hva er frivillighet?

Frivillighet handler i korte trekk om å gi av sin egen tid uten å få betalt for det. Du kan for eksempel gi av tiden din til en ideell organisasjon, et idrettslag, gjennom politisk verv eller en dugnad i borettslaget der du bor.

Til sammen gir nordmenn tusenvis av timer gjennom frivillig arbeid. Verdien av disse arbeidstimene bidrar til å løse mange viktige oppgaver som samfunnet trenger. Det ville rett og slett ikke vært mulig for staten eller kommunene å løse disse oppgavene alene uten innsatsen som frivillige i Norge gir.

At folk gir av tiden sin er med andre ord bra for samfunnet. Men de som gir av tiden sin opplever også dette som meningsfullt. Personer som er aktive i frivillige organisasjoner sier nemlig at det gjør dem lykkeligere, friskere og mindre ensomme. 1

To glade damer på tur i skogen. Begge har på seg regntøy.

Vil du vite mer om å bli frivillig tidgiver?

Her kan du lese om å være frivillig i Blå Kors, og melde deg som frivillig.


Frivillighet og samfunnet

Frivillighet er en sentral del av norsk kultur, og har stor betydning for samfunnet. Det å engasjere seg for noe man bryr seg om eller er opptatt av, bidrar til god folkehelse for både den som gir og får tid.

Mange av de første frivillige foreningene som mottok offentlig økonomisk støtte i Norge, jobbet med sosiale tiltak. Dette var blant annet tilbud til hjemløse eller personer med rusproblemer. Disse organisasjonene ble også viktige talerør for disse menneskene inn mot myndighetene. 2

For mange unge er frivilligheten den første arenaen hvor de opplever å bli hørt og sett, og at deres mening betyr noe. På denne måten fungerer også frivillighet som en slags skole for demokrati og samfunn.

Alt dette understreker en viktig verdi i det norske samfunnet, at alle skal få delta i det sosiale fellesskapet. Dette skaper god folkehelse, samhold i lokalsamfunn og bygger opp demokratiet og tillit til hverandre.

Frivillighet i Blå Kors

Blå Kors har virksomheter i hele Norge, og de fleste av dem har behov for frivillige tidgivere. Vi kaller frivillige for tidgivere, nettopp fordi at det er en mulighet til å gi litt av tiden sin til noen andre.

Som frivillig tidgiver utgjør du en forskjell for andre mennesker, bare ved å være den du er. Du bidrar med noe som er tilpasset dine interesser. Poenget er at det du kan, kan du dele med et annet menneske som vil ha nytte og glede av det.

Du må være over 18 år for å bli frivillig tidgiver i Blå Kors.


Rapport fra Frivillighet Norge

142 000 årsverk

frivillig innsats i Norge

har gjort en frivillig innsats det siste året (2023)

Tallene er hentet fra en rapport fra Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, hvor Blå Kors er medlem sammen med over 350 andre organisasjoner.

Tall fra Frivillighet Norge viser hvordan innsatsen som gjøres gjennom frivillig arbeid tilsvarer store økonomiske summer. I 2018 tilsvarte den frivillige innsatsen i Norge en verdiskapning på rundt 78 milliarder kroner.


Frivillighet i ulike deler av livet

Barn og frivillighet

Aktiviteter barn deltar i på fritiden er ofte drevet med hjelp av frivillighet. Aktiviteter som idrettslag, korps, speidergrupper og annet, er gjerne drevet av frivillige trenere og instruktører. I tillegg er det vanlig at foreldre og foresatte er engasjert gjennom dugnader, kiosksalg og annet.

Dette viser hvordan frivillighet legger et viktig grunnlag for inkludering og samhold allerede tidlig i livet.

Et viktig tilbud for mange barn og foreldre er Blå Kors barnas stasjon. Dette er et gratis og lavterskel tilbud for familier som har det vanskelig i hverdagen, og som trenger ekstra støtte. Barnas stasjon har behov for frivillige tidgivere som ønsker å skape fine øyeblikk for familiene som bruker tilbudet.

Ungdom og frivillighet

Ungdomstiden er en viktig og sårbar tid i livet. Dette er også en tid som for mange former grunnlaget for resten av livet. Det er også i denne tiden mange finner ut hva de opplever som meningsfullt og viktig, og hva de ønsker å engasjere seg for.

Noen unge velger å engasjere seg i interesseorganisasjoner eller i ungdomspolitikken. Dette blir for mange givende arbeid som opptar mye av fritiden. Innsatsen som legges ned her lærer også ungdom verdien av frivillig arbeid, både for å gjør noe godt for andre, men også fordi det er givende for dem selv.

Blå Kors har flere tilbud for ungdom. Blå Kors ung er en landsdekkende fritidsorganisasjon med medlemmer over hele landet. Her arrangeres mange forskjellige aktiviteter for å gi ungdom et godt fritidstilbud. I tillegg har Blå Kors et ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller vedvarende lavinntekt tett på livet. Begge disse tilbudene har behov for frivillige tidgivere.

Voksne og frivillighet

Matutdeling ved Blå Kors Kontaktsenter i Oslo.

Frivillighet er en fin måte å bidra inn i felleskapet. Mange voksne driver med frivillighet i en eller annen form. For mange er dette en fin måte å stille opp for barna sine gjennom organiserte fritidsaktiviteter.

Voksne som har litt tid til overs, og som ønsker å bruke denne til noe meningsfullt, kan blir frivillig tidgiver i Blå Kors.

Vil du vite mer om å bli frivillig tidgiver?

Her kan du lese om å være frivillig i Blå Kors, og melde deg som frivillig.


Frivillighet og bærekraft

Frivillighet er også viktig for et bærekraftig samfunn. FNs bærekraftsmål er en felles målsetning om å utrydde fattigdom, utjevne forskjeller og stoppe klimaendringene. Blå Kors arbeid med frivillighet rører ved flere av disse målene.

Utrydde fattigdom

FNs bærekraftsmål 1.2 sier at «Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom».

Blå Kors bidrar til å redusere fattigdom og gjøre mennesker bedre rustet til å klare seg i det samfunnet de lever i.

God helse

FNs bærekraftsmål 3 handler om god helse og livskvalitet. Forebygging og behandling av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol er en sentral del av dette.

Blå Kors tilrettelegger for at mennesker med rusrelaterte problemer og omsorgsbehov opplever økt livskvalitet og livsmestring.

Mindre ulikhet

FNs bærekraftsmål 10 sier at vi må «Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk eller annen status».

Blå Kors bidrar til et inkluderende samfunn hvor utenforskap reduseres for sårbare og utsatte grupper.

Vil du bli frivillig tidgiver?

Ved å gi tid, vil du også oppleve mening, glede og felleskap. Vi trenger akkurat deg!


Spørsmål og svar om frivillighet