Tverrfaglig spesialisert behandling

Hva betyr det at Blå Kors tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), og hva innebærer det? Denne teksten forklarer og utdyper dette nærmere.

Fire voksne personer sitter rundt et bord og prater
Som pasient i TSB vil et tverrfaglig team bistå deg. Illustrasjonsfoto:: Marcel Lillienhof

Tverrfaglig spesialisert behandling gir et helhetlig tilbud av spesialisthelsetjeneste til sine pasienter. Det omfatter utredning og behandling for rus/avhengighetslidelse, og samtidig behandling av psykiske og somatiske lidelser hos pasienten.

Blå Kors har tilbud til mennesker med ulike ruslidelser og vi behandler spillavhengighet.

I Blå Kors tilbyr alle våre institusjoner tverrfaglig spesialisert behandling

Veien inn til TSB

Et særpreg ved TSB er at både fastleger og sosialtjenesten/NAV har likeverdig henvisningsrett til våre tilbud. I tillegg kan leger innen fengselshelsetjenesten henvise, samt leger og psykologer i den øvrige spesialisthelsetjenesten.

Utredning og behandling

Utredning og behandling av ruslidelser kan foregå i poliklinikk eller gjennom innleggelse. Som behandlingsinstitusjoner innen TSB skal vi se de medisinske, psykologiske og sosiale sidene ved avhengighetsproblematikken i sammenheng.

Vi kartlegger pasientenes ressurser og sosiale forhold, i tillegg til deres fysiske og psykiske helse. Som TSB-tilbud i Blå Kors ønsker vi å behandle pasienten utefra et helhetlig perspektiv.

Men det er også viktig å tilpasse behandlingsopplegget til den enkelte individuelt så langt det er mulig.

Avrusing

Avrusing er en tidsavgrenset hjelp til å avslutte rusmiddelbruk. En avrusing innebærer både medisinske, psykologiske og sosiale belastninger. Medisinsk er formålet å sikre en forsvarlig avslutning av rusmiddelbruken, og å forebygge og lindre abstinensplager.

Sosialt og psykologisk er formålet skjerming, omsorg og hjelp til å holde motivasjonen oppe for å forebygge og forhindre tilbakefall.

Våre pasienter avruses som oftest gjennom døgninnleggelse hos oss eller på et sykehus, men med god oppfølging og støtte kan avrusing med hell også bli gjort hjemme med oppfølging for eksempel i poliklinikken.

Akutt rusbehandling/øyeblikkelig hjelp

Aktiv bruk av rusmidler kan alltid føre til alvorlige tilstander som krever akutt behandling/øyeblikkelig hjelp. Etter lov om spesialisthelsetjenester er det sykehusene som har ansvar for å peke ut institusjoner for å ivareta akutt hjelp.

«Sørge for-ansvaret» er ulikt organisert i de ulike regionene, men tilbudet er i all hovedsak lagt til de offentlige avrusingsseksjonene tilknyttet det lokale sykehuset.

Offentlige, private og ideelle aktører

Det er de offentlige sykehusene som har ansvaret for utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser. Utredning og behandling kan sykehusets egne avdelinger gjøre, eller ideelle institusjoner med driftsavtale med regionale helseforetak (RHF) slik som for eksempel Blå Kors.

Det er også kommersielle institusjoner som er godkjent av Helsedirektoratet v/Helfo som tilbyr denne type behandling og helsehjelp.

Omkring 150 institusjoner og virksomheter her i landet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det som særpreger rusfeltet er det store innslaget av private tilbud. Det offentlige helsetilbudet ved sykehusene drifter ca. 40 % av tilbudet, mens de ideelle aktørene står for ca. 60 %.

Både ideelle og offentlige TSB-virksomheter har samme lovverk og krav til bemanning. De kommersielle tilbudene blir godkjent og fulgt opp av Helfo.

Pasientrettigheter

Da rusreformen i 2004 overførte ansvaret for rus og avhengighetsbehandling fra fylkeskommunene til spesialisthelsetjenesten, fikk personer under rusbehandling samme pasientrettigheter som pasienter innen somatikk og psykisk helsevern.

I Norge er det også innført fritt behandlingsvalg. Det betyr at pasienten selv kan velge behandlingsted. Denne muligheten betyr spesielt mye innen TSB da de ulike institusjonene tilbyr behandling utfra forskjellige modeller, tradisjoner og kulturer.

Rettigheten gir også mulighet for å velge nærhet eller distanse til sitt hjemmemiljø i behandlingstiden.

Under utvikling av TSB har brukermedvirkning blitt en sentral rettighet som også er forankret i loven.

Personellsammensetning i TSB

TSB skal gi et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud til sine pasienter. Tilbudet skal omfatte utredning og behandling for rus- eller spillavhengighet, og samtidig behandling av psykiske og somatiske lidelser.

Fagbakgrunnen hos ansatte i TSB skal inkludere psykologfag, sosialfag og medisinfag, samt erfaringskunnskap. I Blå Kors sine TSB-virksomheter oppfyller vi alle krav til spesialistdekning og vi har også godkjente virksomheter som utdanningssted for legespesialister.

Som i annen spesialisthelsetjeneste skal behandling i TSB garanteres av spesialister. I TSB er det:

  • Overlege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
  • Psykolog med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi
  • Sykepleier/sosialfaglig ansatte med videreutdanning i rusbehandling

Medarbeidere med erfaringsbakgrunn

Erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaringer er et satsingsområde på rus- og psykisk helsefeltet.

Før rusbehandling ble spesialisthelsetjeneste arbeidet det mange med egen ruserfaring i de ulike behandlingstilbudene. Deres erfaringer kunne være verdifull, men ble fortrengt da TSB ble til.

Dagens erfaringskonsulenter viderefører de positive sidene ved å ha egen ruserfaring i møte med pasientene. De inngår i tverrfaglige team rundt pasientene i våre institusjoner.

Kvaliteten i tverrfaglig spesialisert behandling

TSB er fortsatt et ungt fag innen spesialisthelsetjenesten. Det er utviklet kvalitetskoordinatorer for å sikre og belyse innhold og kvalitet i behandlingen.

Vi måles blant annet etter disse indikatorene:

  • Oppdaterte ventetider
  • Utsendelse av epikrise
  • Registrering av hoveddiagnose

I tillegg gjøres det årlige pasienterfaringsundersøkelser i alle døgnenhetene i TSB her i landet. 

Viktig for god kvalitet i TSB er:

Våre behandlingsinstitusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling i Blå Kors