Alkoholavhengighet

Alkohol- og rusavhengighet kan ramme folk i alle aldre og fra alle samfunnslag. De aller fleste går til arbeid og lever et tilsynelatende normalt liv. Mange som kommer til behandling har vært avhengige i 10-20 år.

Vanlige symptomer

 • Mentalt og følelsesmessig: Kan det hende at familien klager, mens alt du føler på er skam, skyld og angst?
 • Sosialt og arbeid: Kan det hende at du trekker deg tilbake; føler deg ensom og sykmelder deg?
 • Lovbrudd: Kan det hende at du kjører bil i påvirket tilstand eller begår tyveri?
 • Fysiske plager: Har du mageproblemer, søvnproblemer og hodeverk?

Hvordan vite om du har et alkoholproblem?

 • Drikker i skjul

  Dersom drikkingen går ut over familieliv, jobb eller andre forpliktelser, er det grunn til å stoppe opp og tenke seg om.

  Når venner og familie reagerer negativt på alkoholinntaket har det kanskje allerede gått for langt. Hvis du for eksempel venter på at besøket skal gå sånn at du kan hente frem flaska, er det urovekkende.

 • Klarer ikke å stoppe drikkingen

  Mange opplever at det er vanskelig å stoppe drikkingen når en først har begynt, eller at det inntas mer alkohol enn planlagt. Det kan skje til tross for løfter om at man skal redusere alkoholinntaket. Hvis du drikker over anbefalt menge, og stadig har et sug etter alkohol, bør varsellampen lyse rødt.

 • Prioriterer drikkingen foran det meste

  Et problematisk drikkemønster kan arte seg ulikt hos forskjellige personer. Men det er grunn til bekymring når det går ut over andre viktige faktorer i livet, som familie og venner. Det er et faretegn hvis du begynner å føle at alkoholen spiller en for stor rolle i livet, eller hvis alkoholen går på bekostning av andre ting som burde ha vært viktigere.

 • Drikker når ingen andre drikker

  Hvis du drikker på uvante tidspunkter, som for eksempel søndag formiddag, bør varsellampen lyse. Det kan også være urovekkende hvis du drikker deg full mens du er alene.

 • Blir alltid for full på fest

  Familie, venner og omgangskrets vil nok nøle med å kalle denne personen som avhengig, men det kan være et varsko om at noen er inne i en utvikling som bør snus. Dersom du nesten alltid drikker mer enn vennene dine på fest, er det urovekkende.

 • Bruker alkohol for å dempe følelser

  Dersom du drikker alkohol for å slukke sorger eller lindre andre ting som plager deg, bør du søke hjelp.

 • Overser konsekvenser

  Jo mer av livet som dreier seg om alkohol, jo verre er det. Hvis du fortsetter å drikke alkohol til tross for alvorlige skader, både fysisk og mentalt, indikerer det at du har et alkoholproblem.

Behandlingen

Respekt og trygghet er faktorer som vektlegges av klinikken. Alle pasienter som blir innlagt hos oss har møter med lege, psykolog, kontaktperson og sykepleier kort tid etter innleggelsen. Tverrfaglig team avgjør i ukentlig møte hvilke fagpersoner som skal knyttes til den enkeltes behandlingsopplegg.

Behandlingen er individuelt tilpasset og tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn og utfordringer. Gjennom behandlingsforløpet bearbeides ulike hendelser i livet. Dette gjøres blant annet gjennom gruppeterapi, forelesninger og individuelle samtaler. Enkelte pasienter fritas for gruppebasert tilnærming og har bare individuell terapi.

Kontaktperson har daglig kontakt med pasienten, og følger opp behandlingsplanen i samarbeid med pasienten. I tillegg kan pasienten fritt velge å ha samtale med alle fagpersoner som er ansatt på institusjonen.

mann og kvinne samtaler

Bearbeiding hos psykolog

Etter hvert som pasienten blir tryggere og finner seg til rette i miljøet, er det naturlig at mer bakenforliggende personlige problemer blir tatt opp i psykolog-samtalene. Svært ofte avdekkes omfattende og ubearbeidet traumer fra tidligere i livet. Det kan være omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep.

Psykologen går grundig inn på personens livshistorie og aktuelle problemer. Følelsesmessige problemer som sinne, skam og sorg er sentrale tema. Likeså skal psykologen gjøre seg opp en mening om pasientens kognitive forutsetninger, for å ha nytte av behandlingen.

Eventuelle problemer med lesing og skriving blir tatt opp. Psykologspesialisten kan også komme inn på spørsmål om seksuell legning. I tillegg foretas det en vurdering av suicidalfare og voldsproblematikk.

Hvordan søke behandling?

Klinikken tilbyr døgnbehandling i henhold til avtale med Helse Nord RHF med behandlingslengde inntil 6-12 måneder.

Slik går du fram for å bli henvist til Blå Kors klinikk, Tjeldsund:

 1. Ta kontakt med lege eller NAV for henvisning. Du kan ikke selv søke plass.
 2. Legen eller NAV sender egen søknad til en vurderingsinstans i den helseregionen du er bosatt.
 3. Fritt behandlingsvalg: I følge pasientrettighetsloven står pasienten fritt å velge behandlingssted. Hvis du ønsker behandling hos oss må dette komme klart fram i søknaden.