Dine rettigheter

Som pasient hos oss har du samme rettigheter som for all spesialisthelsetjeneste. Alle henvisninger som mottas skal vurderes tverrfaglig og prioriteres etter alvorlighetsgrad.

For pasienter over 23 år skal vurderingen foretas innen 30 virkedager fra henvisningen mottas. For pasienter under 23 år skal vurderingen gjennomføres innen 10 virkedager.

Lov om pasient- og brukerrettigheter og Prioriteringsforskriften er de lovmessige grunnlagene for prioritering av pasienter som henvises. Disse skal bidra til at de som trenger det mest, skal komme raskest til og få den riktige helsehjelpen.

Klagemuligheter

Dersom du mener at bestemmelser i pasientrettighetsloven er brutt, har du som pasient, eller som representant for pasient, mulighet til å klage.

Fremgangsmåten er slik at forholdet først tas opp med oss, skriftlig eller muntlig. Dersom anmodningen blir avvist, kan du klage til statsforvalteren. Denne klagen skal være skriftlig, og skal sendes direkte dit. Fristen for å be om endring av vurdering er 4 uker fra svaret på henvisningen er mottatt, mens fristen for å klage til Helsetilsynet i fylket er 3 uker fra du får/burde fått kjennskap til utfallet av anmodningen.

Statsforvalteren

Klageinstansens adresse i Troms og Finnmark er:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Postboks 700

9815 Vadsø

Pasient- og brukerombud

Det finnes et pasientombud i alle fylker som kan gi mer informasjon eller bistå ved en eventuell klage.

I Troms og Finnmark finner du pasientombudet på følgende adresse:

Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark

Besøksadresse:

Fylkeshuset Strandvegen 13, 9007 Tromsø