Medikamentavhengighet

Medikamentavhengighet dreier seg i hovedsak om bruk av vanedannende medisiner i disse hovedgruppene:

 • Angstdempende/beroligende benzodiazepiner som Valium, Vival, Stesolid, Sobril med flere
 • Smertestillende medikamenter som Paralgin forte, Kodein, Pinex forte, med flere
 • Sovemedisiner ( hypnotika) som Mogadon, Apodorm, Imovane med flere. 

Medisinene kan være foreskrevet av lege og reseptbelagt eller de kjøpes illegalt.

Vanlige symtomer på medikamentavhengighet

 • At du selv aller andre mener du tar for mye piller
 • At du tar med enn det som legen foreskriver eller som er anbefalt for preparatet
 • Du har sterk lyst eller trang til å ta legemiddelet
 • Du får fysisk og/ eller psykisk ubehag om du ikke tar medikamentet
 • Medikamentet tar stor plass i hverdagen din og i tankene dine
 • Du kjenner deg dårlig og tar mer av medikamentet for å føle deg bedre, uten å oppnå ønsket effekt
 • Du tar medikamentet for å fungere bedre sosialt
 • Det er vanskelig å stå opp eller sove uten medikamentet
 • Det er vanskelig å konsentrere seg og du husker dårligere

Avrusning fra medikamentet(e) må skje ved en gradvis nedtrapping.

Dette er sentralt i behandlingen

Behandlingen er spesifikt innrettet mot endring av avhengighetsadferden. Behandling foregår i grupper sammen med andre som har tilsvarende problem. Terapeutene som driver denne behandlingen har gjerne erfaringsbasert kompetanse.

Gruppeterapi

I gruppeterapien legges det stor vekt på økt selvinnsikt og hjelp til å se sin egen avhengighet, slik den objektivt og subjektivt sett fremstår. Behandlingen har, som overordnet målsetting, å gi bedring av total livskvalitet parallelt med totalavhold fra alle rusmidler.

Individuell behandling

Alle pasientene har møter med lege, psykolog, kontaktperson og sykepleier kort tid etter innleggelsen. Tverrfaglig team avgjør i ukentlig møte hvilke fagpersoner som skal knyttes til den enkeltes behandlingsopplegg. Kontaktperson har daglig kontakt med pasienten, og følger opp behandlingsplanen i samarbeid med pasienten.

I tillegg kan pasienten fritt velge å ha samtale med alle fagpersoner som er ansatt på institusjonen. Individuell terapi avtales mellom terapeut og pasient. Enkelte pasienter fritas for gruppebasert tilnærming og har bare individuell terapi.

Mann og kvinne i samtale på et kontor

Individualterapi hos psykolog

Etter hvert som pasientene blir tryggere og finner seg til rette i miljøet er det naturlig at mer bakenforliggende personlige problemer blir tatt opp i psykologsamtalene. Svært ofte avdekkes omfattende og ubearbeide traumer fra tidligere i livet.

Det kan være omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep. Psykologene går grundig inn på personens livshistorie og aktuelle problemer. Følelsesmessige problemer som sinne, skam og sorg er sentrale tema.

Likeså skal psykologen gjøre seg opp mening om pasientens kognitive forutsetninger for å ha nytte av behandlingen. Eventuelle problemer med lesing og skriving blir tatt opp. Psykologspesialisten kan også komme inn på spørsmål om seksuell legning. I tillegg foretas det en vurdering av suicidalfare og voldsproblematikk.

Miljøterapi

Miljøterapi er en relasjons- og aktivitetsbetonet behandlingsmetode. En miljøterapeutisk tilnærming innebærer at miljøterapeuter bruker de muligheter som ligger i aktivitetene til å fremme økt følelsesmessig, sosial og praktisk fungering. Miljøterapien er gjennomgående for all behandling. Behandlingen skjer innenfor en miljøterapeutisk ramme.

Slik søker du behandling

Klinikken tilbyr døgnbehandling i henhold til avtale med Helse Nord RHF med behandlingslengde inntil 6-12 måneder. Slik går du fram for å bli henvist til Blå Kors klinikk rus og avhengighet: Tjeldsund:

 1. Ta kontakt med lege eller NAV for henvisning. Du kan ikke selv søke plass.
 2. Legen eller NAV sender egen søknad til en vurderingsinstans i den helseregionen du er bosatt.
 3. Fritt behandlingsvalg: I følge pasientrettighetsloven står pasienten fritt å velge behandlingssted. Hvis du ønsker behandling hos oss må dette komme klart fram i søknaden.