For henviser

Henvisning og søknad om behandlingsplass

Vi tar i mot pasienter fra alle helseregioner i Norge. Rutinene for innleggelse i rusinstitusjoner er noe annerledes enn for innleggelse på sykehus. 

For henviser:

For innsøkende instans; lege, spesialisthelsetjenesten, ruskonsulenter eller NAV:

  1. Søknad/henvisning sendes til vurderingsinstans i pasientens helseregion. Det er valgfritt for pasienten hvilket vurderings team en ønsker å sende henvisningen til uavhengig av pasientens bostedsadresse.
  2. Hvis pasienten ønsker innleggelse på Blå Kors klinikk, Tjeldsund må det fremgå av søknaden og at pasienten ønsker å gjøre sin rett til fritt sykehus/behandlingssted gjeldende.
  3. Det er viktig at henvisningen inneholder de opplysninger som er nødvendige for å vurdere pasientens tilstand og behov for helsehjelp. Det bør være opplysninger om type rusmiddel, mengde, hyppighet, administrasjonsform og varighet, og eventuelle aktuelle endringer. Man bør i tillegg ha opplysninger om skader og følgetilstander, samt rammefaktorer som familiære, sosiale forhold, økonomi, bolig og nettverk.

Behandlingsområder

Rusavhengige som går under kategorien ROP-pasienter er utenfor målgruppen for behandling hos oss.

Behandlingsområde 1:

Behandling inntil 6 mndr. alkoholavhengighet inkl. § 12 soning i institusjon.

Behandlingsområde 2:

Behandling inntil 6 mndr. For pasienter med behov for omfattende rehabilitering for rusavhengighet uansett type, herunder rehabilitering for pasienter med omfattende psykiske lidelser kombinert med avhengighet.
Tilbudet inkl. § 12 soning i institusjon.

Behandlingsområde 3:

Behandling inntil 12 mndr., for pasienter med behov for omfattende rehabilitering for rusavhengighet uansett type, herunder rehabilitering for pasienter med omfattende psykiske lidelser kombinert med avhengighet.
Tilbudet inkl. § 12 soning i institusjon.

Behandlingsområde 5:

Avrusning under medisinsk betryggende forhold for alle typer avhengighet. Lengde pr. avhengighet:
– Alkoholavhengighet: 5-7 dager, max 7 dager.
– Rusavhengighet øvrige typer avhengighet: 7-12 dager, max 14 dager.

Videre saksgang:

Vurderingsinstansen skal innen 10 virkedager vurdere om pasienten har behov for tilbud fra spesialisthelsetjenesten og gi uttalelse om rettighetsstatus, behandlingsnivå og tilråding om konkret tiltak.