Bruk av illegale rusmidler


Vi kan hjelpe deg til å forstå og håndtere det som er blitt uhåndterlig. All behandling er konfidensiell. Vår tilnærming består av varsomhet, respekt og omtanke i kombinasjon av profesjonalisme. Alkohol- og rusavhengighet kan behandles. Det er aldri for sent.

Vanlige symptomer på avhengighet

  • Mentalt og følelsesmessig: Kan det hende at familien klager, du føler på skam, skyld og angst?
  • Sosialt og arbeid: Kan det hende at du trekker deg tilbake, føler deg ensom og begynner å sykemelde deg?
  • Lovbrudd: Kan det hende at du kjører bil i påvirket tilstand eller begår tyveri.
  • Fysisk: Har du mageproblemer, søvnproblemer og hodeverk. Du har kanskje kommet til det stadiet der du selv innser at du har et problem og vil gjøre noe med det.

Dette er sentralt i behandlingen

Behandlingen er spesifikt innrettet mot endring av avhengighetsadferden. Behandling foregår i grupper sammen med andre som har tilsvarende problem. Terapeutene som driver denne behandlingen har gjerne erfaringsbasert kompetanse.

Mange personer sitter i en ring og snakker sammen

Gruppeterapi

I gruppeterapien legges det stor vekt på økt selvinnsikt og hjelp til å se sin egen avhengighet, slik den objektivt og subjektivt sett fremstår. Behandlingen har, som overordnet målsetting, å gi bedring av total livskvalitet parallelt med totalavhold fra alle rusmidler.

Moderne 12-trinnsbehandling i dag har også individuelle terapiopplegg ved siden av felles gruppeterapi. Det benyttes da metoder fra andre behandlingsmodeller og ulike helseprofesjoner blir involvert i behandlingen av den enkelte pasient.

I løpet av en 12-trinnsbehandling blir også familien trukket inn og går gjennom et eget program med kunnskapsformidling. Målet med programmet er å skape sunnere relasjoner i et ruspreget familiesystem.

Individuell behandling

Alle pasientene har møter med lege, psykolog, kontaktperson og sykepleier kort tid etter innleggelsen. Tverrfaglig team avgjør i ukentlig møte hvilke fagpersoner som skal knyttes til den enkeltes behandlingsopplegg. Kontaktperson har daglig kontakt med pasienten, og følger opp behandlingsplanen i samarbeid med pasienten.

I tillegg kan pasienten fritt velge å ha samtale med alle fagpersoner som er ansatt på institusjonen. Individuell terapi avtales mellom terapeut og pasient. Enkelte pasienter fritas for gruppebasert tilnærming og har bare individuell terapi.

Kvinne og mann i samtale

Individualterapi hos psykolog

Etter hvert som pasientene blir tryggere og finner seg til rette i miljøet er det naturlig at mer bakenforliggende personlige problemer blir tatt opp i psykologsamtalene. Svært ofte avdekkes omfattende og ubearbeide traumer fra tidligere i livet.

Det kan være omsorgssvikt, mishandling eller seksuelle overgrep. Psykologene går grundig inn på personens livshistorie og aktuelle problemer. Følelsesmessige problemer som sinne, skam og sorg er sentrale tema.

Likeså skal psykologen gjøre seg opp mening om pasientens kognitive forutsetninger for å ha nytte av behandlingen. Eventuelle problemer med lesing og skriving blir tatt opp. Psykologspesialisten kan også komme inn på spørsmål om seksuell legning. I tillegg foretas det en vurdering av suicidalfare og voldsproblematikk.

Miljøterapi

Miljøterapi er en relasjons- og aktivitetsbetonet behandlingsmetode. En miljøterapeutisk tilnærming innebærer at miljøterapeuter bruker de muligheter som ligger i aktivitetene til å fremme økt følelsesmessig, sosial og praktisk fungering. Miljøterapien er gjennomgående for all behandling. Behandlingen skjer innenfor en miljøterapeutisk ramme.

Slik søker du behandling

Klinikken tilbyr døgnbehandling i henhold til avtale med Helse Nord RHF med behandlingslengde inntil 6-12 måneder. Slik går du fram for å bli henvist til Blå Kors klinikk rus og avhengighet: Tjeldsund:

  1. Ta kontakt med lege eller NAV for henvisning. Du kan ikke selv søke plass.
  2. Legen eller NAV sender egen søknad til en vurderingsinstans i den helseregionen du er bosatt.
  3. Fritt behandlingsvalg: I følge pasientrettighetsloven står pasienten fritt å velge behandlingssted. Hvis du ønsker behandling hos oss må dette komme klart fram i søknaden.