Alkoholvaner i Norge koster oss dyrt

En ny rapport utført på vegne av Blå Kors, Actis og Av-og-til viser at alkoholkonsumet koster det norske samfunnet mellom 80 og 100 milliarder i året.

– Det forteller oss for det første at alkohol ikke er et lite problem forbeholdt de få. Det er et stort samfunnsproblem, sier Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.  

Alkohol er det mest vanlige rusmidlet og er ofte knyttet til feiring, belønning, og i sosiale sammenhenger. Stensen mener det er viktig å erkjenne hele bilde når vi snakker om alkohol og alkoholens virkning.

– Selv om vi har mye kunnskap om alkoholens potensielle skadevirkning, tenker de færreste på det ved inntak. Alkohol har for de aller fleste en positiv klang, også i samfunnet. Men vi kan ikke unnlate å snakke om alvorlige sider ved alkoholbruk, sier Stensen.

Går man dypere inn i tallene fra rapporten ser man at alkoholkonsumet koster:

• mellom 68 og 77 milliarder i tapt helse og livskvalitet
• mellom 9,2 milliarder og 17,2 milliarder av disse kan tilskrives pårørende alene
• mellom 10 og 13 milliarder i sykefravær og redusert produktivitet.
• mellom 1,4 og 7 milliarder i kostnader for helse- og omsorgstjenesten.
• mellom 1,5 og 4 milliarder i ressursbruk i andre sektorer.

Rapport er utført av Oslo Economics på vegne av Blå Kors, Actis og Av-og-til.

Alkoholkonsumet må ned

Regjeringen har som mål å redusere det skadelige alkoholkonsumet med 10 prosent innen 2025.

– Det er et mål vi deler med WHO. Denne rapporten viser at det ikke bare vil ha fordeler som bedre folkehelse, færre alkoholrelaterte skader og dødsfall og bedre livskvalitet for pårørende. Det vil også gi stor økonomisk gevinst for samfunnet, sier Stensen.

Funn i rapporten sier at de største samfunnsøkonomiske utgiftene er knyttet til de som drikker. Spesielt de som drikker mye, men også de som drikker mer moderat og «vanlig».

Helseskadelig alkoholforbruk

– Det er en godt dokumentert sammenheng mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer. Blå Kors erfarer at pasienter som kommer til rusbehandling ofte har et mangeårig misbruk bak seg som burde vært tatt tak i på et tidligere tidspunkt, sier Stensen.

Helseskadelig alkoholforbruk er en underliggende årsak til mange innleggelser ved norske sykehus hvert år. Ifølge Helsedirektoratet er nærmere 600 000 personer, eller hver tredje pasient som årlig legges inn ved norske sykehus, innlagt på grunn av direkte eller underliggende rusrelaterte problemer.

– For å kartlegge pasienters bruk av alkohol og andre rusmidler, finnes det gode og valide metoder for å måle promille eller langtidsforbruk av alkohol og andre rusmidler. Det må settes av tid og ressurser til kompetansebygging blant helsepersonell, og andre fagmiljø for systematisk å ta disse verktøyene i bruk, sier Stensen.

Redusere stigma

Trine Stensen er opptatt av det er viktig å redusere stigma i samfunnet knyttet til mennesker med alkohol- og rusproblemer. For noen er det nødvendig med profesjonell hjelp.

– Det er viktig å redusere stigma og tabuer i samfunnet knyttet til mennesker med alkohol- og rusproblemer, slik at det kan være enklere å søke hjelp og ikke minst å oppdage behovet for hjelpetiltak tidligere. Forventingen er at alle skal takle, tåle og kontrollere alkoholbruk på en anstendig måte, også beruselsen. De som ikke gjør det, møtes ofte med avvisning og fordømmelse, sier hun.

Pårørende rammes hardt

Rapporten avdekker også en annen mørk side. For første gang har noen estimert hva belastningene og smerten som følger med det å være pårørende til noen som drikker koster samfunnet i kroner og øre. Rundt en femtedel av de totale samfunnskostnadene, eller opp mot rundt 20 milliarder kroner, er svaret. 

– Denne rapporten er kanskje den første som tallfester dette. Vi vet at om lag 90 000 barn vokser opp i hjem der mor eller far drikker for mye. Konsekvensene for alle dem er store, sier Stensen.

Billigere å forebygge

Blå Kors er opptatt av at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk også skal ligge til grunn i fremtidens alkoholpolitikk. Stensen sier vi skal være obs på konsekvensen av stadige oppmykninger, om enn de kan virke små.

– Norge må fremdeles ha en ruspolitikk som er solidarisk med dem som sliter med rus og avhengighet, og da er det viktig at vi fortsatt har en restriktiv politikk som har tiltak som ivaretar de alkoholpolitiske målene, det vil også de som har en avhengighet trenge, mener Stensen.

– Denne rapporten viser at det er lurt og nødvendig. Det er langt billigere å forebygge gjennom å føre en restriktiv alkoholpolitikk, enn å betale prisen i ettertid, avslutter Stensen.