Internasjonalt arbeid

Gjennom internasjonalt arbeid jobber Blå Kors Norge langsiktig i Øst-Afrika. Siden 2018 har vi bidratt til at over 5000 barn i Øst-Afrika et organisert tilbud, og bidratt til å forebygge skadene av rusbruk. Alkohol og andre rusmidler gjør det vanskeligere for landene å nå FNs bærekraftsmål, hvor 13 av 17 mål kan knyttes til rusmidler som truer barns livsvilkår. 

Gjennom vårt internasjonale arbeid for barn og unge, og globale innsats for en bedre ruspolitikk, jobber vi målrettet med FNs bærekraftsmål.

Barn og unge i fokus  

Vårt internasjonale fokus tar utgangspunkt i alle menneskers likeverd, og skal bidra til økt sosial rettferdighet. Med myndiggjøring som grunnprinsipp skal barn og unge ta en aktiv del i beslutningsprosesser som angår dem.

Blå kors sitt internasjonale arbeid i Lesotho Afrika

I et forebyggingsarbeid betyr det at barn og unge tar del i utformingen av dette arbeidet. De tar også del i hvordan arbeidet er satt i gang, og hvordan man evaluerer prosjektene. Dette prinsippet reflekter FNs barnekonvensjon, som sikrer barn og unges rett til å bli hørt, også overfor politiske myndigheter.   

Det viktigste forebyggende arbeidet skjer i barn og unges nærmiljø og lokalsamfunn. Det gjøres gjennom aktivt jobbing med å bedre alkohollovgivning, og gjennom å tilby barn og unge rusfrie aktiviteter og møteplasser.

Ved å sette press på alkohollovgivningen og involvere relevante samfunnsaktører, jobber våre lokale partnere for at myndigheten skal gjennomføre en mer barnevennlig ruspolitikk.

Et viktig mål med vårt internasjonale arbeid er å jobbe for å få redusert skadelig bruk av rusmidler. Hovedgrunnen til at dette arbeidet er viktig er påvirkningen det har på kjønn. Mindre skadelig bruk av alkohol reduserer antall jenter som blir utsatt for seksuell vold og overgrep. Det reduserer antall gutter som begår skadelig handlinger, og fører til mindre voldelighet. 

Slik jobber vi forebyggende

Blå Kors Norge har en helhetlig tilnærming til rusfeltet hvor vi vektlegger barn, unge og familier som rammes av skadelig rusbruk. Vi jobber for en barnevennlig ruspolitikk, samtidig som vi jobber med enkeltmennesker og lokalsamfunn. Konsekvensene av rusbruk er dessverre mange, blant annet bidrar alkohol til mer enn 200 sykdommer og skader.

Hvert år dør rundt 3,3 millioner mennesker globalt som et resultat av alkohol. I følge WHO er det en sammenheng mellom skadelig drikking og antall mennesker som får sykdommer som hiv/aids eller tuberkulose.

Globalt sett er altså alkohol den tredje største risikofaktoren for tidlig død og funksjonsnedsettelse. Mange av hovedproblemene i utviklingsland henger ofte sammen med rusmisbruk. I motsetning til Norge har ikke land som Uganda og Kenya det samme støtteapparatet, som hjelper barn og unge. Våre prosjekter gjør derfor en viktig forskjell.

 • Livsmestring

  Livsmestring er egenskaper som hjelper oss å takle ulike utfordringer vi kan møte på i livet, inkludert skadelig rusbruk. Det kan være evnen til å løse problemer eller å kunne kommunisere godt med andre. En god investering for fremtiden er å lære barn og unge hvordan de kan takle disse utfordringene, slik at de er bedre rustet til å takle både jobb og familieliv senere i livet.

 • Barnevennlig ruspolitikk

  Barn og unge har rett til en trygg oppvekst. Våre prosjekter jobber for en barnevennlig ruspolitikk hvor barn og unge blir tatt på alvor. Lokalt ansvar og eierskap for gjennomføringen av en barnevennlig ruspolitikk er viktig for å oppnå gode resultater. I vårt bistandsarbeid jobber vi målrettet med lokale politiske ledere og myndigheter, for at de tar ansvar i deres lokalsamfunn.

 • Lokalsamfunn

  Trygge forhold mellom foreldre og barn, og samarbeid mellom foreldre om grensesetting, gir god beskyttelse for barna. Skoler som tar rusmidler på alvor, og jobber for å forebygge skadelig bruk, gir også god beskyttelse. Et bevisst og engasjert lokalsamfunn gir tryggere oppvekstsvilkår. En vellykket lokal organisering handler om å skape felles løft mot felles mål i lokalsamfunnet. Alle våre prosjekter har derfor aktiv involvering av foreldre, skoler og lokalsamfunnet forøvrig.

Våre prosjektsamarbeid

Vi har prosjekter med lokale Blå Kors-partnere i Øst-Afrika. Det høyeste alkoholforbruket finner vi Europa, men det er Afrika som bærer den tyngste byrden av sykdommer og skader som er knyttet til alkohol.

Fakta om Blå Kors sitt samarbeid med International Blue Cross

 • Blå Kors jobber forebyggende gjennom lokale partnere som har startet skoleklubber, ungdomssentre – og som jevnlig arrangerer større arrangement for barn og unge.
 • Målgruppen er barn og unge i alderen 10–30 år.
 • Gjennom prosjektet i Kenya bidrar vi til en mer barnevennlig ruspolitikk i regionen.
 • Blå Kors mottar støtte fra Norad gjennom paraplyorganisasjonen Digni, som sikrer langsiktig finansiering.
 • Innen 2028 er målet vårt å gi 6000 barn et organisert tilbud og bidra til å forebygge skadene av rusbruk i Øst-Afrika.