Blå Kors Norge sitt internasjonale arbeid

Alkohol og andre rusmidler er et alvorlig, og ofte oversett, hinder for utvikling og helse i fattige land. Gjennom systematisk innsats for barn og unge i Øst-Afrika bidrar vi til å forbygge skadene av rusbruk.

Blå Kors Norges bistandsarbeid bygger på solidaritet, fagkompetanse og mangeårig, gjennomarbeidet erfaring. Vårt arbeid tar utgangspunkt i alle menneskers likeverd og universelle rettigheter.

Vi har i dag prosjekter rettet mot barn og unge i Kenya og Uganda. Vår målgruppe er barn og unge i alderen 10–22 år. Der har vi et tett samarbeid med lokale Blå Kors-partnere som gjennomfører prosjektene. I Kenya jobber vi med Blue Cross Kisumu og i Uganda har vi et samarbeid med Blue Cross Uganda.

Blå Kors tilbyr barn og unge attraktive rusfrie aktiviteter og møteplasser, og vi mobiliserer foreldre og lokalsamfunn for bedre praksis i alkohollovgivningen. Blå Kors påvirker skoler, myndigheter og lokale ledere for å forebygge problemer med rusmidler. I tråd med FNs barnekonvensjon er barn og unge pådrivere i våre prosjekter, også overfor politiske myndigheter. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer likevel i barn og unges nærmiljø og i lokalsamfunnet.

Blå Kors har startet skoleklubber, ungdomssentre og arrangerer jevnlig større arrangement for barn og unge. Innen 2023 er vårt mål å ha gitt 5.000 barn et organisert tilbud og bidratt til å forebygge skadene av rusbruk i Kenya, Uganda og også i Tanzania.

Blå Kors Norge er en aktiv partner i International Blue Cross sitt bistandsarbeid og mottar støtte fra paraplyorganisasjonen Digni til våre egne prosjekter.