Behandlingsenhet

Dette er døgnplasser for opphold av noe lengre varighet, som oftest ca 3 måneder. Vi vurderer lengden på oppholdet blir individuelt. Etter innleggelsen vil pasientene ofte fortsette med behandling i poliklinikken.

Å være innlagt i en døgninstitusjon innebærer tett struktur med tydelige rammer. En rekke terapeutiske grupper, miljøterapi og fysisk aktivitet skal på ulike vis kunne bidra til utvikling av alternative mestringsstrategier til rusmiddelbruk. I tillegg blir pasienten fulgt opp med individuelle samtaler av sin behandler og primærkontakt.

Behandlingstilbudet er tverrfaglig sammensatt og utøves i samarbeid mellom pasient, miljøterapeuter/primærkontakter i døgnteam og behandlere i behandlerteam.

Døgnbehandlingen er individuelt tilpasset og dermed vil også behandlingsplanene i innhold og rammer, inkluderte lengde på døgnsekvens, variere i tråd med pasientens behandlingsbehov. Behandlingstilbudet består i en rekke kunnskapsbaserte behandlingstiltak på individ- og gruppenivå.

Individuell tilpasning av behandlingstilbudet ved Blå Kors klinikk Haugaland har lenge vært et helt grunnleggende prinsipp som en finner nedfelt i pasientens behandlingsplan. Vi jobber stadig med å videreutvikle den individuelle tilpasningen. 

Behandlingsplanen

Behandlingstilbudet blir tilpasset den enkelte i form av en behandlingsplan. Dette er først og fremst et arbeidsverktøy som gir oversikt over pasientens behandling. Vi utarbeider planen for hver enkelt pasient ved starten av behandlingsforløpet. Målsettingen er at den skal kunne definere og koordinere tiltakene, samt gi økt kvalitet på behandlingen. Planen inneholder:

  • Hvem er behandlingsansvarlig
  • Hva er arbeidsdiagnose
  • Hvilke undersøkelser blir gjort
  • Hva inneholder behandlingen
  • Hva er plan for utskrivelse

Behandlingsplan er noe annet enn individuell plan, som klargjør ansvarsforholdet mellom ulike involverte instanser (fastlege, NAV, psykisk helsevern), og som vil bidra til en mer helhetlig og sammenhengende oppfølging.