Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Blå Kors klinikk Haugaland

I samsvar med sentrale føringer fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samt forutsetninger fra vår oppdragsgiver Helse Vest RHF har Blå Kors klinikk Haugaland et eget brukerutvalg. Brukerutvalget skal sørge for at pasientenes og de pårørendes stemmer blir hørt i utviklingen av tjenestetilbudet.

Mandat

Brukerutvalget skal:

 • være et rådgivende organ for ledelsen ved BKKH i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende
 • arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester innenfor TSB uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og type rusmiddelrelatert problem
 • bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i den tverrfaglige spesialiserte rusbehandling
 • uttale seg i styresaker og lignende som er relevante for utvalget
 • arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
 • ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
 • avgi høringsuttalelser til planer og utredninger, der dette er naturlig
 • bidra med brukermedvirkning til prosjekter, råd og utvalg som måtte være aktuelle, samt gjennomgå virksomhetens årsmelding
 • følge opp resultater av pasienterfaringsundersøkelser (nasjonal og lokal)
 • uttale seg om åsplaner, årshjul og relevante saker
 • være et samarbeidsforum mellom virksomheten og brukerorganisasjonene
 • arrangere og/eller delta på relevante konferanser og kurs etter nærmere behov og avtale
 • samarbeide med andre brukerutvalg, brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter ved andre samarbeidspartnere
 • evaluere sin egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden
 • sette opp en årlig møteplan i samarbeid med administrasjonen
 • skal ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker) eller saker som hører inn under pasient- og brukerombudet

Mandatet evalueres før ny oppnevning hvert 2 år i brukerutvalget.

Møter, arbeidsform og administrative forhold

 • Utvalget skal ha minst 4 møter årlig, men kan utover dette innkalles etter behov eller ønske fra utvalget eller virksomheten. (Dato for gjennomføring publiseres på intranett).
 • Det skal være dialog mellom brukerutvalget og virksomheten i styresaker som er av spesiell interesse for brukerutvalget.
 • Møtet ledes av brukerutvalgets leder, eller stedfortreder. Administrasjonen, leder av brukerutvalget og øvrige medlemmer kan melde inn saker.
 • Saksliste skal utarbeides i samhandling med møteleder og direktør. Møteinnkalling med saksliste skal være skriftlig og sendes ut minst 7 dager før møtet.
 • Møtene i brukerutvalget er i utgangspunktet åpne. En kan bestemme seg for å lukke møtet dersom det er et saklig behov for det.
 • Det skrives møtereferat fra hvert møte som sendes til medlemmene og publiseres på intranett.
 • En oppsummering av brukerutvalgets saker og aktiviteter skal inngå i virksomhetens årsmelding.
 • Brukerrepresentantene skal signere oppdragsavtale og har rett på møtehonorar som fastsettes etter gjeldene satser. Dekning av nødvendige reisegodtgjørelser etter statens satser, samt tapt arbeidsfortjeneste med utøvelsen av vervet. Dette må dokumenteres. Dette innrapporteres til ligningsmyndighetene i henhold til lov og regelverk.

Kontakt Erling Netland dersom du ønsker kontakt med en av brukerrepresentantene eller ønsker å melde inn en sak: erlingnetland1@live.no