For henvisere

Hvem kan henvise og hvor sendes henvisningen?

 • Sosialtjenesten/NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege/allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

 

Sentral vurderingsenhet TSB ved Haugaland DPS, har overtatt ansvaret for alle rettighetsvurderinger på elektive henvisninger inn til tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB.)

Vi ber om at alle henvisninger til Blå Kors klinikk Haugaland  sendes til:

Helse Fonna HF, Haugaland DPS/Ruspoliklinikk, postboks 2170, 5504 Haugesund.

Husk å merke henvisningen med «Henvisning til Blå Kors klinikk Haugaland » om pasienten ønsker behandling hos oss.

Hvordan henvise?

Vurderingsenheten gjør en vurdering av henvisningen i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederen for rusfeltet. Dette danner grunnlaget for rettighetsstatus og frist for start av behandling.

Det er derfor viktig at henvisningen redegjør for pasientens bakgrunn og nåværende situasjon, og inneholder nødvendige opplysninger for å vurdere pasientens tilstand og behov for helsehjelp.

Det bør være opplysninger om type rusmiddel, mengde, hyppighet, administrasjonsform og varighet, og eventuelle aktuelle endringer. I tillegg bør det gis opplysninger om øvrig helse, skader og følgetilstander, samt sosiale forhold, rammefaktorer og nettverk.

Henvisningsmal:

 • Personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer)
 • Familiesituasjon
 • Rusmiddelhistorikk
 • Historikk og status i forhold til psykisk og somatisk helse
 • Medisiner
 • Skole/arbeid/økonomi
 • Involverte instanser og samarbeidsrelasjoner
 • Iverksatte og planlagte tiltak
 • Individuell plan (IP)
 • Pasientens ressurser og eventuelle utfordringer
 • Mål for behandling

Akuttvurdering

Blå Kors klinikk Haugaland har ikke akuttmedisinsk tverrfaglig behandling. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp bes du ta kontakt med AMK, legevakt eller fastlege som kan hjelpe deg videre.

Kontakt

Forløpskoordinator: 47 97 27 10 (09-14)

Behandler med telefonvakt: 52 73 30 00