Dine rettigheter

Vi er forpliktet til å vurdere henvisningen for å avgjøre om den som er henvist:

 • Har rett til nødvendig helsehjelp.
 • Har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til nødvendig helsehjelp.
 • Ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Rett til behandling

Når en pasient oppfyller vilkårene for å få rett til nødvendig helsehjelp, skal han eller hun bli prioritert. Begrepene rett til prioritert helsehjelp eller rettighetspasienter blir gjerne brukt. For alle rettighetspasienter settes det en frist for når helsehjelpen senest skal gis.

Vurderingen av om du er rettighetspasient blir blant annet gjort utefra hvor alvorlig tilstanden er og hvilke muligheter som finnes til å bedre den med helsehjelp.

HELFO pasientformidling

Dersom en rettighetspasient ikke har fått tilbud om helsehjelp innen fristen som er satt, har pasienten rett til å motta nødvendig helsehjelp uten opphold ved et annet sykehus i Norge eller eventuelt i utlandet. Alle som opplever brudd på behandlingsfristen kan ringe til HELFO pasientformidling på tlf. 815 33 533. 

HELFO pasientformidling hjelper deg med å finne annet behandlingstilbud dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen.

Pasienter som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys behandling. Denne gruppen kan imidlertid måtte vente noe lenger fordi den ikke er høyest prioritert.

Vurdering av henvisning

Hvordan vi har vurdert henvisningen (rettigheter og eventuell frist) får du informasjon om sammen med svaret på henvisningen, som vi sender deg som pasient med kopi til henvisende instans.

Når svar på henvisningen er kommet kan det være at du som pasient ønsker å få din helsetilstand vurdert på nytt på et annet sykehus.

Det kan også være aktuelt å be om en fornyet vurdering dersom du er uenig i det planlagte behandlingsopplegget eller er usikker på om diagnosen er riktig. For å få en slik fornyet vurdering må en anmode om det fra eksempelvis fastlegen eller NAV, som i så fall vil måtte sende en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Fritt sykehusvalg

Du kan selv velge hvilket sykehus/institusjon du vil bruke ved planlagt undersøkelse og/eller behandling. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte private institusjoner i hele Norge.

Du kan både velge hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling skal skje. Fritt sykehusvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, for eksempel en mer spesialisert type behandling.

Opplysninger om ordningen og ventetider kan fås ved å ringe Kontoret for fritt sykehusvalg på gratis grønt nummer; tlf. 800 41 004.

Klagemuligheter

Som pasient hos oss har du samme rettigheter som for all spesialisthelsetjeneste. Alle henvisninger som mottas skal vurderes tverrfaglig og prioriteres etter alvorlighetsgrad. For pasienter over 23 år skal vurderingen foretas innen 30 virkedager fra henvisningen mottas.

For pasienter under 23 år skal vurderingen gjennomføres innen 10 virkedager. Lov om pasient- og brukerrettigheter og Prioriteringsforskriften er de lovmessige grunnlagene for prioritering av pasienter som henvises. Disse skal bidra til at de som trenger det mest, skal komme raskest til og få den riktige helsehjelpen.

Dersom du mener at bestemmelser i pasientrettighetsloven er brutt, har du som pasient, eller som representant for pasient, mulighet til å klage. Fremgangsmåten er slik at forholdet først tas opp med oss, skriftlig eller muntlig.

Dersom anmodningen avvises, kan du klage til Helsetilsynet. Denne klagen skal være skriftlig, og skal sendes direkte dit. Fristen for å be om endring av vurdering er 4 uker fra svaret på henvisningen er mottatt, mens fristen for å klage til Helsetilsynet i fylket er 3 uker fra du får/burde fått kjennskap til utfallet av anmodningen.

Klageinstansens adresse i Rogaland er:

Helsetilsynet i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger

Det finnes et pasientombud i alle fylker som kan gi mer informasjon eller bistå ved en eventuell klage. I Rogaland finner du pasientombudet på følgende adresse:

Pasient- og brukarombodet i Rogaland
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Besøksadresse: Gartnerveien 4, Hillevåg
4016 Stavanger
Tlf. 95 33 50 50
E-post : rogaland@pasientogbrukerombudet.no

Nasjonale pasientforløp

Alle som blir henvist til spesialisthelsetjenesten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og får rett til nødvendig helsehjelp, blir omfattet av et nasjonalt pasientforløp ( tidligere kalt pakkeforløp).

Å være en del av et dette vil si at du som pasient får et behandlingsforløp som er helhetlig og uten unødvendig ventetid. Du som pasient skal få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret.

 • Uten unødvendig ventetid

  Hvilken behandling du trenger og hvor lenge den vil vare, vet vi først når vi har blitt bedre kjent med deg. Det blir vi gjennom en basisutredning. En slik basisutredning skal gjøres ferdig i løpet av tre uker fra din første samtale på sykehuset.

  For mange vil denne utredningen være nok. Om vi trenger mer tid, skal vi sammen med deg lage en plan for videre utredning som består av flere samtaler og undersøkelser.

 • Forløpskoordinator

  Når du er i et pakkeforløp, får du din egen forløpskoordinator. Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt for dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i forløpet ditt.

  Koordinatoren skal sørge for at du unngår unødvendig venting og at det blir kontinuitet i behandlingen din.

 • Bestemmelsesrett

  Brukermedvirkning er helt sentralt i pakkeforløpene. Helsepersonell skal involvere deg i alle avgjørelser som gjelder deg. Når du ber om hjelp, skal du få god informasjon om de ulike behandlingsalternativene og tilbudene som finnes, og som er nyttige for din tilstand, slik at du kan ta et informert valg om behandling og oppfølging.

  Du skal og involveres i å lage din egen behandlingsplan. Underveis skal du kunne gi tilbakemelding, slik at behandlingen din kan justeres om nødvendig.

  Hvis du opplever å ikke bli hørt eller tatt med i avgjørelser som gjelder deg, bør du ta dette opp med ansvarlige fagpersoner eller noen du har tillit til, og som kan hjelpe deg å formidle dette videre.

 • Rett til individuell plan

  Mange trenger flere tjenester over lang tid. Hvis du har behov for det, har du rett til en individuell plan, der du i samarbeid med de som gir deg tjenestene setter opp mål for deg, hvilke tiltak som skal til for å nå målene og hvem som har ansvaret.

Har du spørsmål til forløpskoordinator i forbindelse med pakkeforløp ring: 47 97 27 10 på hverdager kl 9-14.