Poliklinikk

Behandling individuelt eller i gruppe

Tilbudet kan bestå av individuelle samtaler hos behandler på poliklinikken, men kan også inkludere par- eller familiesamtaler. Vi tilbyr også samtaleterapi i grupper. Det er også ulike dagtilbud hos oss.

De polikliniske tjenestene utføres av et tverrfaglig behandlerteam med psykologspesialister, psykiater, psykologer og lege i spesialisering, samt sykepleiere og sosionomer med videreutdanning.

Poliklinikken har ansvar for pasientbehandling, samt undervisning, veiledning og konsultasjon i forhold til samtlige samarbeidsinstanser, men med et spesielt ansvar overfor det kommunale behandlings- og hjelpeapparatet.

Polikliniske pasienter har behandlingsplaner som er individuelt tilpasset pasientens behov sammensatt av ulike utrednings- og behandlingstiltak.

Behandling der du bor

Vi jobber også utadrettet. Det innebærer tverrfaglig behandling i hjemmet eller nær der pasienten bor. For noen innebærer det eksempelvis å få hjelp som innlagt på sykehus eller annen institusjon.

Vi deltar også i ansvarsgruppemøter med samarbeidende instanser, for eksempel NAV eller fastlege, og gir delbidrag til Individuell Plan.

Poliklinikken gir også behandlingsforberedende samtaler til pasienter som venter på innleggelse. Poliklinikken samarbeider tett med de døgnbaserte tjenestene. Mange pasienter fortsetter med poliklinisk behandling etter innleggelse.

Av ambulant behandling tilbyr vi hjemmekonsultasjoner, konsultasjoner hos samarbeidspartnere herunder kommuner, NAV og kriminalomsorg, samarbeidsmøter utenfor Blå Kors klinikk Haugaland. Etter pandemien har vi tatt med oss videre tilbudet om «walk and talk» hvor man har støtte- og samtaleterapi samtidig som man går tur. Vi har også telefon- og videokonsultasjoner.