Trening og turer

Fysisk aktivitetsgruppe

Gruppen er for alle innlagte pasienter som vil komme i bedre form. Pasientene trener i eget treningsrom ved BKHAS og på Actic. Pasientene ved dagenheten får tilbud om å delta på volleyball. Det gis individuell veiledning i øvelser og tilrettelagt program ved behov.

Målsetting:

  • Oppleve fysisk aktivitet som positivt og godt.
  • Oppnå bedre psykisk og fysisk helse ved å være i aktivitet / trene.
  • Motivere for videre fysisk aktivitet etter utskrivelse.

Turgruppe

Turgruppen er for innlagte pasienter ved døgnenheten og arrangeres to ganger i uken. Pasienter ved dagenheten gis anledning til deltakelse en gang pr uke. Det er alltid minimum to miljøterapeuter med på turen.

Målsetting:

  • Få bedre fysisk og psykisk helse gjennom fysisk aktiv.
  • Få frisk luft og gode sanse- og naturopplevelser.
  • Samhandling og sosialt fellesskap med andre.
  • Oppleve mestring gjennom å utfordre seg selv.
en gruppe mennesker på tur ute

Yoga

Yoga tilbys innlagte pasienter og dagpasienter og er organisert i en gruppe for menn og en gruppe for kvinner.

Målsetting:

  • Møte seg selv, kjenner på sine utfordringer og begrensninger, og gradvis lære å bygge opp positivt handlingsmønstre.
  • Lære å eksistere uten å flykte eller å distrahere.
  • En øket tilstedeværelse gir grobunn for større innsikt innad og utad, og man lærer seg å finne en harmoni med seg selv og andre.

Gruppen passer for alle og er ledet av fysioterapeut Siv Almbakk. Yoga tilrettelegges ut fra den enkeltes behov.

flere personer gjør yoga