Rusbehandling på kvinners premisser

– Vi mener det bør bli flere kjønnsspesifikke behandlingstilbud. Det er også ett av forslagene fra Kvinnehelseutvalget. Dette er både et politisk og faglig ansvar.

Dette skriver Trine Stensen, generalsekretær, og Anita Ellefsen, divisjonsdirektør behandling i Blå Kors Norge i kronikk på Altinget.

Trine og Anita i Blå Kors

Kvinnehelse

2. mars la det regjeringsoppnevnte Kvinnehelseutvalget frem sin rapport. Målet med utredningsarbeidet er både kunnskapsoversikt, og forslag til tiltak som skal sikre likeverdighet. Ett av tiltakene utvalget foreslår er at det tilbys kjønnsspesifikk behandling av rusmiddellidelser i alle de fire regionale helseforetakene.

Flere kjønnsspesifikke behandlingstilbud

Ett av få kjønnsdelte tilbud i Norge er Blå Kors klinikk Lade i Trondheim, der vi har avtale med Helse Midt-Norge regionale helseforetak. Vi mottar mange henvisninger og har et jevnt høyt belegg på den kjønnsdelte avdelingen. Det at behandlingstilbudet tilpasses kvinner og planlegges opp mot familien og ivaretakelse av omsorgsforpliktelser kvinnen har, er etter vår erfaring essensielt for at kvinnen skal lykkes i sitt behandlingsløp.

Kvinner vi møter forteller at de opplever at det er mer stigmatiserende for kvinner enn menn å være avhengig av alkohol eller andre rusmidler, og ikke minst å søke behandling for det.

Vi liker å tenke at samfunnet går i en retning hvor alt er likestilt, og kjønn nærmest skal viskes ut. Men om man har et alkoholproblem ser vi at det kommer med noen andre typer belastninger for kvinner sammenliknet med menn. Mange kvinner opplever det som for stigmatiserende, for belastende å oppsøke behandling, kanskje til og med å ta kontakt med fastlege og fortelle hvordan det står til.  Dette er tabuer vi må tørre å snakke mer om!

Hvordan drikker du?

En norsk studie viser at rusavhengighet oftere blir oversett hos kvinner, sammenliknet med menn. Dobbelt så mange menn fikk en diagnose på problematisk rusmiddelbruk i psykiatrisk akuttmottak, selv om det ikke var forskjell mellom kjønnene når det gjaldt antall positive blod- eller urinprøver.

Fire av ti med alkoholproblemer har vært i kontakt med helsetjenesten for en psykisk lidelse, men alkoholvaner er ikke problematisert. «Hvordan drikker du?» bør derfor være en naturlig del av samtaler og oppfølging i helsetjenestene. Det kan også være et skritt på veien til å bryte stigma.

Rusbehandling må bli mer på kvinners premisser. Kvinners liv og behov tilsier et mer fleksibelt tilbud som gir flere valgmuligheter og mer variasjon. Vi mener det er nødvendig med et kompetanseløft der kvinners særegne behov må inngå. Målet er at vi også bryter ned stigma og skam slik at kvinner får den behandlingen de trenger.

Ønsker du hjelp? Blå Kors har behandlingstilbud flere steder i landet