Kvinner og alkohol

Det er gjort mange undersøkelser om kvinner og alkohol de siste 30 årene. Alle undersøkelsene viser det samme: Kvinners alkoholkonsum øker – og problemene følger med.

To som sitter ved en bar med byens nattelys i bakgrunnen

Et fellestrekk ved undersøkelsene viser at kvinner relativt sett har økt sitt alkoholforbruk mer enn menn. I avogtil-undersøkelsen fra 2021 om det norske drikkemønsteret oppgir 27 prosent av kvinnene at de drikker minst én gang per uke.

Biologiske faktorer

Biologisk sett er det mange grunner til at kvinner burde være mer forsiktige med alkohol enn menn. Kvinner veier i snitt mindre enn menn, og vil derfor ha mindre kroppsvev å fordele alkoholen på. Dette gjør at kvinner generelt tåler mindre alkohol. I tilfeller hvor en mann og en kvinne veier like mye, vil kvinnen likevel få en høyere promille fordi kvinnekroppen generelt sett består av en lavere andel vann og en høyere andel fett. Alkohol løses godt i vann og fordeler seg derfor i vannholdig kroppsvev, som blant annet muskelvev.

Flere mennesker står i ring og holder i vinglass. De skåler.
Alkoholforbruket blant kvinner øker – i alle aldersgrupper.

Forbrenningen av alkohol i leveren skjer først ved at den omdannes til acetaldehyd og videre til eddiksyre. Alkohol oppholder seg gjerne lengre i kvinnekroppen før den blir omdannet, i tillegg til at leveren ofte er mindre hos kvinner.

Dersom kvinner drikker som menn på menns premisser, vil dette kunne øke kvinnenes risiko for både ulykker, skader og avhengighetsproblemer. For kvinner vil inntak av en halv liter øl eller en kvart liter vin daglig være i overkant av hva kroppen kan tåle uten at det over tid oppstår varige helseskader.

En fersk rapport fra regjeringen (NOU 2023:5) viser at kvinners rusavhengighet skiller seg fra menns. Kvinner blir raskere rusavhengige enn menn, og de går raskere gjennom de ulike stadiene i utviklingen av rusavhengighet.

Brystkreft og alkohol

Brystkreft er den kreftformen flest norske kvinner får. Kvinner som drikker alkohol daglig, og i gjennomsnitt mer enn én alkoholenhet per dag, har økt risiko for å få brystkreft. Studier viser at risikoen for å få brystkreft øker drastisk i takt med hvor mye alkohol som inntas.

Selv kvinner med et moderat alkoholforbruk, som vil si rundt to glass vin om dagen, har langt større risiko for å få kreft.

Også i Europa er brystkreft den hyppigste kreftformen, med over 1500 kvinner diagnostisert hver dag. I 2020 sto alkohol for nær 40.000 av alle brystkrefttilfeller i Europa, ifølge WHO.

I følge WHO er brystkreft nå den hyppigste formen for kreft i Europa.

Alkohol og søvn

Alkohol gjør at du sovner raskere, men søvnkvaliteten blir dårlig (illustrasjonsfoto)

Alkohol påvirker REM-søvn – det stadie av søvnen som er viktig for at vi skal føle oss opplagt neste dag. I løpet av en vanlig natt har man vanligvis seks eller syv REM-sykluser. Dersom man drikker alkohol, kan dette antallet reduseres til én eller to REM-sykluser. Noen føler kanskje at man sovner lettere etter noen glass vin, men kvaliteten på søvnen blir beviselig mye dårligere.

Kvinner sliter med dårligere søvn enn menn hvis de har drukket alkohol før de skal sove. En studie viser at kvinner gjerne sovner raskt, men våkner etter kort tid, og at det da tar mer tid å falle til ro igjen. Forskere tror det har en sammenheng med ulikheter i alkoholforbrenning mellom kvinner og menn.

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet hører grunnleggende ikke sammen. Gravide skal ikke drikke alkohol under noen omstendighet, ettersom dette kan skade fosteret. Desto tidligere et foster blir eksponert for alkohol, desto større er sjansen for fosterskader. Risikoen for skader øker også mer jo oftere moren drikker alkohol gjennom graviditeten.

Ettersom barnet får næring fra mors blod gjennom morkaken og navlestrengen, vil fosteret raskt få samme alkoholmengde i blodet som moren. Men siden leveren til fostere ikke har fullt utviklet evnen til å bryte ned alkohol, vil fosteret faktisk få høyere promille og rusen vil også vare lenger enn hos mor. Det betyr at alle celler og organer som er under utvikling hos fosteret kan bli påvirket av alkoholen. Hjernen er særlig sårbar fordi den er under utvikling gjennom hele fosterlivet og hjernen kan få varige skader.

nærbilde av en kvinne som holder hånd over gravid mage
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kjennetegn på alkoholavhengighet

  • Personen har en sterk lyst eller trang til å drikke
  • Den som drikker har planer om å drikke mindre, men mislykkes med det.
  • Det oppstår abstinenser når personen forsøker å drikke mindre
  • Drikking blir prioritert foran andre oppgaver og interesser
  • Drikking fortsetter selv om det får skadelige konsekvenser for den som drikker, familie og nettverk
  • Toleranse oppstår. Det betyr at personen må ha mer

Ønsker du hjelp? Blå Kors har behandlingstilbud flere steder i landet

Sammenheng mellom rus og psykisk helse

I prinsippet kan en tenke seg fire forklaringer på hvorfor mange kvinner som strever med rus også strever psykisk.

  1. Psykiske vansker fører ofte til økt rusbruk
  2. Rusavhengighet fører til psykiske vansker
  3. Genetiske forhold gjør en sårbar for både psykisk lidelse og rusproblemer
  4. Belastninger i livet og forhold i miljøet gjør en sårbar for både psykisk lidelse og rusproblemer.

Spesielt belastninger i livet og medfødt sårbarhet spiller en betydelig rolle for utvikling av rusproblemer eller psykiske problemer.

Men det betyr ikke at alle som har en psykisk lidelse automatisk vil få et rusproblem. Og det er heller ikke slik at de fleste får en psykisk lidelse selv om de inntar rusmidler.

Behandling

Mange kvinner gruer seg for å adressere rusproblemene sine med legen. Det gjør at kvinner i større grad heller ikke får den behandlingen de trenger.

–Det kan for mange kvinner være skamfullt å snakke om rusproblemer. Kvinnerollen er i stor grad knyttet opp mot det å være mor, og morsrollen handler i stor grad om å vise omsorg og sette egne behov til side, sier fagsjef Tove Mathisen ved Blå Kors klinikk Skien.

Skamfølelsen blir dermed større og terskelen for å søke hjelp blir høyere for kvinner enn for menn.

– Å redusere stigma knyttet til rus er noe vi i Blå Kors jobber aktivt med. Vi ønsker å formidle kunnskap om avhengighet og årsaker knyttet til dette for å redusere skam. Vår holdning er at alle som tar valget om å gjøre viktige endringer i livet, er modige, sier Mathisen.

Skamfølelsen fører til at rusavhengighet oftere blir oversett av kvinnene selv, sammenliknet med menn.

Dette bekrefter Åse Prestvik, kvalitets- og utviklingsleder på Blå Kors klinikk Lade.

– Vi ser klare kjønnsforskjeller i hvordan kvinner og menn utvikler avhengighet og hva de trenger av bistand på veg ut av avhengigheten. Vi ser helt klart at det er vanskeligere å nå ut til kvinnene som sliter, og det er viktig med økt fokus på dette.

Ved Blå Kors klinikk Lade i Trondheim er behandlingen kjønnsdelt. På kvinneposten er det 7 sengeplasser, og kvinnene har eget program med grupper og treningstilbud.

Åse Prestvik, kvalitets- og utviklingsleder ved Blå Kors klinikk Lade, ser store fordeler med kjønnsdelt rusbehandling.

Trenger du behandling?

Se informasjon om våre behandlingsklinikker.

Kildehenvisninger

Alkohol i Norge – FHI

Graviditet og alkohol – Helsenorge

Blå Kors jobber med alkohol, rus- og spillavhengighet i Norge (blakors.no)

Blå Kors klinikk Skien

Alkohol og helse | Slik påvirker alkohol søvnen | Av-og-til (avogtil.no)