Vi trenger behandlingstilbud for gravide med rusavhengighet

header
Vi trenger behandlingstilbud for gravide med rusavhengighet. I bildet sitter en gravid kvinne på sengen og ser på ultralyd bilde av foster.

Et barn som påvirkes av alkohol under graviditeten kan fødes med føtale alkoholspekterforstyrrelser, forkortet til FASD. Vi markerer den internasjonale FASD-dagen 9. september for å øke bevisstheten om farene ved å drikke alkohol under graviditet. I Blå Kors ser vi hvor viktig det er med behandlingstilbud for gravide som hjelper kvinner og småbarnsfamilier som opplever disse livssituasjonene.

Alkoholrelaterte fosterskader

FASD er en samlebetegnelse for alle helsemessige konsekvenser et foster kan få som følge av mors alkoholinntak under svangerskapet. Dette kan inkludere fysiske, mentale, atferdsmessige utfordringer og lærevansker i barnets liv.

Alkoholrelaterte fosterskader (FASD)

Alkoholbruk under graviditet kan også gjøre skade på fosterets sentralnervesystem. I tillegg har alkohol egenskaper som kan tilføre skade på cellenivå og være en hindring i utvikling av organer. Konsekvensene er livsvarige, nevrologiske forstyrrelser som kan bli en stor påkjenning for barnet.

Gravide rusavhengige trenger umiddelbar helsehjelp

Rusmiddelbruk under svangerskapet kan være svært skadelig for fosteret. Selv om et flertall av gravide unngår rusmidler, er det noen som fortsetter å slite med rusmisbruk og som trenger umiddelbar helsehjelp. Denne avgjørende støtten frykter vi nå blir redusert.

Det er også stor forskjell i tallene på hvilket rusmiddel som blir brukt. Vi ser at majoriteten av gravide med rusavhengighet drikker alkohol og fremdeles ser vi barn født med FASD.

De aller fleste gravide i Norge følger rådene om å ikke drikke alkohol under svangerskapet, men mangel på kunnskap om skaderisiko ved inntak av alkohol, eller der mor er alkoholavhengig, kan bidra til at noen drikker i svangerskapet. Derfor er behandlingstilbud for gravide meget viktig.

Blå Kors jobber forebyggende og behandlende, med tiltak som hjelper. Bli med, gjør en forskjell!

Behovet for behandlingstilbud for gravide kvinner som bruker rusmidler under graviditet

Noen gravide kan nyttiggjøre seg av en kombinasjon av poliklinisk behandling og støtte, mens andre trenger mer intensive behandlingsopphold innenfor tverrfaglig spesialisert behandling.

Blå Kors sine behandlingstilbud for gravide finnes i SkienTrondheim og Haugesund. Alle steder tilbyr også videre behandling i familieenheter etter fødsel og barseltid.

Nedgang i henvisninger til behandlingstilbud for gravide med rusavhengighet

Blå Kors har sett en nedgang i henvisningene fra fastleger til tilbud for gravide og småbarnsforeldre. Det er usikkert om denne nedgangen faktisk representerer en reduksjon i antallet gravide kvinner med rusproblemer.

Konsekvensene i samfunnet og for livet i seg selv ved mangel på behandlingstilbud for gravide er så katastrofale, at det likevel krever høy prioritering.

Hva gjør Blå Kors med dette

  • Vi trenger kunnskap og bedre dimensjonering og organisering av helsetjenester for gravide med rusavhengighet.
  • Tilbud til gravide og småbarnsfamilier i Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) må få plass i den kommende forebyggings- og behandlingsreformen.
  • De regionale helseforetakene må pålegges å ha tilstrekkelig antall beredskapsplasser. Den beskjeden må komme nå og ikke vente til den kommende reformen.
  • Vi må fastsette en politisk målsetting for reduksjon av antall barn som fødes med skader som skyldes rusmiddelbruk.

Vi etterlyser styringsgrep fra helse- og omsorgsministeren

Blå Kors sendte innspill til Helse- og omsorgsdepartementet tidligere i sommer. Dagens Medisin publiserte 28. august en kronikk hvor divisjonsdirektør Anita Ellefsen i Blå Kors behandling, direktør Bjørn Vådal i Blå Kors klinikk Skien og leder Jan Gunnar Skoftedalen i Rusfeltets hovedorganisasjon uttrykker sin bekymring og etterlyser styringsgrep fra statsråd Ingvild Kjerkol.

Anita Ellefsen, Divisjonsdirektør i Blå Kors behandling
Jan Gunnar Skoftedalen, Leder for Rusfeltets hovedorganisasjon
Bjørn Vådal,
Direktør i Blå Kors klinikk Skien

Les hele kronikken i Dagens Medisin

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer

Ingvild Kjerkol bekrefter viktigheten av tidlig innsats overfor gravide i Dagens Medisin 6. september og svarer på våre oppfordringer.

Hun lover at regjeringen vil se nærmere på tilbudene til personer med rusmiddelproblemer, inkludert gravide og småbarnsfamilier i den kommende forebyggings- og behandlingsreformen.
Bilde: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Vi merker oss svarinnlegget til Kjerkol:

Det er bra at hun sier at tilbudet til denne gruppen skal tas opp i den kommende forebygging og behandlingsreformen. Vi leser også ministeren dit hen at dimensjoneringen må følges nøye.

Anita ellefsen, divisjonsdirektør blå kors behandling

Les svarinnlegg fra Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Dagens Medisin