Seksjon for gravide

Seksjonen har 8 plasser. Vi har mulighet til å tilby ekstra rammer for gravide som har behov for det , eller som er innlagt mot eget samtykke etter Lov om helse- og omsorgstjenester § 10-3. Vi tar i mot pasienter fra hele Helse Sør-Øst regionen og kan også ta i mot pasienter fra andre deler av landet dersom pasienten benytter seg av rett til fritt sykehusvalg.

Målsetting for tilbudet til den gravide

 • skjerme det ufødte barnet mot rus
 • støtte og veilede den gravide
 • motivere til behandling for rusproblemene
 • møte den gravide på en måte som gir trygghet og mot
 • skape tro på muligheter og endring

Miljøterapi, individuelle samtaler, gruppebehandling, parsamtaler og foreldreveiledning er sentralt i vårt behandlingsopplegg.

Behandlingstilbudet ved seksjon for gravide

 • Miljøterapi

  Miljøterapi er bærebjelken i behandlingen. Det er det spesielle ved å være innlagt i døgnbehandling. Når den gravide kvinnen skal leve og bo i seksjonen over en lengre periode er rusmestring, døgnrytme, psykisk og fysisk helse viktig å ivareta.

  Derfor er vi opptatt av å skape en fast struktur på dagene, med obligatoriske og faste måltider, arbeidsoppgaver, individualsamtaler, grupper og ulike møter for å jobbe med forandringsprosesser og utvikling gjennom oppholdet.

 • Individuelle samtaler

  Individualterapi hver uke. Hos behandler finner pasienten frem til ulike temaer som er viktig i behandlingsprosessen. Det kan være temaer som følelser og følelsesregulering, rusmestring, egenhistorie, tilknytning eller andre problemstillinger som vil ha betydning for å stå stødig i et rusfritt liv og for å være en god forelder.

 • Rusmestringsgruppe

  Målet med rusmestringsgruppen er å lære om avhengighet og knytte dette til egen avhengighet. Vi oppfordrer alle i gruppen til å hjelpe hverandre med erfaringsutveksling, lytte til hverandre, gi tilbakemeldinger, være støttende og gi gode råd.

 • Kjønnsdelte grupper

  Det er egne grupper for menn og kvinner. Her tar vi opp temaer rundt rus og avhengighet, hvordan rusproblemet påvirker familien, parforholdet og nettverk. Vi tror på konseptet gruppeterapi og betydningen av å dele og gi tilbakemeldinger til hverandre.

  Gruppene er opptatt av hva som er fokuset her og nå, og hvordan dette påvirker følelsene. Dette er altså ikke en temastyrt gruppe.

 • Foreldreveiledning

  Pasientene vil bli nærmere kjent med Trygghetssirkelen/Circle of Security (COS). Modellen har som mål at barnet utvikler trygg tilknytning til foreldrene sine. Trygghetssirkelen er tema både i grupper og i miljøterapien.

Bli kjent med oss

Pappa, hva med han?

Barnefar/partner skal involveres i kvinnens behandling om hun ønsker det, og kan være ledsager og gjest i seksjonen i dagene før fødsel. Om han også har behov for behandling for avhengighet kan han bli henvist for behandling sammen med sin gravide partner.

Det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om behandlingstilbudet på seksjon for gravide er et egnet tilbud for barnefar/partner. Det er også avhengig av den gravide kvinnens ønsker og behov. Vi kan tilby råd og veiledning om eventuelle andre behandlingstilbud som kan være aktuelle for barnefar/partner.

De som jobber her

Den gravide rusavhengige har egen behandler som har et koordineringsansvar for kvinnen under oppholdet. Pasientene får tett oppfølging av psykolog, jordmor og lege. Miljøpersonalet består av blant andre sykepleiere, barnevernspedagoger og vernepleiere.

Vi har avtale med fysioterapeut som kan bistå om det er behov for det.

Samarbeid med andre

Vi legger vekt på samarbeid med kommunen/barneverntjenesten. Sykehuset Telemark er samarbeidspartner om fødsel og barseltid. For å skape mest mulig trygghet og forutsigbarhet for den gravide lager hun en fødselsplan i samarbeid med oss og vi har nær kontakt med fødeavdelingen gjennom svangerskapet. Vi tilrettelegger også for at kvinner kan føde på sykehus nær sitt hjemsted, – der det er kompetanse til å ivareta barnets behov for helsehjelp

God oppfølging og koordinert tilbud

Nasjonale pasientforløp for gravide med rusproblemer skal sikre at den gravide får god oppfølging og koordinerte tjenester.

Målsetningen er:

 • Nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet 
 • Sikre god ivaretakelse av foster og kvinne 
 • Forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler/legemidler 
 • Legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen 
 • Sikre videreføring til andre nasjonale pasientforløp

Rapport om pasientgruppen

KORUS sør ved samfunnsviter Rosanne Kristiansen har gitt ut rapporten «Gravide innlagt etter §10-3 ved Borgestadklinikken i perioden 2011-2014 «. Tallene er sammenlignet med perioden 1996-2010.

Noen bildeglimt:

Her finner du oss