Gravide og rus

Det er viktig å holde seg borte fra rusmidler når du er gravid.

Visste du at alkohol er det mest skadelige rusmiddelet for en som er gravid?

Når en gravid kvinne drikker alkohol suges det raskt opp i blodet. Alkoholen blir ført videre til fosteret gjennom morkaken, noe som innebærer at alle celler og organer hos barnet blir påvirket. Hjernen er særlig sårbar fordi den utvikler seg gjennom hele svangerskapet.

Totalavhold under svangerskapet

Helsemyndighetenes klare råd til gravide er å ikke drikke alkohol når man er gravid eller planlegger å bli det.

Mange unge kvinner drikker alkohol. Det er derfor ikke uvanlig å ha drukket en eller flere ganger før graviditeten blir oppdaget. Hvis du er uplanlagt gravid og har drukket alkohol, så husk at hver dag uten alkohol er positivt for fosteret. Blir du bekymret ta gjerne en prat med fastlegen din eller jordmor.

Mangel på kunnskap

I en studie fra 2021, gjort ved St. Olav Hospital i Trondheim, er det tatt blodprøver for å undersøke alkoholbruk blant gravide. Her fant de ut at 1,4 prosent av kvinnene hadde drukket alkohol da undersøkelsen ble gjort i uke 12, og at 0,4 prosent (cirka 220 personer) hadde drukket alkohol i uke 24 av svangerskapet.

I 2016 ble det utført en undersøkelse av TNS Gallup på vegne av Actis, rusfeltets samarbeidsorgan. Undersøkelsen viste at 14 prosent drakk etter at de hadde fått bekreftet graviditeten, og hele 35 prosent drakk mens de prøvde å bli gravide.

De aller fleste gravide i Norge følger rådene om å ikke drikke alkohol under svangerskapet, men mangel på kunnskap om skaderisiko ved inntak av alkohol, eller der mor er alkoholavhengig, kan bidra til at noen drikker i svangerskapet.

Alkohol kan skade barnets sentralnervesystem

Alkoholbruk i svangerskapet kan gjøre skade på barnets sentralnervesystem. Alkohol har også egenskaper som kan føre til skade på cellenivå og hindre eller skade utviklingen av organer. Barnet kan få en nevrologisk forstyrrelse som blir en funksjonshemming livet ut.


Det er en varig hjerneskade som dessverre ikke lar seg reparere. Skadene har en samlebetegnelse som kalles Alkohol spektrumforstyrrelser, eller FASD. I de mest alvorlige tilfellene, hvor fosteret sannsynligvis har vært utsatt for store mengder alkohol, kan barnet bli født med føtalt alkoholsyndom (FAS).

En person med FAS kan ha ha særegne ansiktstrekk, er gjerne kortvokst, kan ha skader i indre organer og redusert IQ.

Slik skader rusmidler fosteret:

 • Amfetamin

  Kan føre til dårligere tilstrømming av blod til morkake, gir økt risiko for spontanabort, for tidlig fødsel, fosterdød og mindre vekst hos fosteret. Bruk av amfetamin tett opp mot fødsel kan føre til abstinenssymptomer hos barnet. Studier viser risiko for langtidsskader som redusert IQ og atferdsproblemer.

 • Kokain

  Kokain kan føre til dårligere tilstrømming av blod til morkaken, gir økt risiko for komplikasjoner som morkakeløsning og for tidlig fødsel. Ulike komplikasjoner hos den nyfødte første tiden etter fødsel er rapportert, og barnet kan få en negativ effekt på sin psykomotoriske utvikling.

 • Heroin/opioider

  Det er økt forekomst av morkakeløsning, fosterdød, tidlig fødsel, lav fødselsvekt og mindre hodeomkrets. Det er høy risiko for at den nyfødte kan utvikle abstinens og få symptomer som blant annet uro, høyfrekvent skrik, sitring, sensitivitet for stimuli, sugeproblemer og diaré.

 • Cannabis

  Virkingsstoffet i cannabis, tetrahydrocannabinol (THC), blir tilført fosteret via morkaken. Studier viser noe økt risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvekt ved hyppig bruk. THC-verdiene regnes som sterkere nå enn tidligere, men vi vet lite om hvordan dette kan påvirke barnets utvikling og fungering på sikt.

 • Syntetiske rusmidler

  Dette er rusmidler som også blir kalt «motedop» eller «designer drugs». De blir kjemisk framstilt og bestilles ofte på nett. Et kjennetegn ved syntetiske rusmidler er at innholdet er ukjent og at de ofte er svært potente. Det er risiko for hjerte/karlidelse, kramper, psykose og også koma ved bruk av disse stoffene og det er rapportert forgiftninger og dødsfall.

 • Legemiddelmisbruk

  Misbruk av beroligende midler (benzodiazepiner) i svangerskapet øker risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Misbruk i siste del av svangerskapet øker risiko for abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet. Ved bruk tett opp mot fødsel kan barnet få det som kalles «floppy-infant syndrome» som kjennetegnes av blant annet slapp muskulatur, lav kroppstemperatur, pusteproblemer og det kan være vanskelig å suge/die.

  Det er viktig å understreke at noen bruker disse legemidlene i samråd med lege og at det da er både nødvendig og riktig.

Be om hjelp fra jordmor, lege eller ruskonsulent om du er ikke klarer å slutte med rusmidler.

Vanskelig å be om hjelp

Det kan være fantastisk å være gravid, men det kan også være en tid med mye bekymringer og utfordringer. Er du gravid og bruker rusmidler jevnlig kan det være vanskelig å slutte med dette raskt, selv om du vet at rus er skadelig.

Kampen mot avhengighet er tøff, så be gjerne om hjelp fra for eksempel jordmor, lege eller ruskonsulent. De kan veilede deg og bistå. For noen er slik støtte nok til å klare å holde seg unna rus, mens andre må ha mer omfattende hjelp og behandling.

Tilbud til gravide med rusproblemer

Dersom du er gravid og har et rusproblem har Blå Kors lang erfaring med gode behandlingstilbud. Også barnefar eller partneren din kan få hjelp. Behandlingstilbudene legger vekt på å verne det ufødte barnet mot rus.

Det er tverrfaglige team med dyktige fagfolk som står klare til å hjelpe og støtte deg i en sårbar og vanskelig livssituasjon, og bistå deg i forberedelsene til å bli mamma.

For noen er oppfølging og samtaler i poliklinikken tilstrekkelig, andre må legges inn i hele eller deler av svangerskapet. Blå Kors sine tilbud finnes i Skien, Trondheim og Haugesund. Alle steder tilbyr også videre behandling i familieenheter etter fødsel og barseltid.

Når frivillig tilbud ikke er tilstrekkelig

I Norge er det også et lovverk som gjør det mulig å bruke en såkalt «tvangsparagraf»( § 10-3) for å gi hjelp til kvinnen og verne fosteret mot rus, i de tilfellene hvor den gravide ikke klarer å slutte med rusinntaket.

Å skape håp, gode relasjoner og tilby gode tiltak er viktig i all behandling. En slik innleggelse mot eget samtykke er et alvorlig inngrep i et menneskes liv. Det å ta imot en gravid kvinne etter at kommune og fylkesnemd har besluttet dette, er ansvarsfullt.

Men erfaringen er også at en tvangsinnleggelse kan være en mulighet for et vendepunkt for den gravide som er rusavhengig, og en start på en god utvikling for barnet og foreldrene.

 • Kildeliste

  Fagekspert: Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen, Blå Kors Borgestadklinikken

  Fagekspert: Seniorrådgiver Eli Marie Wiig, KORUS sør

  Blå Kors klinikk Skien

  KORUS sør

  Den norske legeforening (2020)

  Folkehelseinstituttet

  Dagens medisin

  Helsedirektoratet: rapport IS 2355, Veileder om tvangstiltak overfor mennesker med rusmiddelproblemer – etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

  Helsedirektoratet: Rapport IS 2438, Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet