Gruppeterapi

Mange som kommer til Blå Kors kompasset kjenner seg alene. Det kan være vanskelig å snakke med andre om opplevelser fra oppveksten og hvilken betydning dette har for livet ditt i dag. Våre grupper drives av faste terapeuter som sørger for trygge rammer og kontinuitet.

Startgruppe: 

Startgruppe er for deg som ønsker å forstå dine reaksjoner på det å vokse opp med rus i familien bedre. Startgruppe passer spesielt godt hvis du er ny i behandling ved Kompasset, ikke har snakket så mye om egne erfaringer tidligere, eller hvis du ønsker mer informasjon om mulige konsekvenser av å vokse opp med rusbelastning i familien.

Hvert gruppemøte har et overordnet tema som presenteres av gruppelederne. Etterpå inviterer vi deltakerne til å dele egne tanker og erfaringer.

Prosessgruppe: 

Prosessgruppe er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med egne vansker i en lukket gruppe som møtes over tid. En prosessgruppe er spesielt godt egnet hvis du strever med relasjoner til andre, enten det gjelder foreldre, søsken, venner eller partner.

Gjennom å dele egne erfaringer og lytte til andres opplevelse kan du få nye perspektiver på hvordan erfaringene fra livet ditt påvirker hvordan du har det og hvordan du forholder deg til andre. 

Foreldregruppe:

Mange unge tar kontakt med Blå Kors kompasset når de selv får barn. De opplever å streve i foreldrerollen eller er redde for å bli vurdert som dårlige foreldre på bakgrunn av egen oppvekst. Vi møter mange motiverte og engasjerte foreldre som ønsker hjelp til å skape trygge bånd til egne barn!

I foreldregruppa er vi opptatt av å skape en forståelse av hvordan oppvekst og emosjonelle sår preger eget foreldreskap. Vi normaliserer utfordringer i foreldrerollen og snakker også om samhandlingen med partner. Å møte andre foreldre som er i en lignende situasjon oppleves ofte skamreduserende.

Foreldregruppe på nett:

Det er plass til 4 foreldre som møtes over nett hver annen uke, i alt 8 ganger. Nye grupper starter opp fortløpende.

Gruppen får kunnskap og kjennskap til hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være foreldre, og arbeider med temaer med utgangspunkt i de hverdagserfaringer foreldre selv har.

Kompasset UNG:

En del unge som kommer til Kompasset bor fremdeles sammen med foreldre som misbruker alkohol eller andre rusmidler. Andre må forholde seg til foreldrene gjennom samvær eller annen kontakt. En slik situasjon er krevende og kjennes ofte både sårbar og ensom.

Ungdomsgruppa passer for deg som er i alderen 14-19 år, som ønsker et trygt fellesskap. Et sted du kan dele dine tanker og følelser med andre unge som har liknende erfaringer. Gruppa møtes regelmessig og avtaler temaer fortløpende.