Gruppeterapi hos Blå Kors kompasset

Vi tilbyr ulike grupper i våre avdelinger og på nett

Blå Kors kompasset tilbyr gruppeterapi til deg som har vokst opp med rus i familien.

Fra vi er helt små har måten vi tenker, føler og handler på blitt utviklet i grupper, og dette påvirker hvordan vi har det med oss selv og andre mennesker i dag.

Gruppeterapi er en god mulighet til å bli kjent med egne mønstre i tanker, følelser og atferd, og mange opplever at det å gå i gruppe bidrar til at de føler seg mindre alene. Mye forskning over de siste 50-60 år støtter opp om at gruppeterapi nytter.

I en terapigruppe har gruppelederne ansvar for at gruppen holder seg til målet, og skal bidra til at gruppemedlemmene engasjerer seg i samtalene. For å sikre stabilitet og trygghet for alle som deltar ønsker vi at man forplikter seg til å møte hver gang i gruppene. Alle deltakere har taushetsplikt om gruppens medlemmer.

Ved Blå Kors kompasset tilbyr vi for tiden følgende grupper:

Startkurs

Startkursene er for deg som er i starten av et terapiforløp eller ønsker informasjon om relevante temaer i den forbindelse. Det er også aktuelt for deg som må vente på oppstart av terapi. Vi tilbyr både digitale og fysiske startkurs.

En ansatt ved Blå Kors kompasset innleder til tema hver gang som vi snakker om etterpå. Vi tar opp temaer som vi erfarer at er særlig aktuelle for mange som har vokst opp med rus i familien. 

Temaoversikt:

 • Virkning og senvirkning av oppvekst med rus: tilknytning og livsmestring.
 • Følelser og kroppens reaksjoner.
 • Å ha det vanskelig: grubling og bekymring.
 • Hvordan ta vare på seg selv:
 • nærhet, avstand, grenser (og veien videre i terapi).  

Praktisk info: 
• 4 gruppemøter. 
• Inntil 6 deltakere. 
• Gruppen ledes av terapeuter ved ulike avdelinger i
  kompasset.               

Temagruppe

Målet med temagruppe er å få større kunnskap og forståelse for egne reaksjoner knyttet til det å vokse opp i hjem med alkohol- og andre rusproblemer. I tillegg snakker vi om hvordan du kan håndtere egne reaksjoner og behov i nåtiden.  Gruppen har forhåndsbestemte temaer, og legger også til rette for dialog og erfaringsdeling.
 
Temagruppe er et tilbud for deg som ønsker å forstå og håndtere dine reaksjoner på det å vokse opp med rus i familien bedre. Denne gruppen passer spesielt godt hvis du er ny i behandling ved kompasset, ikke har snakket så mye om egne erfaringer tidligere, eller hvis du ønsker mer informasjon om mulige konsekvenser av å vokse opp med rusbelastning i familien.

Temaoversikt: 

 • Rus i familien; hvordan er det å være barn i en familie med rusbelastning. Betydningen av tilknytning.
 • Følelser og følelsesregulering. 
 • Reaksjoner på belastninger. 
 • Mindfulness og selvmedfølelse. 
 • Roller og grenser.
 • Skam og sårbarhet (perfeksjonisme).
 • Avslutning (kobles ofte opp mot et tema som gruppen har vært særlig opptatt av).

Praktisk info:
Temagruppen møtes ukentlig åtte ganger og består av to terapeuter og 6-8 deltakere. Vi har både fysiske og digitale temagrupper, og vi tilbyr også egne temagrupper for ungdom.

Prosessgruppe

Prosessgruppe er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med egne vansker i en gruppe som møtes over kortere eller lengre tid. En prosessgruppe er spesielt godt egnet hvis du strever med relasjoner til andre, enten det gjelder foreldre, søsken, venner eller partner.

Målet med deltakelse i prosessgruppe er å styrke handlingsrom og mestring i eget liv gjennom å dele erfaringer i gruppen. Et felles prosjekt for deltakerne er å fremme forståelse og håndtering av følelser, selvforståelse og bearbeide følelsesmessige konflikter.

I prosessgruppene er det ikke forhåndsbestemte temaer, og gruppen arbeider med det deltakerne selv er opptatt av.  Gjennom å dele egne erfaringer og lytte til andres opplevelse, kan du få nye perspektiver på hvordan erfaringene fra livet ditt påvirker hvordan du har det og hvordan du forholder deg til andre. 

Praktisk info: 
Prosessgruppen møtes ukentlig og består av to terapeuter og maks åtte deltakere. Vi tilbyr både prosessgrupper som møtes over en periode på 12-20 ganger der alle deltakerne starter og slutter til samme tid, og såkalte slow-open grupper med varighet på inntil halvannet år hvor nye deltakere kommer til når det blir ledige plasser.

Digital kroppsbevissthetsgruppe

Mange som har vokst opp med rus og uforutsigbare omgivelser opplever at kroppen lever sitt eget liv og plages av for eksempel smerter, uro og søvnvansker. I kroppsbevissthetsgruppen blir det undervist i grunnleggende teori om kroppens forsvarssystem og trening på teknikker som kan benyttes for å ta tilbake kontrollen over kroppen.

Ved å delta i kroppsbevissthetsgruppe kan du få bedre forståelse for hvorfor kroppen oppfører seg slik den gjør. Ved hjelp av undervisning og øvelser kan du lære å gjøre noe med de kroppslige reaksjonene du opplever.

Temaoversikt:

 • Alarmberedskap og spor i kroppen etter en oppvekst med rus.
 • Pust.
 • Forsvarsmønster og holdning.
 • Balanse- i kroppen og i livet. 

Praktisk info:
Kroppsbevissthetsgruppen møtes ukentlig på nett fire ganger og ledes av psykomotorisk fysioterapeut. Det er plass til seks deltakere.

Foreldregruppe

Mange unge tar kontakt med Blå Kors kompasset når de selv får barn. I foreldregruppe får du kunnskap om hvordan egne oppveksterfaringer virker inn på det å være forelder, og vi arbeider med temaer med utgangspunkt i de hverdagserfaringer foreldre selv har.

Mange unge som har vokst opp med rusbelastning i familien opplever å streve i foreldrerollen eller er redde for å bli vurdert som dårlige foreldre på bakgrunn av egen oppvekst. Vi møter mange motiverte og engasjerte foreldre som ønsker hjelp til å skape trygge bånd til egne barn.

I foreldregruppen er vi opptatt av å skape en forståelse av hvordan oppvekst og emosjonelle sår preger eget foreldreskap. Vi normaliserer utfordringer i foreldrerollen og snakker også om samhandlingen med partner. Å møte andre foreldre som er i en liknende situasjon, oppleves ofte skamreduserende.

Praktisk info: 
Kompasset tilbyr foreldregruppe på nett og noen avdelinger har også fysisk foreldregruppe. Gruppen har plass til 4-8 deltakere, og ledes av faste terapeuter.