Hvordan kan vi hjelpe barn i sårbare livssituasjoner?

Mange barn lever i en sårbar livssituasjon. Årsaker til dette kan for eksempel være mobbing, ensomhet, psykiske utfordringer eller egen sykdom.

Noen lever også i familier med rusmisbruk, psykisk eller fysisk sykdom, vold, overgrep eller lav inntekt. For et barn kan dette være vondt og vanskelig. Mange føler seg alene, utrygge eller redde, og mange har ingen å snakke med. Felles for alle er at de trenger voksne som ser dem.

Barn som lever i en sårbar livssituasjon, kjenner ofte på ensomhet og skam. De har derfor større sjanse for å bli stående utenfor fellesskapet. For et barn er utenforskap noe av det vondeste som finnes.

Kort oppsummering

  • Barn som vokser opp i sårbare livssituasjoner har høyere risiko for å bli stående utenfor, noe som kan ha langvarige konsekvenser for deres fysiske og psykiske helse, utdanning og arbeidsliv.
  • Inkludering og fellesskap bidrar til barns trygghet, identitet og selvbilde, og er essensielt for deres utvikling og trivsel.
  • Voksne kan bidra ved å være oppmerksomme, invitere til deltakelse og tilby støtte.

Konsekvenser av utenforskap

Vi vet at utenforskap kan få store konsekvenser videre i livet. Man har større sjanse for å oppleve fysiske og psykiske plager, falle ut av skole og bli stående utenfor arbeidslivet.

Sammenhengen mellom rusavhengighet, psykisk uhelse og sosialt utenforskap er vel dokumentert.

Visste du at?

Barn av foreldre med svært lav inntekt har opptil fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnotisert med psykiske lidelser, sammenlignet med barn av foreldre med høyest inntekt.

Studie fra FHI (2021)


Barn og unge utvikler sin trygghet gjennom fellesskapet

barn som holder hender

Vi vet at barn utvikler sin trygghet, identitet og selvbilde gjennom fellesskapet. Derfor er inkludering svært viktig for barnas emosjonelle, kognitive og sosiale utvikling og trivsel. Å vokse opp i et samfunn preget av små sosioøkonomiske forskjeller, mulighet for fritidsaktiviteter og et inkluderende nabolag/ felleskap, er de beste rammene for å sikre at barn og unge skal oppleve hverdagen som meningsfull og trygg.

For å få til dette, må vi som står rundt gjøre noe med det.


Hvordan kan du bidra til å inkludere barn og unge som står utenfor?

Veien ut av utenforskap er inkludering. Men mange er usikre på hva de skal gjøre når de ser et barn stå utenfor. Noen kan også kvie seg fordi de ikke kjenner barnet det gjelder, eller vet hva som har skjedd. Andre er redde for å ta feil, eller redde for å skape enda mer ubehag hos barnet.

Undersøkelser viser at barn og unge ønsker at en voksen skal ta kontakt dersom de ser at de har det vondt. De vil at vi skal spørre hvordan de har det, og om det er noe vi kan gjøre for å hjelpe.

Når vi ser et barn som ikke har det bra, bør vi derfor løfte blikket og strekke ut en hjelpende hånd. Vi kan alle være med å bidra til å skape gode og trygge lokalsamfunn der barna blir sett og inkludert.

Ta initiativ

Barn som opplever utenforskap, synes ofte det er vanskelig å ta initiativ selv. At barnet ikke ber om hjelp, betyr derfor ikke at det ikke ønsker det. Noen ganger kan et «hei», et varmt blikk, eller et spørsmål om hvordan barnet har det, være nok. Ved å ta initiativ, snakker vi med, og ikke om barnet. Vi viser at vi bryr oss og at vi ikke dømmer. Barnet føler seg sett, noe som igjen kan bidra til trygghet og åpne opp for en relasjon. Selv om vi ikke vet hva som har skjedd eller kjenner barnet, bør vi spørre hvordan hen har det, noe barnet selv ønsker at vi skal gjøre.

Inviter med andre når du har plass til en til

For et barn er opplevelsen av utenforskap noe av det vondeste som finnes. Barn trenger fellesskap og trygge voksne rundt seg. For barn som lever i en sårbar livssituasjon, kan ferier og fridager være ekstra utfordrende. Mange blir stående alene over lang tid, når skoler, barnehager og fritidsaktiviteter er stengt. Vi voksne kan invitere med oss en vi vet har det vondt eller som står utenfor fellesskapet. Vi har nesten alltid plass til en til, på kino, på stranda, på tur, på middag, i bilen eller på hytta. Et lite bidrag fra oss selv, kan bety svært mye for den som trenger det.

Vær forberedt på at du kan bli avvist

For noen barn kan det være vanskelig å skape trygge relasjoner. Det kan også være utfordringer med språkbarriere, kulturforskjeller, skam, og at man er redd for bli avvist eller være til bry. Derfor er det i inkluderingsprosessen viktig å tåle utfordringer i form av avvisning, unngåelse eller ulikhet. Gi barnet tid, vis at du er her, at du ikke dømmer, og la barnet selv få bestemme om det ønsker å være med eller ikke.

Barn og unge trenger noen som ser dem, fanger dem opp og som ikke snur seg vekk. De trenger folk som ikke dømmer, som tør å bry seg og som inviterer. Husk at små, enkle grep kan gi stor gevinst hos de som trenger det!


Statistikk over utenforskap

Mange av disse gjør det fordi de ikke har noe å gjøre, ikke har venner de kan være med, eller fordi familien ikke har råd.

i hverdagen for å ikke bli invitert på sosiale aktiviteter

Undersøkelser gjennomført av Ipsos, på vegne av Blå Kors (2023/2024)

1 av 4 barn og unge har ikke kunnet delta på fritidsaktiviteter

1 av 4 barn og unge har ikke kunnet delta på fritidsaktiviteter eller sosiale aktiviteter på grunn av familiens økonomiske situasjon. 

Nær halvparten av barn og unge vil at en annen voksen skal ta kontakt og spørre hvordan de har det

Barn og unge vil at en annen voksen skal ta kontakt med dem dersom de har det vondt. De ønsker å bli spurt om hvordan de har det, og at en voksen spør om de kan hjelpe.

Over 3 av 5 voksne har opplevd utenforskap hos barn

Over 3 av 5 voksne sier de har opplevd at et barn eller en ungdom som ikke var deres eget har blitt stående utenfor fellesskapet.

Årsaker til utenforskap

Noen av grunnene til at barn blir stående utenfor fellesskapet, er at de ikke har har noen å leke med, at de blir mobbet eller fryst ut, at de blir utestengt fra sosiale medier eller sosiale sammenkomster, at familien har dårlig råd og barnet ikke kan delta på ferier/fritidsaktiviteter, eller på grunn av psykiske/fysiske helseutfordringer eller rusmisbruk i hjemmet.

Mange voksne er usikre på hva de skal gjøre for å inkludere

Mange voksne vet ikke hvordan de kan inkludere et barn som blir stående utenfor. Noen er også redde for å skape mer ubehag hvis de griper inn, eller de er redde for å ta feil.


Alle trenger å bli sett

Å være et barn og oppleve at familien din er verdifull for noen andre, betyr mer enn du aner. Vær en som bidrar til at hele familien blir sett og opplever felleskap!


Ofte stilte spørsmål

Har du andre spørsmål? Ta kontakt med oss

Camilla Lunde

leder forebygging
  • Kildehenvisning
    • FHI
    • Ipsos-rapport