Inntaksreglement hos Blå Kors videregående skole Øvrebø

 1. Blå Kors videregående skole Øvrebø AS eies av Blå Kors Norge og er en del av Blå Kors sitt diakonale arbeid. Skolen er godkjent som en skole for nokså ressurskrevende elever (jf. privatskolelovens § 2.1a, og 2.1f),  Søkere til skolen må kunne dokumentere at de har behov for særskilt tilrettelagt opplæring jfr. økonomiforskrift til privatskoleloven § 4-3.  
 2. Skolen har hele landet som inntaksområde.  
 3. Inntaksteamet ved skolen består av skolens ledelse og sosialrådgivere. 
 4. Ved inntak prioriteres søkerne slik:  
  I. Søkere med ungdomsrett med sakkyndig dokumentasjon 
  II. Søkere med voksenrett med sakkyndig dokumentasjon 
  III. Søkere uten rett med sakkyndig dokumentasjon 

  Innenfor hver av gruppene gjelder videre at heltidselever prioriteres foran deltidelever. 

  Dersom skolen har flere søkere enn plasser ved søknadsfristens utløp, avgjøres inntaket innenfor prioriteringsområdene ved loddtrekning. Det blir videre trukket ventelisteplasser som varer frem til fjorten dager etter skolestart.  
 5. Innenfor reglene for inntak legger inntaksteamet vekt på klassenes størrelser.  Det er rektor som avgjør, i samsvar med inntaksreglementet, hvem som skal få elevplass ved skolen. 
 6. Elevene søker om skoleplass i Vigo eller på skolens søknadsskjema som ligger på hjemmesiden. Søknadsfrist i Vigo er 1. mars, mens søknadsfrist på skolens hjemmeside er 1. april. Deretter er det løpende inntak frem til skolens høstferie. Dersom elever slutter etter 1. oktober, kan skolen ta inn tilsvarende antall elever overført fra annen skole ved tilsvarende programområde. 
 7. Melding om inntak sendes elevens hjemfylke senest 31. mai. 
 8. Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningslova § 2. Statsforvalteren i Agder er klageinstans. Klagen skal framsettes skriftlig til rektor innen tre uker.