Inntaksreglement

 1. Øvrebø videregående skole AS eies av Blå Kors Norge og er en del av Blå Kors sitt diakonale arbeid.  Skolen er godkjent som en skole for nokså ressurskrevende elever (jfr. friskolelovens § 2.1a, og 2.1f). Søkere til skolen må kunne dokumentere at de har behov for særskilt tilrettelagt opplæring jfr. økonomiforskrift til friskoleloven § 4-3a.
 2. Skolen har hele landet som inntaksområde.
 3. Inntaksteamet ved skolen består av skolens ledelse og sosialrådgivere.
 4. Ved inntak prioriteres søkerne slik:
  Søkere med ungdomsrett med sakkyndig dokumentasjon
  – Søkere med voksenrett med sakkyndig dokumentasjon
  – Søkere uten rett med sakkyndig dokumentasjon

  Dersom skolen har flere søkere enn plasser ved søknadsfristens utløp avgjøres inntaket innenfor prioriteringsområdene ved loddtrekning.
 5. Innenfor reglene for inntak legger inntaksteamet vekt på klassenes størrelser.  Det er rektor som avgjør, i samsvar med inntaksreglementet, hvem som skal få elevplass ved skolen.
 6. Elevene søker om skoleplass på Vigo eller på skolens søknadsskjema som ligger på hjemmesiden.
 7. Melding om inntak sendes elevens hjemfylke.
 8. Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningslova § 2. Statsforvalteren i Agder er klageinstans. Klagen skal framsettes skriftlig til rektor innen tre uker.
 9. Søknadsfrist er 1. april for påfølgende skoleår. Ved ledige plasser etter 1. april tas kvalifiserte søkere inn fortløpende. Etter 1. oktober tar skolen kun inn elever som blir overført fra annen skole.