Ordensreglement  

For elever ved Blå Kors videregående skole Øvrebø 

Vedtatt i skolens styre: 19.09.2023 

§1  Formål

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. 

Plaging, trusler, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal ikke forekomme i skolemiljøet. 

§2  Virkeområde

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn ved Blå Kors videregående skole Øvrebø. 

Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, ved skolens elevtransport, ekskursjoner, og på skolens digitale og sosiale medier/plattformer, og øvrige aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område. 

Reglementets virkeområde utvides for mobbing og andre krenkelser som skjer utenfor skolens område, utenfor skoletiden, og i digitale rom og på sms. Utvidelsen gjelder når handlingen har en klar tilknytning til skolemiljøet ved at handlingen er knyttet til skolesituasjonen eller setter sitt preg på den. 

§3  Rettigheter     

 1. Elevene har rett på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med opplæringsloven med forskrift, privatskoleloven med forskrift, skolestyrets vedtak og gjeldende læreplaner. 
 1. Elevene har krav på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jfr. opplæringsloven § 9a. 
 1. Elevene har rett til å bli hørt i saker som gjelder seg selv. 
 1. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, jfr. Forskrift privatskoleloven kap.7. 
 1. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. 
 1. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. 
 1. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. privatskoleloven § 5-3. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.  
 1. Elevene har rett til gratis læremidler og undervisningsmateriell, jfr. privatskoleloven § 6-2 og økonomiforskriftes kap.10 a.  
 1. Skolen behandler personopplysninger med hjemmel i personopplysningsloven § 14. Det er kun nødvendige opplysninger om elever og deres foresatt som behandles, og dette gjøres i tråd med skolens rutiner for «oppbevaring, distribusjon og sletting av personopplysninger». Elever har rett til å få innsyn i opplysninger skolen har lagret om eleven.  

§4  Plikter

 1. Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder.  
 1. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar. 
 1. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere/ gjøre avtalt arbeid til rett tid.  
 1. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr. 
 1. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves.  
 1. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter § 8, også medføre erstatningsansvar.  
 1. Plaging, mobbing, trusler, vold eller andre brudd på allment akseptert atferd aksepteres ikke.  
 1. Det er ikke tillatt å benytte noen form for tobakk og snus i skoletiden. Forbudet gjelder hele skoletiden, uavhengig av hvor eleven befinner seg. I skolens lokaler og utearealer, og øvrige lokaler skolen leier eller disponerer, omfatter forbudet også bruk av elektroniske sigaretter, jfr. tobakksloven § 27.  
 1. Bruk, omsetning, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens område er forbudt både i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi andre steder.  
 1. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.  
 1. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. 
 1. Personlig elektronisk utstyr må brukes på en slik måte at man ikke forstyrrer medelever eller lærere. Skolen kan bestemme at elevenes mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr skal leveres til lærer og låses inn i et skap deler av skoledagen. Mobiltelefon skal være avslått/lydløs og ute av syne i undervisningen. 

§5  Fusk eller forsøk på fusk

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt. 

Fusk eller forsøk på fusk vil vanligvis få konsekvenser for karakteren i orden og atferd. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen, vises det til forskriften til privatskoleloven § 3-35 som sier at eksamen kan annulleres, og at eleven da tidligst kan gå opp til ny prøve 1 år etter at eksamen ble annullert. Eleven har klagerett, Jfr. forvaltningsloven § 2 kap. VI.  

§6  Fravær

Ved å takke ja til skoleplass ved Blå Kors videregående skole Øvrebø, aksepterer du samtidig at langvarig udokumentert fravær kan føre til at du mister skoleplassen. Dette gjelder dersom det udokumenterte fraværet overstiger 20 dager jf. økonomiforskrift til privatskoleloven §4-2. 

Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Skolen registrerer alt fravær fra undervisningen. Eleven plikter å skaffe sykemelding eller annen dokumentasjon for legitimt fravær.  

Alt fravær for elever føres på modulbevis og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. For deltidselever kan rektor avgjøre om fraværet skal føres i timer eller dager. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet, jfr. forskrift til privatskolelova 3-46. 

Rektor kan gi elever fri fra opplæring i opptil 10 skoledager i et skoleår uten at disse dagene skal føres som fravær. Elever skal søke om fri fra opplæringen på forhånd. 

Forsentkomming og udokumentert fravær kan føre til nedsatt ordens- eller atferdskarakter. Det regnes som fravær hvis eleven kommer 15 minutter etter at timen har begynt. 

Dersom en elev blir syk, eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal eleven alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller avdelingsleder.  

Dersom en elev på grunn av sykdom eller av andre årsaker ikke kan møte til opplæringen, skal skolen ha beskjed tidligst mulig første fraværsdag.  

En elev som har fravær mer enn 10 % av det totale timetallet, får ikke standpunktkarakter i faget. Eleven skal ved skolestart få beskjed om hvor mange timer 10 % utgjør i hvert enkelt fag. 

Hvis faglærer har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, kan eleven likevel få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter hvis fravær over 10 % er dokumentert, og skyldes: 

 • Helse- og velferdsgrunner 
 • Arbeid som tillitsvalgt 
 • Politisk arbeid 
 • Hjelpearbeid 
 • Lovpålagt oppmøte 
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå 
 • Inntil to dager til religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke 

Fraværsgrensen kan økes til 15 % hvis rektor vurderer at det er klart urimelig at en elev som har 10 % fravær eller mer, ikke får karakter. En slik økning skal bare gis i spesielle tilfeller, etter vurdering av årsakene til fraværet.  

§7  Permisjon

 1. Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og innleveres i god tid. Permisjon gis ikke dersom det kan medføre fare for manglene vurderingsgrunnlag i fag, eller til hinder for opplæringsvirksomheten, f.eks. for gjennomføring av samarbeidsprosjekter. 
 1. Faglærer kan gi permisjon for enkelttimer og kontaktlærer kan innvilge 1 dags permisjon. Permisjonssøknader utover 1 dag avgjøres av rektor i samråd med avdelingsleder og berørte faglærere. Avslag kan påklages til rektor.  
 1. I de tilfeller det inngås avtale om selvstendig studiearbeid i permisjonstiden vil det ikke bli ført fravær.  

§8  Reaksjoner ved brudd på reglementet

Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte seg av følgende restriksjoner: 

 • muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen 
 • bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse 
 • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors/ avdelingsleders avgjørelse 

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan særskilte tiltak iverksettes: 

 • Bortvisning av eleven fra en og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse 
 • Bortvisning for resten av skoleåret, jfr. privatskoleloven §3-10, etter vedtak av fylkeskommunen. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven taper retten til videregående opplæring, jfr. privatskoleloven §3-10. 

I tillegg til reaksjoner og særskilte tiltak kan brudd på reglementet føre til følgende tiltak: 

 • Nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og atferd 
 • Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser for slike aktiviteter 
 • Ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven istandsetter/vasker, eller betaler erstatning etter reglene i skadeerstatningsloven 
 • Politianmeldelse 

Ved fastsetting av karakter i orden og atferd skal skolens vurderingskriterier (eget dokument) brukes. 

§9  Saksbehandling ved brudd på reglementet

Før det blir tatt avgjørelser om tiltak ved brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig ut fra regelbruddets art og alvorlighetsgrad. Skolen skal alltid vurdere mulighet for alternative tiltak. 

Bortvisning for mer enn to klokketimer etter oppl. § 9A-11 er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Du som er elev har rett til å se dokumentene i saken, og kan klage på vedtaket. Du har rett til å få veiledning om rettighetene dine, og om framgangsmåten ved klage. Skolen og elevombudet kan hjelpe med dette. Klage på bortvisning leveres til skolen.