Change

Blå Kors videregående skole Øvrebø har over flere år hatt et skoleprosjekt som heter Change. Elever og ansatte jobber for å samle inn penger til et dagsenter for psykisk utviklingshemmede barn/unge i Katmandu. Den store innsamlingsaksjonen er et julemarked som arrangeres på skolen en lørdag i slutten av november hvert år. Dette er en obligatorisk skole- og arbeidsdag for elever og ansatte. 

Skoleprosjektet handler ikke bare om å yte bistand til dagsenteret i Katmandu. Det handler også om at våre elever kan lære av nepalere som lever lykkelige liv tross stor fattigdom. Skolen sender en gruppe elever og ansatte til Katmandu hver vår for å besøke dagsenteret, overbringe gaver og for å bidra med aktiviteter. 

Prosjektet er i tråd med Blå Kors Norges fire strategiske områder. Disse er nedfelt i skolens handlingsplan slik: 

 • Frivillighet: Ansatte og andre bidrar i prosjektet på forskjellig vis. Elever lærer hvor viktig det er med frivillig arbeid. 
 • Økt handlekraft: Elever og skolen bidrar ved selv å produsere varer som kommer til nytte i bistandsarbeid 
 • Samhandling: Samarbeid med lokale bedrifter, støttespillere, og med dagsenteret i Katmandu 
 • Bærekraft: Prosjektet bidrar til utjevning av forskjeller 

Styret mener at prosjektet er så verdifullt at skolen bør prioritere dette i sin handlingsplan. Å sende elever og ansatte til Nepal er imidlertid kostnadskrevende, og prosjektet må ikke beslaglegge for mye av skolens tilskudd. Alle skolens elever og ansatte bidrar, men det er bare en gruppe som kan reise. Blå Kors videregående skole Øvrebø skal være gratis for alle elever og ikke skille mellom elever/foreldres ressurser. Derfor gjelder følgende prinsipper og retningslinjer for prosjektet: 

 • Blå Kors videregående skole Øvrebø samarbeider med Blå Kors opplæringssenter Øvrebø og ABBS (Asha Bal Bikash Sewa, dagsenter for psykisk utviklingshemmede barn/unge i Katmandu, Nepal) om prosjektet 
 • Elever og ansatte i skolen lager og henter inn varer og gaver til julemarkedet og andre arrangementer 
 • Det settes opp eget budsjett for prosjektet. Skolens utgifter i forbindelse med vareproduksjon og reisekostnader synliggjøres, og dekkes av midler fra salgsvarer.  
 • Inntektene fordeles slik: 
  – Midler fra loddsalg går til ABBS (eget vippsnummer)
  – Midler fra salgsvarer går til opplæringssenterets prosjektkonto (eget vippsnummer) 
 • Overskudd går til  
  1. Reisekostnader for elever som drar til Nepal  
  2. ABBS 
 • Reisekostnader 
  – Skolen spør aktører i næringslivet om å sponse elever som drar til Nepal. Da vil flere av de innsamlede midlene gå til ABBS. 
  – Skolen betaler reisekostnader for ansatte 
  – Skolen betaler reisekostnader for elever dersom dette ikke er fullt dekket gjennom innsamlede midler fra sponsorer og salg av varer 
 • Antall reisende 
  – Inntil 8 elever 
  – Inntil 4 ansatte  
  – Skolen kan vurdere flere reisende dersom inntekter og sponsoravtaler gir rom for det 
 • Utvelgelse av elever 
  – Elever på vg2 kan søke 
  – Elever som viser generell god oppførsel og holder seg unna ulovlige rusmidler er kvalifisert 
  – Det foretas loddtrekning av alle kvalifiserte søkere dersom det er over 8 kandidater 
  • Det skal fortrinnsvis trekkes 2 elever fra hver av de 4 programområdene (Bygg- og anleggsteknikk, Salg, service og reiseliv, Helse- og oppvekstfag, Teknologi- og industrifag) 
 • Det er ikke åpent for at flere elever kan kjøpe plass gjennom egen sponsorordning, innsamling eller lignende. En eventuell utvidelse av antall plasser kan bare skje gjennom skolens organiserte ordning for prosjektet. 

Vedtatt i styret: 19.09.2023