Blå Kors klinikk Lade – Behandling for gravide

Avdeling for Gravide og Småbarnsfamilier har seks plasser, der hver familie har sin egen leilighet. Hos oss bor gravide og familier med barn i alderen 0-6 år. Varighet på innleggelse er 3-9 måneder. Gravide som er innlagt uten eget samtykke har det samme tilbudet som frivillig innlagte. Partner kan også søkes inn til behandling sammen med den gravide.

Under oppholdet er barneverntjenesten og andre instanser viktige samarbeidspartnere. Etter utflytting tilbyr vi poliklinisk behandling i samarbeid med familiens private og offentlige nettverk.

Foreldre ønsker det beste for barna sine. For at barn skal utvikle seg godt og bli trygge, er det viktig at foreldre er sensitive og at samspillet mellom foreldre og barn er godt nok.

Hos oss vil familien få mulighet til å jobbe med sine rusrelaterte problemer og med styrking av foreldrefungering. Målet er at barnet skal få god omsorg og gode utviklingsmuligheter. Vi legger til rette for en individuell og langsiktig behandling med fokus på hele familien.

Prosessen med tilknytning mellom barn og forelder starter i svangerskapet. Barn som blir eksponert for rusmidler i svangerskapet er i risiko for skader og skjevutvikling, derfor haster det for barnet at rusinntak stopper. Fravær av rusmiddelbruk er imidlertid ikke nok. Trygg tilknytning og utvikling hos barn skapes i samspill med omsorgspersonen.

Funksjonssirkelen som behandlingsverktøy

En dame og en mann presenterer funksjonssirkelen. De smiler bredt, og mannen står med hendene i kors

Vi bruker arbeidsverktøyet Funksjonssirkelen og mentaliseringsbasert terapi, for å utforske hvordan du som forelder fungerer og hvilken innvirkning dette har på barnet ditt. Ut fra dette planlegger vi behandling, og jobber for å finne gode tiltak for deg og din familie

Einar Hajum, behandler og ​Hilde Moan Ingebrigtsen, spesialpsykolog

Viktige spørsmål er:

 • Hva klarer du som forelder selv?
 • Hva kan andre bidra med?
 • Hva må tilrettelegges?
 • Hva må du som forelder utvikle av ferdigheter?
 • Hva er god hjelp til barnet og deg som forelder?

Sammen med barnevernet vurderer vi om omsorgssituasjonen for barnet er god nok.

Litt om hverdagen hos oss

Tilbudet ved avdelingen er variert og skal dekke mange livsområder hvor det er vesentlig at foreldrene får trening og opplevelse av mestring. Dagene har tilnærmet lik struktur gjennom den faste ukeplanen. Innenfor denne planen har familiene sine faste avtaler.

Alle hverdager starter med morgenmøte hvor alle pasientene skal møte. Her formidler den enkelte sine planer for dagen, og personalet formidler beskjeder og holder oversikt sammen med familien over faste avtaler.

Vi har felles lunsj og middag hver dag, hvor pasientene rullerer på å forberede denne sammen med miljøpersonalet. På slutten av arbeidsdagen samles man til oppsummering hvor beboerne sier noe om hvordan dagen forløp og om det planlagte ble gjennomført.

Behandlingstilbudet

Grunnlaget er utstrakt bruk av mentaliseringsfokusert miljøterapi og bruk av arbeidsverktøyet Funksjonssirkelen. Strukturen beskrives gjennom avdelingens ukeplan, der målet er at de ulike behandlingsarenaer skal henge sammen, og at det blir en helhet i familiebehandlingen.

 • Behandlerteam

  Består av beboeren selv, dennes miljøkontakt og behandler. Disse skal i tett samarbeid tilrettelegge behandlingstilbudet for beboeren og samkjøre behandlingsforløpet. Disse forbereder også ansvarsgruppemøter, hvor samarbeidende instanser kalles inn til evaluering av oppholdet og legger videre planer for behandlingsforløpet.

 • Miljøkontakt

  Gjennom jevnlige samtaler med beboeren settes kortsiktige og langsiktige mål. Miljøkontakten er en miljøterapeut som i hovedsak har største delen av arbeidsdagen inne på avdelingen sammen med beboerne og deltar i gjøremål på huset. Miljøkontakten er med på å holde kontinuiteten i dagliglivet og å holde fokus på nåtida og på planer for framtida. Miljøkontakten har også oppfølging av beboeren i utflyttingsfasen.

 • Individualterapi

  Det gis tilbud om jevnlige samtaler med psykolog (behandler). I disse samtalene varieres fokus, men i en oppstartfase vil det være viktig å kartlegge rushistorie og utredning av pasientens psykiske helse. Bearbeiding av spesielt vanskelige traumer og erfaringer beboeren har opplevd gjennom oppvekst og voksenliv er viktige elementer. Samtidig som man ønsker å utforske ressurser hos den enkelte beboer. Vi tilbyr også familiesamtaler.

 • Samspillsterapi

  Dette er veiledning og behandling av samspill mellom foreldre og barn. Tilbudet starter opp i svangerskapet for de som kommer når de er gravide. I svangerskapet fokuserer vi på den psykologiske delen av det å være gravid og vente barn.

  Det å vente barn er en stor omstilling for alle, og for noen er omstillingen ekstra stor. Vi bidrar til å fremme de psykologiske prosessene som vi vet at er viktig at får vokse frem under svangerskapet.

  Vi fokuserer på både barnets utvikling, foreldrenes følelser og opplevelser omkring det å bli/være foreldre, samt samspillet mellom foreldre og barn.

  Barnets styrker og utfordringer kartlegges, og utforskes sammen med foreldrene. Dette for at foreldrene best skal kunne gi det som barnet trenger. Målet er at foreldrene forstår hvordan deres refleksjon og handling kan påvirke barnets utvikling.

  Dette er krevende prosesser, hvor foreldrene skal bearbeide tidligere erfaringer og reetablere mer hensiktsmessige måter å tenke, føle og handle på i samspill med barnet. Formålet er å sikre trygg tilknytning og fremme god psykisk helse.

 • Parsamtaler

  Alle innlagte par tilbys samtaler som en del av behandlingstilbudet. Fokuset er på forholdet paret imellom, ulike måter å forstå hverandre på og hvordan jobbe med parforholdet.

  Tilføring av kunnskap kan gi forståelse og grunnlag for refleksjon om seg selv i møte med den andre, og kan føre til mer konstruktive handlingsmønstre.

 • Gruppeprosesser

  Vi har tre faste gruppetimer gjennom uka som er obligatorisk for pasientene: to ganger Prosessgruppe og en gang Mentaliseringsgruppe. Disse gruppene har ulikt innhold og form, og tema varierer.

 • Prosessgruppe

  «Beboerne sin gruppe» hvor det meste kan være tema, men innholdet skal preges av respekt for hverandre. Det er en fast behandler/ miljøterapeut som har ansvar for denne gruppa.

  Ett av målene er at det skal være en trygg arena, hvor møteleder og deltakere kan utfordre hverandre. Det handler om å lytte, reflektere, dele, ha en holdning om å «ville hverandre vel».

  Samtidig skal man prøve å forholde seg til og forsøke å følge opp det andre formidler. Tema kan være både «her og nå» samt refleksjon om fortid og framtid, med innspill fra gruppedeltakerne.

 • Mentaliseringsgruppe

  Ledes av personale med kompetanse innen mentaliseringsbasert terapi. Gruppa har et undervisningspreg, men deltakerne er aktivt med, og kan også bruke egne erfaringer og opplevelser som eksempler. I gruppa søker man å fremme evnen til å forstå seg selv og andre; å fortolke og å forstå egen og andres atferd på bakgrunn av følelser, tanker og motiver.

 • Barselgruppe

  Dette er tilbud til gravide og foreldre etter fødsel, og denne foregår på Blå Kors barnas stasjon i Trondheim sentrum. Det er de ansatte som har regien på dette tilbudet. De gravide som ikke er tilknyttet Trondheim kommune får særskilt oppfølging gjennom jordmor på St. Olavs Hospital.

  Gravide med tilhørighet til Trondheim følges opp av jordmor/helsesykepleier på helsestasjon/ressursteam i sin bydel.

 • Økonomisk veiledning

  Mange av våre beboere har stor gjeld og har vært eller er i store økonomiske vanskeligheter. En ansatt jobber spesielt med dette sammen med den enkelte beboer og behandlerteam. Her forsøker man å få oversikt over inntekter og utgifter, samt lage budsjett sammen med familien.

  Det jobbes for å få oversikt over gjeld den enkelte har, og man kan forsøke å få til avtaler med kreditorer eller opprette kontakt med gjeldsrådgiver i kommunen. Det gis bistand til utfylling av diverse skjema.

 • Fysisk aktivitet

  God fysisk helse kan være nøkkelen til god psykisk helse. Det gjøres en gjennomgang av situasjonen til den enkelte av lege/sykepleier om tema som: kosthold, røyking og snus, søvn, diagnoser og plager. Dette jobber vi også generelt med i avdelingens hverdagsliv.

  Opplevelser knyttet til små og større turer gir muligheter for å gjøre gode mestringserfaringer. For mange i vår beboergruppe ser vi at en av de store utfordringene er å fysisk komme seg ut og gjennomføre planlagte turer.

  Tilbudet ved avdelingen tilpasses så godt som mulig den enkeltes situasjon som gravid, partner og småbarnsforelder. Vi gir muligheter for små trilleturer, spaserturer og kafèturer, men også større utflukter som fjellturer, som gir muligheter for større fysiske utfordringer. I tillegg har Blå Kors klinikk Lade et treningsrom der avdelinga har egne treningstider.

 • Nettverks- og familiearbeid

  Vi ønsker så tidlig som mulig å komme i gang med å kartlegge beboerens nettverk og nære personer. Dette for å få oversikt over hvem i nettverket som kan fungere som støtte for beboeren under og etter oppholdet hos oss.

  Med dette vil vi øke bevisstheten rundt betydningen av det sosiale nettverket. Mange har opplevd brudd i relasjoner til viktige personer i sitt nære nettverk, og man vil se på muligheten for å jobbe med relasjonene. Vi kan også tilby samtaler med aktuelle nærpersoner.

Oppfølging etter utskriving

Etter utskriving fra oss vurderer man behovet for oppfølging fra avdelingen. Vi ser at behovet for tett oppfølging i en utflyttingsprosess er stort, og at samarbeidet med andre instanser er viktig i denne fasen. Oppfølgingen kan bestå av hjemmebesøk, polikliniske samtaler med behandler, samspillsveiledning og deltakelse i ansvarsgruppemøter etter utskrivelse. Familiene kan ringe til avdelingen ved behov for veiledning og støtte.

Vi har også et tett samarbeid med Blå Kors barnas stasjon Trondheim, som er et tilbud til utsatte familier med ulike belastninger. Her gis mulighet til å komme på middag en gang i uka, samt ulike kurs og aktiviteter for foreldre og barn.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.