Leder av Blå Kors terapi, Einar Hajum

Gjør det enklere å søke hjelp for dem som sliter med rus

Langt flere enn mange tror har en problematisk avhengighet til rus, enten det er alkohol eller andre rusmidler. Samtidig er det svært få som søker hjelp for å få bukt avhengigheten før det får store konsekvenser for seg selv og pårørende. Dette er bakgrunnen for at Blå Kors Kristiansand etablerer lavterskeltilbudet Blå Kors terapi, at det blir enklere å søke hjelp.

Av Ivar Eidsaa

– Dette er et tilbud både til dem som har en rusavhengighet, og alkohol er det desidert største problemet. Erfaringene våre viser at få tør å søke hjelp. For å bidra til at flere kan ta gode steg i riktig retning, etablerer vi Blå Kors terapi. Dette er et lavterskeltilbud hvor dem som selv har et rusproblem, deres pårørende eller for eksempel arbeidsgiver kan få hjelp gjennom samtaler med erfarne terapeuter, forteller Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

Blå Kors terapi og Arvid Solheim med Einar Hajum
Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, og Einar Hajum som skal lede terapitilbudet som nå etableres, sier behovene er store.

Trenger ikke legehenvisning

Man tar selv kontakt og trenger ikke henvisning fra fastlegen for å benytte seg av terapitilbudet som nå er lansert og gis i Blå Kors-lokalene i Posebyen i Kristiansand.

Ettersom tilbudet ikke er en del av spesialisthelsetjenesten, er egenandelen på 350 kroner.

– Vi har satt egenandelen så lavt som overhodet mulig, rett og slett fordi vi ønsker å hjelpe så mange som mulig til å ta fatt i sin livssituasjon slik at de får en bedre livs- og helsesituasjon, fremholder Arvid Solheim.

Ni av ti søker ikke hjelp

Da tilbudet ble lansert for få dager siden poengterte Vegard Nilsen, direktør for folkehelse i Agder, at hver fjerde sykehusseng brukes av personer hvor alkohol har vært en del av årsaken.

Videre kunne han fortelle at jo mer forebyggende arbeid som gjøres, dess flere vil få hjelp. Han nevnte også at ni av ti som har et alkoholproblem søker ikke hjelp. Konsekvensene for samfunnet, og ikke minst for pårørende og kolleger til personer som har et alkoholproblem, er store, sa Vegard Nilsen i sitt foredrag under lanseringen av terapitilbudet.

– I hvert 11. hjem bor det en person som har et skadelig alkoholkonsum.

Vegard Nilsen, direktør for folkehelse i Agder

– Det sier litt om hva effekten kan bli dersom flere får hjelp, og jo tidligere, dess bedre, sier Solheim.

En positiv endring

– Vi er innstilt på å bruke den tiden det tar, sier Einar Hajum som skal lede arbeidet. Hajum har i en årrekke arbeidet som terapeut ved Blå Kors klinikk Lade i Trondheim.

– I den første samtalen vil fokuset være å kartlegge hva nåsituasjonen er, og hva konsekvensene er av den enkeltes rusbruk. Så vil behovet og omstendighetene for øvrig avgjøre hvor lang tid vi må bruke sammen, sier Hajum.

– Dersom en person får hjelp til å ta grep i forhold til egen rusavhengighet, vil det innebære en positiv endring for den enkelte. Men det er ikke bare den som selv har et problem som kjenner på konsekvensene, det står alltid flere pårørende rundt som kan ha det svært vanskelig, sier Arvid Solheim. Han oppfordrer familie, nære venner og ikke minst arbeidskolleger til den som har et rusproblem å kontakte Blå Kors terapi.

Dersom man ønsker å benytte seg av tilbudet er det mer informasjon på hjemmesidene til Blå Kors Kristiansand, eller en kan sende en e-post til bkr-terapi@blakors.no.

header