Identitet og aksept viktig for de eldste pasientene

Kaja Sodeland jobber på Seksjon for behandling ved Borgestadklinikken i Skien. Blant hennes pasienter er det også flere eldre. Det er ikke uvanlig at pasientene kommer til behandling og er rundt 70 år, forteller hun. Det er altså aldri for sent å ta tak i avhengighetsproblematikk.

-Pasientene har som oftest både store somatiske helseplager og en krevende egenhistorie som vi skal jobbe med i behandlingen, så en innleggelse i inntil 6 måneder er i realiteten ikke så lang tid, sier Sodeland.

Rus for å håndtere det vonde

Rusproblemene hos de eldre pasientene handler som oftest om alkohol- og/eller medikamentavhengighet.  

Men bak rusen er det ofte sårbarhetsfaktorer. Det å ikke være i jobb lenger og ha mindre nettverk kan føre til tap av stabilitet- og rusen kan bli en slags motvekt.  Ikke så sjeldent er det noe i historien som har skapt denne sårbarheten, det kan være ubearbeidede traumer, svik og svikt. Dette vonde har de kanskje båret på hele livet og håndtert, og de kan fortvile over at de som eldre er mindre robuste og har mindre motstand. Dette blir sentralt i terapien hos psykologen.

Å akseptere endringene

Et stort tema i behandlingen er helse og habilitering. Det handler om en fungering både mentalt og fysisk som er endret fordi en er eldre. Sodeland sier det er bra med oppfølging i døgninstitusjon med mulighet til å følge pasienten tett og kartlegge fungering og utfordringer på flere livsområder.

-Sammen med pasienten jobber vi med å finne måter å leve med og håndtere smerter for eksempel, det å ha en kropp som ikke fungerer som før. Vi jobber med identitet, «Hvem er jeg nå», uten mange av de funksjonene en har hatt. Det er en prosess å ta inn over seg at en aldri mer blir den personen en engang var, sier Sodeland.

Fysisk aktivitet er en integrert del av behandlingen på klinikken i Skien. Den blir tilpasset til den enkeltes form. De eldste pasientene kan ha noen ekstra kroppslige utfordringer, og skal kanskje ikke på topptur, men har stor glede og nytte av en tur med staver for eksempel.

Vi ser også at de eldste pasientene glir godt inn i miljøet sammen med yngre pasienter. Det er mye humor, historier og livserfaring som formidles, sier Sodeland med et smil. 

Rus påvirker relasjoner

På Borgestadklinikken er vi også opptatt av hvordan rusen påvirker familie, venner og nettverk, sier hun videre. Selv kort tids avhengighet kan skape store konsekvenser for de nære relasjonene.

-Noen pasienter har sine familier rundt seg, selv om det har vært vanskelig. Da kan vi bidra inn i fasen med å reparere. Andre har rust seg lenge og barn eller andre i familien har brutt med dem. Vi ser også generasjonsproblematikken når vi går tilbake i historien til enkelte eldre pasienter som selv også har vokst opp med rus i sine nære relasjoner

Hva skjer etter behandlingen

-Det er alltid ett fokus på oppfølging etter behandling. Det er tilbud om brukerstyrt plass her hos oss, som innebærer at pasienten selv kan ta kontakt for flere kortere opphold første året etter utskrivelse. Vi forsøker også å finne og informere om tilbud i kommunen. Erfaringen er at vi ofte må bruke noe tid på å finne et tilbud som passer den enkeltes situasjon og behov, men det er mange tilbud også for eldre som har vært i rusbehandling, sier psykologspesialist Kaja Sodeland.

Senest oppdatert: 1. februar 2021

Var dette nyttig?