Om Blå Kors klinikk Skien

Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) tilbyr behandling for rusmiddelavhengighet, spillavhengighet og vi har tilbud til pårørende.

Vi har to avdelinger i Skien med til sammen 63 døgnplasser, og vi har en ruspoliklinikk. Vi er en del av tverrfaglig spesialisert behandling ( TSB), og vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Avdeling Sentrum

avdeling Skien i Kongensgate 33

Blå Kors klinikk Skien, avdeling Sentrum, tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rusmiddel-problemer og avhengighetsrelaterte lidelser. Vi behandler spillavhengige, og har tilbud til pårørende.

Avdeling Borgestad

Avdeling Borgestad tilbyr langtidsbehandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse. Gravide med rusproblemer og foreldre som har barn under skolealder og som bruker rusmidler kan få behandling, veiledning og støtte gjennom et opphold i seksjon for gravide og familier. Et kortids-døgntilbud for rus/medikamentavhengige og avrusningspost er også lokalisert her.

Vår eier er Blå Kors, hvor vi inngår i Divisjon behandling sammen med behandlingsinstitusjoner flere steder i landet. Alle tilbyr rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

KORUS sør er knyttet til oss. Oppdragsgiver for KORUS er Helsedirektoratet. Hovedoppgavene for dette kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.