Seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP)

Hvem passer dette tilbudet for?

Tilbudet ved seksjon for rus- og psykisk lidelse er tilrettelagt for personer som har en rusmiddelavhengighet og som ønsker hjelp til å slutte å ruse seg. I tillegg har / mistanke om at pasienten har en lettere til moderat psykisk lidelse.

Oppholdstid er inntil 12 måneder, og er beregnet for pasienter som ikke får tilstrekkelig hjelp i poliklinikk eller kortere døgnopphold. Vi tar imot pasienter over 18 år, men de fleste pasientene er over 23 år.

Mye av behandlingen foregår i grupper og pasientene lever tett på hverandre. Behandlingen blir individuelt tilrettelagt, men det er viktig å ha som mål å delta i det daglige programmet.

Helhetlig og integrert behandling

Helhetlig behandling innebærer at vi ikke bare behandler rusmiddelavhengigheten, men vi jobber med flere andre områder. Vi kartlegger forholdene rundt bolig, økonomi, nettverk, arbeid/skole eller annen aktivitet, fysisk helse, tannhelse, fritid, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Vi avklarer hvilke områder det er viktig å ta tak i, hva som skal prioriteres og hvordan vi best kan jobbe med dette. Mye av denne jobben innebærer å koble på rett instans innen hjelpeapparatet.

Integrert behandling innebærer at vi behandler ruslidelsen og de psykiske lidelsene samtidig. For mange er det så stor sammenheng mellom lidelsene og de påvirker hverandre, slik at det er vanskelig å forholde seg til kun en av lidelsene.

De psykiske lidelsene forverres nesten alltid ved inntak av rusmidler, selv om det der og da oppleves som om rusen demper lidelsen. Ved å behandle dem samtidig vil vi få bedre oversikt over hvordan de påvirker hverandre, og dermed kan vi gi bedre hjelp.

Brukerstyrt plass

Det første året etter avsluttet døgnbehandling tilbyr vi brukerstyrt plass. Det innebærer at pasienten selv kan ta kontakt med oss og få et kort opphold i avdelingen.

Utredning

Et viktig grunnlag for å tilrettelegge for god behandling er utredning. Vi har lang erfaring med å utrede både avhengighet og psykiske lidelser.

En utredning innebærer bl.a. bruk av kartleggingsverktøy (ett spørreskjema), innhenting av opplysninger fra tidligere behandling, samtaler med pårørende og observasjoner under oppholdet hos oss. Dette gjør vi alltid i samarbeid med deg som pasient. Du vil hele veien bli tatt med på vurderinger av de funnene vi gjør og hvilke konklusjoner vi kommer frem til.

 • Kognitive tester

  I tillegg til utredning av avhengighet og psykisk lidelse, har vi også kompetanse til å gjennomføre kognitiv utredning. Det vil si at vi kan utrede hjernens funksjonsnivå. Dette trenger ikke å ende med konkrete diagnoser, men det kan forklare hvorfor man strever med å få til hverdagen. Dette kan gjelde funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, evnen til å organisere seg osv. For mange kan dette være oppklarende, og det kan bidra til å gjøre at hjelpetiltak og forventninger blir lagt på rett nivå.

 • Medikamentell behandling

  På bakgrunn av utredningene som blir gjort og tidligere diagnoser, setter vi i gang medikamentell behandling der det er behov for det. Ved å gjøre dette under innleggelsen har vi en unik mulighet til å registrere virkninger, bivirkninger og vurdere totalresultatet under rusfrihet.

 • Utredninger og viktighet av rusfrihet over tid

  Enkelte utredninger er avhengig av rusfrihet over tid, dette gjelder særlig kognitive tester. Hjernens funksjonsnivå blir endret når hjernen får være upåvirket av rusmidler over tid. Inntak av rusmidler vil derfor få konsekvenser for mulighetene vi har til utredning. I enkelte perioder kan det derfor hende at vi vil anbefale deg å ikke dra på treningspermisjon.

Innholdet i behandlingen

Innholdet i behandlingen er satt sammen av tilbud individuelt og i grupper. Vi har satt sammen et innhold som vi mener er egnet for å kunne gi god behandling, og et godt utgangspunkt for økt livsmestring.

 • Individuelle samtaler

  Dette er samtaler du har med din behandler. Her snakker dere om din situasjon og det som omhandler deg og behandlingen. Både kartlegging, utredning og psykoterapeutisk behandling kan foregå i disse samtalene. Våre behandlere har utdanning og stillingsbetegnelse som lege i spesialisering, psykiater (overlege), psykolog og psykologspesialist.

 • Miljøterapi

  Miljøterapi gir struktur og rammer for dagen. Miljøterapeutene skal hjelpe den enkelte til å delta i fellesskapet.
  Vi bruker daglige situasjoner til å trene på ulike ferdigheter.

  Eksempler på dette kan være å innarbeide en normal døgnrytme, ivareta personlig hygiene, holde orden på rom eller leilighet og å ha et normalt kosthold. Mestring av oppgaver og ansvar tilpasset eget funksjonsnivå bedrer mulighetene for å få godt utbytte av behandlingen.

  Miljøterapi innebærer også å hjelpe til med å mestre problemfylte situasjoner, respektere grunnleggende regler og normer i fellesskapet, og å utvikle positive relasjoner til medpasienter og personal.

 • Legevisitt

  Vi har legevisitt en gang pr uke. Der kan du ta opp helsemessige spørsmål som du vanligvis ville tatt med fastlegen.

  Det er alltid lege på vakt på klinikken, så dersom det oppstår noe akutt, får du den hjelpen du trenger.
  ROP-enheten har det formelle behandlingsansvaret under innleggelsen – også for kroppslige sykdommer og behandling, men vi samarbeider regelmessig med fastlegen som blir invitert til samarbeidsmøter.

 • Fysisk trening

  Fysisk trening er en viktig del av vårt behandlingstilbud. Forskning viser at pasienter med rus og psykiske lidelser har en dårligere fysisk helse enn det som er vanlig. Videre vet vi at det er stor helsegevinst å komme i bedre form.

  Vi prioriterer derfor å bruke tid og ressurser på trening i behandlingen fordi det vil ha positiv helseeffekt. Klinikken har et eget aktivitetsteam som har ansvar for dette tilbudet.

  Aktivitetsteamet gjennomfører tester for å måle fremgang og de tilrettelegger slik at den enkelte skal kunne yte etter evne.

 • Selvhjelpsgrupper

  Vi oppfordrer alle til å benytte seg av selvhjelpsgrupper. I Grenland er det flere organisasjoner som driver med dette. Ut fra erfaring vet vi at det å starte opp mens man er i behandling er en viktig faktor for at man skal benytte seg av dette tilbudet etter behandlingsoppholdet.

 • Aktiviteter utenfor institusjonen

  Det er kort vei til Skagerak arena og Odds gatelag i fotball. Dette er en aktivitet som mange har stor glede av. Erfaringen man får ved å delta på gatelaget, kan man ta med seg og starte opp i et gatelag på hjemplassen.
  For de som bor i området og som skal ut i aktiviteter etter behandling, legger vi til rette for å starte mens man er innlagt. Dette gjelder både gatelag og andre aktiviteter.

 • Treningspermisjon

  Treningspermisjon er en viktig del av behandlingen. For de fleste innebærer dette at man drar hjem til egen bolig eller familie. Vi vil som regel anbefale deg å være mest mulig på klinikken i starten av oppholdet. Mot slutten av oppholdet vil vi anbefale deg å være mer hjemme for å få til en gradvis overgang ut igjen.

 • Samarbeid med pårørende

  Vi undersøker alltid om pasienter som kommer inn til enheten har barn. Dette gjør vi fordi vi har ansvar for å undersøke om barna er godt ivaretatt.

  Barna kan komme til samtale og omvisning. Mange barn har ofte tanker om hvordan det er å være innlagt og da er det til stor hjelp å få se hvordan det er her, stille spørsmål og få informasjon.

  Vi ønsker også å delta i samtaler med barn, slik at vi kan hjelpe dem til å forstå mer hva det vil si å være avhengig av rusmidler og ha en psykisk lidelse. Vi samarbeider alltid med deg som foreldre og omsorgspersonene om dette.

  Når det gjelder øvrig pårørende så er det du som definerer hvem det skal være.
  Det er som regel nyttig å involvere pårørende i behandlingen da de kan lære mer om hvordan de best mulig kan hjelpe deg. Alt samarbeid med pårørende foregår etter avtale med deg som pasient.

 • Brukerstyrt innleggelse

  Behandlingsoppholdet hos oss er inntil 12 måneder. I tillegg kan du få tilbud om kontrakt på brukerstyrt innleggelse i inntil 6 måneder. Brukerstyrt plass betyr at du selv kan be om innleggelse i inntil 10 dager, 4 ganger i kontraktsperioden. Formålet er å kunne komme tilbake til klinikken for å forebygge rusinntak.

 • Rusmestringsgruppe

  Dette er en samtalegruppe der ulike temaer tas opp, men temaer knuttet til rus og mestring av rusfrihet er ofte hovedtema. Gruppen ledes av psykiater og vernepleier. Begge har lang erfaring på feltet.

 • Recovery-gruppe

  Gruppen ledes av erfaringskonsulent og miljøterapeut. Aktuelle tema er hva som skjer i avdelingen, hva du/dere er opptatt av, eller erfaringskonsulenten tar opp tema som er viktig i bedringsarbeidet

 • Basisgruppe

  Denne gruppen deltar du i ved oppstart av behandlingen. Her er temaene lagt opp etter hvilke utfordringer som følger med det å  være i behandling. Målet er å bidra til at oppholdet blir best mulig for deg. Gruppen ledes av psykolog og psykologspesialist.
  Du deltar i basisgruppen i første del av behandlingen og går senere over i ut-gruppen.

 • Ut-gruppe

  Her jobber vi med hva som er viktig etter oppholdet på enheten, og målet er å tilføre kunnskap og øke ferdigheter innenfor viktige livsområder. Gruppen ledes av forløpskoordinator, vernepleier og erfaringskonsulent.

Soning under behandling

Det er mulig å gjennomføre soning etter straffegjennomføringsloven § 12 hos oss. Vi strekker oss langt for at det skal være mulig å følge opp avtaler med Telemark Friomsorgskontor som ligger i Skien sentrum.

Kontakt

Har du spørsmål?

Linda Øverland

Forløpskoordinator, seksjon for rus og psykisk lidelse
+47 992 54 029

Noen bildeglimt

Her holder vi til: