Pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har rett på god informasjon og opplæring om diagnose, behandlingen og de endringer dette kan medføre for deg/dere. Klinikkens fagfolk vil støtte og legge til rette for god og tilpasset informasjon. Denne rettigheten gjelder også barn som er pårørende. Vi er opptatt av spørre «Hva er viktig for deg?»

Her på nettsiden vil du finne informasjon og lenker til informasjon som vi tror vil være til nytte.

tre personer samtaler

Hva er avhengighet

Hva er egentlig avhengighet? Her kan du lære om hva som skjer når du er avhengig, hvorfor dette er en komplisert tilstand, lær om dopamin som er kroppens eget rusmiddel og hva som som skjer når du skal ut av avhengigheten.

Fakta om alkohol

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge og noe svært mange bruker. Mange av våre pasienter sliter med en bruk som er skadelig, og søker behandling hos oss. Her kan du lese mer om alkohol og hva det gjør med kroppen.

Hva skjer i behandling

Blå Kors klinikk Skien er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, forkortet til TSB. Vi sier ofte at vi tilbyr spesialisert rusbehandling. Hva innebærer det og hvordan er behandlingen lagt opp?

Videoforedrag med fagsjef Tove Mathisen

Tove Mathisen er fagsjef og psykologspesialist ved Blå Kors klinikk Skien. I dette foredraget deler hun erfaringer og kunnskap om samarbeid med pårørende i behandlingssammenheng.

Pasientforløp, hva er det?

Pasientforløp er et begrep du som pasient eller pårørende vil høre om underveis i behandlingen. Dette er et begrep som beskriver behandlingen fra den starter til den slutter. Pasientforløp skal sikre deg et forutsigbart forløp uten unødig ventetid underveis. Pasientforløp starter når fastlegen eller andre sender henvisning. Du skal få svar fra spesialisthelsetjenesten innen 10 dager etter henvisning er sendt og i svaret skal det være en oppstartsdato hvor su blir innvilget rett til behandling. Når du kommer til oss legges en  behandlingsplan i samarbeid med deg og eventuelt pårørende.

Har du omsorg for et barn som er pårørende?

Det kan være krevende å ha ansvar for barn når det er rus- eller spilleavhengighet i familien. Det er ikke så uvanlig å kjenne seg både hjelpeløs og overveldet . Vi vet at de voksnes problemer påvirker  barna og at vanlige reaksjoner kan være vanskelige følelser som sinne, trishet, skam og skyld. For barnet er det til stor hjelp å få informasjon om det som skjer i familien. Vi har barnansvarlige som kan bistår deg med det.

Vi ønsker å tilrettelegge så barnet/barna til våre pasienter får den hjelp og støtte de trenger. Vi snakker med pasientene om barnas situasjon og samarbeider med deg som pasient å gi barnet nødvendig informasjon og støtte.
Vi har barneansvarlige på alle seksjoner som kan bistå både pårørende og pasienter med informasjon og gode råd.

Kurs for pårørende

Pårørende til pasienter i klinikken kan delta på en slik undervisning uten å være henvist. Vi tilbyr månedlige kveldskurs med undervisning og erfaringsutveksling med ulike tema. Du får mer informasjon hos din kontaktperson hos oss:

  • Hvilke belastninger forteller pårørende om?
  • Mestringsstrategier
  • Rettigheter
  • Hvor kan en søke hjelp for egen del som pårørende?
  • Barn som pårørende
  • Hva er avhengighet?
  • Hva skjer i behandling, og hvordan skal treningspermisjoner brukes?
  • Hvordan forebygge tilbakefall
  • Ernæring/kosthold og fysisk aktivitet
  • Egenbehandling og videre oppfølging

Foreldrekurs i poliklinikken

Kurset Trygghetssirkelen ( COS-P) er et kurstilbud for pasienter i poliklinikken som har omsorg for eller fast samvær med barn 0-12 år. Kurset er 8 ukentlige samlinger. Programmet Trygghetssirkelen er bygd på heter COS-P og er forankring i kunnskap og forskning om tilknytning og hvor viktig dette er for barns utvikling.

Målet er å lære foreldre hva barn trenger for å være trygge og hjelpe foreldre til å bli bevisst egen utfordringer som foreldre.– Ta kontakt med din kontaktperson i poliklinikken for mer informasjon.

Selvhjelp og likemenn

Avhengighetsproblemer kan være langvarige og føre til belastninger for de pårørende. Noen finner støtte i familier og venner og vi vet at mange også har glede og nytte av å møte andre i samme situasjon for samtaler, erfaringsutveksling og støtte.

Vi anbefaler gode lavterskeltilbud til pårørende i Telemark som for eksempel Pivete og NKS veiledningssenter for pårørende.

Vi anbefaler pasientene å ta kontakt med en brukerorganisasjon der de bor og vurdere om deres tilbud er aktuelle for de. Våre erfaringskonsulenter bidrar med informasjon og å knytte kontakt.

På denne nettsiden er mer informasjon om selvhjelp