Brukerrådet

Brukerrådet ved Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) skal være en samarbeidsarena mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner og oss.

Mandat

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i viktige saker og prosesser, og bidra til at bruker og pårørende blir hørt gjennom økt medvirkning.

Brukerrådets rolle:

 • Være et rådgivende organ for direktør og fagansvarlige i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende.
 • Brukerrådet er forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.
 • Det er et samarbeidsforum mellom Blå Kors klinikk Skien og relevante brukerorganisasjoner.
 • Brukerrådet skal høres i saker som omhandler drift, økonomi og andre forhold som direkte eller indirekte vil påvirke pasientenes behandling

Brukerrådets formål:

 • Arbeide for gode og likeverdige TSB- tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/ diagnose og funksjonshemming.
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter og pårørende.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene.
 • Bidra til god samhandling mellom tjenesteyter.

Brukerrådets oppgaver:

 • Fremme saker av betydning for pasienter og pårørende.
 • Sikre brukernes og pårørendes medvirkning på system- og tjenestenivå.
 • Bidra med innspill og råd som kan bidra til å bedre kvaliteten i tjenestetilbudet.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.

Blå Kors klinikk Skien, utvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til brukerrådet.

Administrasjonen sørger for møteplanlegging, innkalling og referat.

Brukerråd for perioden 2024-2025 ledes av Renate Stenstrøm fra organisasjonen A-larm

Kontakt: renate@a-larm.no