Pårørende

Hvem er pårørende?

Pårørende er alle med en nær relasjon til en person som har problemer med alkohol, medikamenter, andre rusmidler og/eller spill, og som som blir påvirket av dette.

Som pårørende til våre pasienter har du rett på informasjon dersom pasienten har oppført deg som sin pårørende, og har gitt samtykke til at vi kan gi informasjon til deg.

De nære pårørendes situasjon blir tatt opp med pasientene våre, og vi ønsker å invitere pårørende til samtaler hos oss. Vi ønsker at pårørende får informasjon og at de blir involvert så langt det er mulig.

Flere avdelinger har også informasjonskvelder eller andre arrangement for pårørende og pasienter.

Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har- eller vokser opp- i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Hvor kan pårørende få hjelp?

Avhengighetsproblemer er ofte langvarige og gir belastninger for de pårørende. For å begrense skadevirkningene er det viktig å ikke bære børen alene. Noen finner støtte i familie og venner, eller har glede av å holde på med sosiale aktiviteter. Mange har glede av å møte likesinnede for samtaler og støtte.

Noen pårørende opplever å få egne helseproblemer pga belastninger som pårørende. En del kommuner tilbyr hjelp for lette og moderate plager. Det er også gode lavterskeltilbud som vi kan anbefale. Veiledningssenter for pårørende og Pivete er begge gode lokale tiltak i Telemark. Ivareta har tilbud i hele landet, inkludert Telemark og Vestfold.Flere bruker- og pårørendeorganisasjoner som blant andre A-larm har tilbud.

Ved komplekse og mer alvorlige vansker som psykiske lidelser eller egne avhengighetsproblemer kan pårørende kontakte fastlegen. Det kan da bli aktuelt med en henvisning for eksempel til lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Er du oppvokst med rus og trenger hjelp?

Poliklinikken tilbyr gruppebehandling for unge voksne som er vokst opp i et hjem med rusproblemer (VBM gruppe) som har utviklet psykososiale vansker. I gruppen er det mulig å dele egne erfaringer og lytte til andres opplevelser. Vi har også i noen tilfeller mulighet til å tilby individuelle samtaler til unge voksne. Det gjelder særlig de som er i etableringsfasen og som har utviklet alvorlige problemer relatert til sin oppvekst. Det er fastlegen som henviser til disse tilbudene her ved Blå Kors klinikk Skien ( tidligere Borgestadklinikken).

Møteplass for pårørende

Rus – og spillproblemer påvirker barn

Det er viktig å være klar over at et rusproblem/spilleproblem kan påvirke barna i familien og deres hverdag, tanker og følelser mer enn vi voksne tror. Derfor er det så viktig å snakke med barna! Barn og unge som er pårørende trenger informasjon, og få vite at de kan snakke med noen om det som er vanskelig. Det skaper trygghet.

Video med råd til pårørende

Psykolog Oddvar Jordheim Tyssen fra Blå Kors klinikk Oslo sentrum gir noen gode råd til pårørende til spillavhengige.