Dine rettigheter som pasient

Blå Kors klinikk Skien er en del av spesialisthelsetjenesten. Som henvist til behandling her har du rettigheter som er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven. De mest sentrale finner du her:

Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

Vi skal vurdere helsetilstanden din innen 10 virkedager etter at henvisning er mottatt. Er det mistanke om alvorlig sykdom skal vurderingen skje raskere. Du og den som har henvist deg får brev med tilbakemelding om utfallet av vurderingen som er ett av følgende:

  • Du får rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du skal få en fristdato for når helsehjelpen senest skal starte, enten i form av utredning eller behandling. Du vil få informasjon om tidspunkt for første time eller i hvilken uke vi forventer å gi deg time.
  • Du kan får beskjed om at vurderingen som er gjort konkluderer med at du ikke har behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten. Det innebærer at vi har vurdert at dine behov for helsehjelp blir best ivaretatt hos fastlegen eller andre helsetjenester.

Fritt valg av behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted. Det innebærer at du som utgangspunkt har rett til å velge hvem som skal vurdere henvisningen din og du har rett til å velge hvor du senere skal få utredning og behandling. Dette er nedfelt i ordningen «fritt behandlingsvalg». Ordningen gir deg rett til å velge hvor du vil behandles men ikke nivået på behandling. Du kan for eksempel ikke velge en mer spesialisert behandling enn den du får tilbud om. Vær oppmerksom på at Helseforetakene er forpliktet til å prioritere pasienter fra egen helseregion.

Rett til fornyet vurdering

Svaret på henvisningen bygger på en faglig vurdering gjort av en spesialist. Ønsker du en ny vurdering, må du kontakte fastlegen eller den som har henvist deg. Du kan da selv velge hvor fastlegen sender en ny henvisning slik at den blir vurdert på nytt. Mer informasjon finner du hos Helsenorge.

Retten til å klage på vurderingen

Du har rett til å klage hvis du mener du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter. Skriftlig klage sender du til oss. Hvis vi ikke endrer vurderingen skal klagen gå videre til Statsforvalteren. Frist for å klage er fire uker fra du ble kjent med avgjørelsen. Du kan klage selv, eller gi andre fullmakt til å gjøre det for deg. Du finner mer informasjon på Helsenorge.

Fristbrudd

Dersom det ikke er mulig å gi deg helsehjelp innen fristen skal vi informere HELFO pasientformidling om dette. De vil da kontakte deg for å høre om du ønsker å få tilbud om behandling ett annet sted. Du kan da velge å takke ja til dette eller fortsette å vente på behandling hos oss.

Avbestilling av time/ ikke møter

Hvis du avbestiller timen eller ikke møter til oppsatt tid, kan det være mulig at vi ikke får gitt deg en ny timen innen den fristen som er satt. Dersom du avbestiller flere ganger eller ikke møter, vil det bli gjort en vurdering om du skal strykes fra ventelistene.

Transport ( pasientreiser)

Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport ( feks buss) til og fra behandling. Avstanden må være minst tre kilometer og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. Du ordner selv reisene og krever refusjon i etterkant. Refusjon får du ved å fylle ut et reiseregningsskjema som du får hos din behandler. Du kan også finne skjemaet og få mer opplysninger om pasientreiser her:

Rett til å klage på tjenesten

Du har rett til å klage dersom du opplever at du har blitt dårlig behandlet eller du mener noe er feil ved behandlingen du er del av. Les mer om dette hos Statsforvalteren.

Helsenorges nettside finne du god informasjon om hvordan gå fram om du vil klage.

Pasient- og brukerombudet

Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet i Vestfold og Telemark , kontorsted Skien, dersom du trenger råd og veiledning eller bistand til å klage. Du finner mer informasjon på deres nettside: