Familie- og generasjonsperspektiv

lite barn holder fram papphjerte

Omfang og konsekvenser av rus og avhengighet rammer enkeltmennesker, pårørende og nettverk. Mange av våre pasienter har hatt det vanskelig som barn, ungdom og voksen. Å jobbe med pasientens oppvekst – og utviklingshistorie kan bety mye for gode endringsprosesser.

Vi forstår den enkelte pasient i lys av sin historie

Mangel på trygge erfaringer kan føre til usikkerhet i relasjoner til andre og strev med å regulere egne følelser og reaksjoner. Samtidig har pasientene viktige ressurser for å mestre tøffe livsbetingelser. Vi ønsker å tilpasse og justere behandlingen for den enkelte ved både å romme, forstå og utfordre til endring.

Samarbeid med pårørende

Pårørende er en ressurs, men mange har opplevd så store belastninger at de trenger hjelp for egen del.

Vi vil samarbeide med den enkelte pasient om å inkludere pårørende i behandlingen. Vi inviterer alltid pasienten til å ta med pårørende til første samtale med oss. Det kan være av store betydning for pasienten å ha støtte fra familie og pårørende, og å ha mulighet for arbeid med konflikter, forventninger og samspillsmønstre i familien.

Hjelpetilbud for pårørende

Noen pårørende er så belastet av de i tillegg trenger hjelp eller behandling for egen del. For å imøtekomme dette gir vi veiledning om aktuelle hjelpetiltak. Det kan være kommunale tilbud, lavterskeltilbud og selvhjelpsgrupper.

Et forebyggende perspektiv for neste generasjon

Når helseproblemer rammer familien, vil barnet alltid være den mest sårbare part. Allerede i svangerskapet er fosteret sårbart for rusbruk, foreldrenes livssituasjon og levevaner. Avhengighetsproblemene vil prege utvikling av foreldrerolle og tilknytning. Dette skaper ustabilitet og uforutsigbarhet i familiesamspillet, og for daglige regler, rutiner og oppgaver i familien.

Samtaler med barn

Både i poliklinikk og døgn tilbyr vi behandling til gravide med partnere og til småbarnsfamilier. Vi tilbyr videre familie- og barnesamtaler til alle pasienter med mindreårige barn. I samarbeid med pasienten kartlegger vi også barnas situasjon og om barna trenger hjelp og tiltak.

Kunnskapsgrunnlaget vårt er:

  • systemteori
  • utviklingspsykologi
  • kunnskap og metoder om traumer og tilknytning
  • familieterapi
  • tilknytningsbasert terapi
  • mentaliseringsbasert terapi

Faglige anbefalinger

I nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet er det anbefalt å involvere familie og nettverk i behandlingen i samarbeid med pasienten. Anbefalingen støtter seg til forskning som viser at familie- og nettverksinvolvering kan redusere pasientens rusmiddelproblemer, fremme endringsprosesser og bidra til bedre samspill i familien.

Lang erfaring

Ved Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) har vi i over 30 år arbeidet med å involvere barn og pårørende i pasientens behandling, samt å tilby behandling for egen del til pårørendepasienter. Alt pasienter og pårørende har lært oss om dette tema er en viktig del av vår kliniske erfaring og kompetanse.