Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

Blå Kors klinikk Skien har Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) som skal arbeide for å fremme kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

KPU har følgende oppgaver:

  • Bidra til å sikre at virksomhetens kvalitetssystem og system for avviksbehandling drives i henhold til gjeldende krav og fungerer på en hensiktsmessig måte for alt personell.  
  • Bidra til å sikre at virksomhetens pasientbehandling/helsetjenester utføres i henhold til gjeldende lovkrav, forskrifter og interne krav forankret i kvalitetssystemet.
  • Sikre at virksomheten har oppdaterte rutiner for internkontroll som sikrer at virksomheten oppfyller rettigheter og plikter knyttet til personvern
  • Behandle saker og følge opp informasjon som formidles til KPU på en forsvarlig måte. Herunder å spesielt sørge for at nødvendige forebyggende og risikoreduserende tiltak blir raskt iverksatt.
  • Ha oversikt over alle avvik, klager og alvorlige hendelser i klinikken og bruke oversikten aktivt til å kartlegge risikoområder for systemsvikt og iverksette forbedringstiltak
  • Bidra til at melde- og varsleplikt overholdes. KPU skal ha oversikt/underrettes om eksterne melde- og varslingssaker.
  • Identifisere områder for forbedring og læring gjennom å følge utviklingen i brukerundersøkelser, avvik inklusive melde- og varslepliktige hendelser, klage- og erstatningssaker, tilsyn og interne revisjoner.
  • Avdekke behov for og bidra til utvikling og forbedring av prosedyrer/retningslinjer og utøvelse av praksis.
  • Stimulere til kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid gjennom informasjonsspredning, kompetanseheving og samarbeid internt/eksternt.
  • være et rådgivende organ for direktøren i spørsmål som angår kvalitetsutvikling i alle deler av virksomheten

Tilsyn og revisjoner

Vi vektlegger informasjon og åpenhet i vårt systematiske forbedringsarbeid, og tilsyn og revisjoner står sentralt.
Tilsyn og revisjoner gjennomført ved Blå Kors klinikk Skien finner du søkbart på tilsynsmyndighetenes egne nettsider.

Kvalitetsindikator

På den offentlige helseportalen helsenorge.no finner du samlet oversikt over våre kvalitetsindikatorer. Her finner du også nasjonale oversikter, og kan lese mer om kvalitetsindikatorer i helsetjenesten.

Pasienterfaringer

Folkehelseinstituttet gjennomfører undersøkelser for å måle pasientenes tilfredshet med behandlingen de får. Våre pasienter er del av dette. Du finner mer om resultatene hos FHI.

Tilsyn og revisjoner

Vi legger vekt på informasjon og åpenhet i vårt systematiske forbedringsarbeid. Tilsyn og revisjoner gjennomført hos Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) finner du søkbart på tilsynsmyndighetenes egne nettsider.

Hendelser som kan gjøre at vi forbedrer oss:

Dersom du har erfaring med hendelser eller avvik som gjør at vi kan forbedre oss, ønsker vi at du tar kontakt med oss:

Bjørn Gunnar Vådal

Direktør
+47 404 36 893