Nasjonale pasientforløp

Et nasjonalt pasientforløp ( tidligere kalt pakkeforløp) – hva innebærer det for pasientene på Blå Kors klinikk Skien?

Pasientforløp er en måte for å organisere helsehjelpen og behandlingen. Forløpene for behandling av ruslidelser( rusmiddelavhengighet, spilleproblemer og bruk av anabole androgene steroider) skal sikre pasienter koordinerte og forutsigbare forløp i spesialisthelsetjenesten.

Målene er:

  1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  3. Unngå unødig ventetid
  4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Varighet: Det starter når det blir sendt en henvisning til behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og varer til du er skrevet ut. Et forløp kan omfatte flere behandlingsfaser etter hverandre med poliklinisk behandling og innleggelse i døgnavdeling.

Brukermedvirkning: Pasientene har rett til å medvirke. Som helsepersonell har vi plikt til å involvere deg som er pasient. Pasienten skal være en likeverdig partner i diskusjoner og bli hørt når det tas beslutninger som angår hans/hennes behandling. Dine ønsker om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger vi tar.

Informasjon: Både henvisere og ansatte i spesialisthelsetjenesten skal gi pasienter informasjon om hvilke behandlingstilbud som finnes. Dette skal gi deg mulighet til å velge det tilbudet som passer best til dine behov og ønsker.

Forløpskoordinator: Alle behandlingssteder skal ha forløpskoordinator som kan informere pasienter, pårørende og samarbeidspartnere om nasjonale pasientforløp og behandlingstilbudene. Som pasient i poliklinikken på Borgestadklinikken er du i kontakt med forløpskoordinator før behandlingen starter, så overtar behandler videre koordinering. Som døgnpasient følger forløpskoordinator deg hele oppholdet i nært samarbeid med behandler og tverrfaglig team.

Samarbeid: Vi legger stor vekt på samarbeid med pårørende og kommunale hjelpetiltak. Pasient, pårørende og samarbeidspartnere skal inviteres på regelmessige samarbeidsmøter. Du samtykker i hvem som deltar på slike møter.

Evaluere: Vi skal regelmessige evaluere av om pasienten får den riktige behandlingen. Om du samtykker kan pårørende og samarbeidspartnere delta i slik evaluering.

Avslutning: Det skjer etter gjensidig avtale mellom pasient, TSB og kommune/fastlege etter at det foreligger en konkret, skriftlig plan for oppfølging i kommunen. Før behandlingen er avsluttet skal det være et samarbeidsmøte der behandlingen blir evaluert.

Mer informasjon: Du finner mer om forløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling her:

Helsedirektoratet om nasjonale pasientforløp i TSB

Nettportalen helsenorge.no