Seksjon for ROP informerer henvisere

Hvem passer tilbudet for

Vi er del av tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og skal behandle pasienter med alvorlig og mindre alvorlig ruslidelse, og «mindre alvorlig psykisk lidelse» i tillegg. For noen pasienter kan det være vanskelig å sette et klart skille mellom alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse. Det er ikke bare diagnosen som avgjør, men også tilstandens alvorlighetsgrad. Generelt tar vi ikke imot pasienter med kroniske psykoselidelser. Det samme gjelder pasienter med alvorlige atferdsforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig selvskading, mm. Vi har hatt noen pasienter med bipolare lidelser i behandling. Men dette kan være uaktuelt hvis det er hyppige og alvorlige svingninger i stemningsleie med psykosesymptomer. Disse bør i stedet henvises til Psykisk helsevern.

Motivasjon og kognitiv fungering

Det legges vekt på at pasientene har en viss motivasjon for behandling, at de samtykker i å delta i grupper, har en rimelig evne til å forholde seg respektfullt til medpasienter, og har en kognitiv fungering som gjør det mulig å få utbytte av behandling. Hvis en pasient tidligere har profittert dårlig på adekvat behandling, bør det vurderes nøye om det er grunnlag for ny henvisning.

Om behandlingstilbudet

Det er 11 behandlingsplasser her med mulighet til behandlingsopphold i 12 måneder. Behandlingen skjer i henhold til bestemmelsene i Pakkeforløp psykisk helse og rus. Klinikken har en liten avrusningsenhet med mulighet for avrusning av pasienter som innlegges for døgnbehandling. Det blir gjennomført kartlegging av symptomnivå og mellommenneskelig fungering i starten av oppholdet. Vi gjør videre en diagnostisk utredning av ruslidelser og psykiske lidelser (inkludert personlighetsforstyrrelser). Etter noe tids rusfrihet gjennomføres også en nevropsykologisk utredning ved psykologspesialist av de fleste pasientene.

Behandlingen

Behandlingen er blant annet individualterapi, gruppeterapi (4 ulike grupper), miljøterapi, fysisk trening samt tilrettelegging for å delta i selvhjelpsgrupper i området på kveldstid. Da ROP-enheten har ansatt spesialist i psykiatri, blir det også gitt medikamentell behandling (f.eks. av ADHD, LAR-behandling, depressive lidelser mm). Enheten har også hatt LIS-leger med god somatisk kompetanse (e.g. fastleger i sykehuspraksis) slik at somatisk utredning og behandling blir ivaretatt.

Samarbeidsmøter

Så langt det er mulig gjennomføres regelmessige samarbeidsmøter med ruskonsulent, fastlege, NAV-representant og andre aktuelle deltagere. Det inviteres til samtaler med barn og andre pårørende – gjerne i begynnelsen av oppholdet.

Linda Øverland

Forløpskoordinator, seksjon for rus og psykisk lidelse
+47 992 54 029

Vurderer du en henvisning?

For deg som vurderer å henvise pasienter til ROP-behandling er det viktig at du:

  • Vurderer graden av psykisk lidelse. Har pasienten diagnoser fra tidligere? Hvilken lidelse er det evt. mistanke om at pasienten har?
  • Vil pasienten kunne nyttegjøre seg inneliggende behandling, eller vil det kunne være kontraindisert? Noen psykiske lidelser forverres av å være innlagt, vurder erfaringer fra tidligere behandling opp mot dette.
  • Les beskrivelsen av vår ROP-enhet og vurder om pasienten vil mestre å delta i vårt behandlingsopplegg.
  • Drøft gjerne saken med vår forløpskoordinator, før du sender henvisning.
  • Vær forberedt på at vi ønsker et tett samarbeid.

ROP retningslinjen og pakkeforløp TSB styrer innholdet og driften, vi anbefaler å sette seg inn i disse. ROP-enhetens pasienter er definert av Rop – retningslinjen og de sentrale anbefalingene der i kap 8.1.