Fravær hos Blå Kors videregående skole Grimstad

Når du begynner på videregående skole er det viktig å være til stede på skolen. Derfor er vi på Blå Kors videregående skole, Grimstad bevisste på å følge opp fraværet til elevene våre. Kort oppsummert kan en si at målet med fraværsreglene er å begrense udokumentert fravær.

Fraværsgrensene kan oppsummeres slik:

•    Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
•    Fraværsgrense på 10 %.

Hvis en elev har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få vurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren har heller ikke lov til å sette slike karakterer

  • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.Forskrift til Privatskoleloven §5.1-2

Gyldig grunn til fravær:

•    Helse og velferdsgrunner
•    arbeid som tillitsvalgt
•    politisk arbeid
•    hjelpearbeid
•    lovpålagt oppmøte
•    representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett 

Fraværet må dokumenteres med for eksempel legeattest eller innkalling. Ikke glem at dokumentene må være signert/stemplet.

Er det tvil om hvordan reglene skal forstås kan dette tas opp med kontaktlærer.