Skolereglement

Vedtatt av Styret for Blå Kors videregående skole, Grimstad AS 25. mai 2020.

§1 FORMÅL

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og legge til
rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn ved Blå Kors videregående skole, Grimstad.
Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien,
ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Skolen er underlagt friskolelova og
dens forskrifter.

§3 RETTIGHETER

 1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som
  gjelder for videregående opplæring.
 2. Elevene har krav på et trygt og godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  Opplæringsloven § 9.a
 3. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av
  opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere samt å få vurdering, oppfølging
  og tilbakemelding (jfr. Privatskolelovens kap. 3)
 4. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen har
  elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til
  pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste.
 5. Elever som på grunn av dokumentert sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har
  rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og
  vurderingsgrunnlag.
 6. Elevene har rett til sosialpedagogisk rådgivning, samt rådgivning om utdanning og
  yrkesvalg.
 7. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. friskolelova § 5-3. Skolen skal legge til
  rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.
 8. Elevene har rett til gratis å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål i
  samsvar med den planen som er lagt for timen.
 9. Eleven har rett til gratis læremidler og undervisningsmateriell (jfr. friskolelova
  § 6-2 og økonomiforskriftens KAP 10A).
 10. Skolen behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.
  Det er kun nødvendige opplysninger om elever og deres foresatte som behandles, og
  dette gjøres i tråd med skolens rutiner for «oppbevaring, distribusjon og sletting av
  personopplysninger». Eleven har rett til å få innsyn i opplysninger skolen har lagret om
  han/henne.

§4 PLIKTER

 1. Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid
  gjelder.
 2. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode
  samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar
 3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere/gjøre
  avtalt arbeid til rett tid.
 4. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte
  arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr.
 5. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves.
 6. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke.
  Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter § 7, også medføre
  erstatningsansvar.
 7. Eleven skal ikke utsette andre for grov språkbruk, vold, krenkende eller truende
  atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer, enten dette skjer
  fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte.
 8. Det er forbudt å bruke ansiktsdekkende plagg på skolen.
 9. Det er ikke tillatt å bruke tobakk/snus i skoletiden. Det er ikke tillatt å bruke esigarett innenfor skolens område, eller i aktiviteter i skolens regi.
 10. Bruk, omsetning, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens områder
  er forbudt. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden
  eller ved andre aktiviteter i skolens regi.
 11. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 12. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre
  pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende,
  eller som er i strid med norsk lov.
 13. Personlig elektronisk utstyr kan kun brukes på en slik måte at man ikke
  forstyrrer medelever eller ansatte. Mobiltelefoner skal være avslått og utenfor
  syne i undervisningstiden.

§ 5 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK

Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Som fusk regnes blant annet å innlevere og/eller
presentere som eget arbeid tekster og lignende som er produsert av andre, herunder
nedlasting fra nett og avskrift av andres arbeid. Det samme gjelder bruk av ulovlige hjelpemidler samt ikke-tillatt kommunikasjon med andre under prøver. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen og ved prøver og/eller annet vurderingsarbeid, kan disse annulleres.

Fusk eller forsøk på fusk vil vanligvis få konsekvenser for karakteren i orden og atferd. Ved
fusk eller forsøk på fusk på eksamen vises det til forskriften til friskolelova § 3-34 og 3-35,
samt forvaltningslovens § 4 kap. IV, som sier at eksamen kan annulleres, og at eleven da
tidligst kan gå opp til ny prøve 1 år etter at eksamen ble annullert. Elevene har klagerett.

§6 FRAVÆR

 1. Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Dersom en elev blir syk eller av annen
  grunn må forlate undervisningen skal skolen ha beskjed snarest mulig.
 2. Skolen har ikke krav på begrunnelse for elevens fravær, men alt fravær skal registreres.
 3. Dersom eleven kommer innen øktens avslutning føres ikke timefravær men for sent
  komming.
 4. Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke
  kan settes termin- eller standpunktkarakter. Hvorvidt det foreligger vurderingsgrunnlag
  skal vurderes individuelt, med vekt på elevens faktiske måloppnåelse. Ved grensetilfeller
  skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det
  foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne gi termin- eller
  standpunktkarakter skal elev/foresatte uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel. Ved
  udokumentert fravær over 10 % i fag har skolen ikke rett til å gi karakter. Dersom
  grunnen til fraværet gjør fraværsgrensa på 10 % urimelig, kan en elev som har inntil 15 %
  udokumentert fravær i et fag få vurdering. Avgjørelsen tas av rektor.
 5. Alt fravær for elever føres på vitnemål og kompetansebevis. Eleven kan kreve at årsaken
  til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere
  årsaken til fraværet. (jf. forskrift til friskolelova § 3 – 46).
  Organisert eller selvstendig studiearbeid herunder skoleadministrative gjøremål, etter
  avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Dette skal avtales i forkant.
  Begrenset oppad i til sammen 10 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær og
  bør søkes kompensert ved elevens egen innsats, tilrettelagt av skolen (jf. forskrift til
  friskolelova § 3 – 46):
 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Inntil 2 dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer i andre trossamfunn enn Den norske kirke.

For at fraværet som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet og
kompetansebeviset må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette.
Fraværet som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra
og med den fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn
av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra og med første
fraværsdag.

§7 REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Ved brudd på ordensreglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner:

Refsingstiltak:

 • Muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen
 • Inndragelse av mobiltelefon ut timen eller ut skoledagen
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan særskilt tiltak iverksettes:

 • Bortvisning av eleven fra en og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse gjennom et enkeltvedtak.
 • Før bortvisning skal eleven og foresatte for elever under 18 år ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen, og få nødvendig informasjon, jamfør privatskolen §3-10 og forvaltningsloven §§ 16 og 18. 
 • Brudd på reglementet kan føre til nedsatt orden og/eller atferd. Ved fare for nedsatt orden og/eller atferd skal eleven snarest mulig ha skriftlig varsel.

I tillegg til refsingstiltak og særskilt tiltak kan brudd på reglementet føre til følgende tiltak:

 • Nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og atferd
 • Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser for slike aktiviteter hvor det er skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven istandsetter/vasker, eller betaler erstatning etter reglene i skadeserstatningsloven
 • Politianmeldelse

Ved fastsetting av karakter i orden skal følgene vurderingskriterier legges til grunn:

 • Brudd på skolereglementet
 • Manglende/for sein innlevering av pålagte arbeider
 • Manglende orden i skolesakene

Ved fastsetting av karakter i adferd skal følgene vurderingskriterier legges til grunn:

 • Dårlig opptreden overfor andre
 • Gjentatte forstyrrelser av undervisningen
 • Fusk
 • Forsentkomming

§8 SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER PÅ BRUDD PÅ REGLEMENTET

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet
til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Reaksjoner og begrunnelse for
disse skal nedtegnes. Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen vurdere om det er mulig å
bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner.

Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold
som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen skal elever/foresatte til umyndige
elever varsles om dette på forhånd, jfr. § 16. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det
opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage (kap. VI) og
om retten etter § 18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes
gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom
på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 42.