Ofte stilte spørsmål

 • Sosiale medier

  Skolens ansatte vil benytte seg av de samme informasjonskanalene som elevene er på. I skrivende stund er Facebook og Instagram aktuelle plattformer.

 • Oppstart av skolen
  • August 2022 starter skolen opp med Vg1 Bygg- og anlegg, Vg1 Helse- og oppvekst og Vg1 Salg, service og reiseliv
  • August 2023 starter de samme Vg1-fagene, i tillegg kan en velge Vg2 Tømrer, Vg2 Salg og reiseliv, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg2 Helsearbeiderfag
  • August 2024 starter alle programfagene, i tillegg tilbys Vg3 studiespesialiserende påby
 • Hvem har rettighet på gratis skoleplass?

  Skolen er gratis for dem som har rettigheter til å søke skolen.

 • Trenger jeg høyt karaktersnitt?

  Nei. Blå Kors videregående skole, Grimstad tar ikke inn elever på bakgrunn av karakterer. Vi tar inn elever som har behov for ekstra oppfølging for å fullføre skolegang.

 • Hvordan søker jeg skoleplass?

  Søkerportalen iSkole

  Du kan søke på to måter. Du trenger kun å gå til punkt 1, så får du hjelp av skolen (Blå Kors Grimstad vgs) eller av din rådgiver på ungdomsskolen, eller av dine foresatte.

  1. Forenklet søknadsskjema – fyll inn din kontaktinformasjon og Blå Kors videregående skole, Grimstad kontakter deg og fyller ut en fullstendig søknad på vår egen søkerportal iSkole. Du må huske å velge programfag. (Lenke til forenklet søknad)
  2. Eller gå direkte til søkerportalen i iSkole og fyll inn søknadsdataene der (dette er litt mer omfattende enn den forenklede måten). Søknadsportal iSkole

  Viktig å huske

  For å være en reell søker, må du også sende dokumentasjon på behov for tilrettelegging og utskrift av karakterer fra tidligere skoler innen 1 april.

  Dette kan du gjøre digitalt i lenke 2 over, eventuelt per post til: grimstadvgs@blakors.no 

  Eller sende den i papirform til postadressen:

  Blå Kors videregående skole, Grimstad, Grooseveien 36, 4876 Grimstad

  Tilleggsskjema

  Her ligger tilleggsskjema for innsøking til Blå Kors Grimstad vgs. Fylles ut av PPT, rådgiver, ABUP, sosiallærer, helsesykepleier eller andre instanser:

  Lenke til tilleggsskjema

 • Når er søknadsfristene?

  Skolen har første inntak 1 april. Om vi har flere ledige plasser etter et inntak er fullført, ser vi på søkere fortløpende.

  Vær oppmerksom på at en søknad ikke er fullstendig før vi har mottatt gyldig dokumentasjon. Om vi mottar dokumentasjon etter søknadsfrist blir søknad flyttet over til neste inntak.

 • Hva trenger jeg av dokumentasjon?

  Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, som for eksempel rådgivere på nåværende skole, fastlege, spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.

  Vitnemål fra grunnskolen eller kompetansebevis fra tidligere gjennomført videregående opplæring. Søker du Vg2 er et kriterium at du har ståkarakter i de fleste avsluttende Vg1 fag.

 • Hvor lang er skoledagen?

  Undervisningen starter kl. 08:20 og avslutter kl. 15:20.

  Vi har delt undervisningen opp i 30 minutters bolker, og sørger for at du får pauser og mat i løpet av skoledagen.

 • Skoleskyss

  Hvordan søke om gratis skoleskyss?

  Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til gratis skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. Elevene skal selv søke om ordinær skoleskyss til videregående skole via den digitale skoleskyssløsningen F-skyss.

  Velkommen til AKT Skoleskyss! – AKT Skoleskyss

  Skysstilskudd

  Der det ikke er grunnlag for å sette opp skolebuss, eller i tilfeller hvor det ikke er mulig for eleven å benytte ordinært kollektivtilbud, kan det søkes om skysstilskudd på hele eller deler av skoleveien. Det kan innvilges skysstilskudd dersom avstanden mellom hjem og nærmeste holdeplass er 3 km, eller mer eller samlet reise og ventetid ved bruk av buss blir urimelig lang. Skysstilskudd skal alltid godkjennes på forhånd i et vedtak.

 • Jeg lurer på noe annet?

  Kontakt oss gjerne på telefon 400 04 124 eller på epost til grimstadvgs@blakors.no