Skoleskyss

Skyss til videregående skole

Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til gratis skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km.

Elevene skal selv søke om ordinær skoleskyss til videregående skole via den digitale skoleskyssløsningen F-Skyss:

Skysstilskudd

Der det ikke er grunnlag for å sette opp skolebuss, eller i tilfeller hvor det ikke er mulig for eleven å benytte ordinært kollektivtilbud, kan det søkes om skysstilskudd på hele eller deler av skoleveien. Det kan innvilges skysstilskudd dersom avstanden mellom hjem og nærmeste holdeplass er 3 km, eller mer eller samlet reise og ventetid ved bruk av buss blir urimelig lang. Skysstilskudd skal alltid godkjennes på forhånd i et vedtak. 

Skolen vil ha samme åpningstider som skolene i nærområdet. Det betyr at våre elever har de samme busstilbudene til samme tidspunkt.