Klage på karakterer hos Blå Kors videregående skole Grimstad

 • Hva kan du klage på?

  Du kan klage på standpunktkarakterer og karakterer på muntlig og muntlig/praktisk eksamen. Du har rett til å klage på standpunktkarakterer dersom du mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Elev eller foresatt kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

  Karakter på muntlig og muntlig/praktisk eksamen kan man kun klage på dersom det er formelle feil ved gjennomføringen av eksamen. For at klagen skal tas til følge må det ha skjedd feil som kan ha hatt noe å si for resultatet på eksamen.

 • Hvem kan klage?

  Eleven kan klage selv, og foresatte kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år.

 • Hvordan klager du?

  Klagen sendes til skolen, som sender klagen videre til en klagenemd.
  Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foresatte. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

 • Hva er fristen for å klage?

  Fristen for å klage er 10 dager. tt begrunnelsen. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.