Inntaksreglement hos Blå Kors videregående skole Grimstad

Vedtatt av Styret for Blå Kors videregående skole, Grimstad AS 28. januar 2019.

Friskoleloven § 3-1 slår fast at skolens styre skal fastsette inntaksreglement for skolen.

 1. Blå Kors videregående skole, Grimstad AS eies av Blå Kors Norge og er en del av Blå Kors sitt diakonale arbeid. Skolen er godkjent som en skole for nokså ressurskrevende elever (jmf friskolelovens § 2.1 A, og 2.1 F), og elever som kan omfattes av dette begrepet kan vurderes ved inntak (jamfør forskrift til friskoleloven § 2. 4 og 5)
 2. Skolen skal ha hele landet som inntaksområde.
 3. Inntaksteamet ved skolen består av skolens ledelse og rådgivere.
 4. Ved inntak prioriteres søkerne slik:
  1. Søkere med ungdomsrett med henvisende instans
  2. Søkere med voksenrett med henvisende instans
  3. Søkere uten rett med henvisende instans
   Innenfor det enkelte punkt prioriteres elever som går på skolen.
   Hvis skolen skulle ha flere søkere enn plasser ved søknadsfristens utløp, avgjøres
   inntaket innenfor prioriteringsområdene ved loddtrekning.
 5. Innenfor reglene for inntak legger inntaksteamet vekt på klassenes størrelser. Det er
  rektor som avgjør, i samsvar med inntaksreglementet, hvem som skal få elevplass ved
  skolen.
 6. Elevene skal selv søke skolen.
 7. Melding om inntak sendes elevens hjemfylke.
 8. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak og kan påklages, jamfør Forvaltningslova § 2.
  Statsforvalteren i Agder er klageinstans. Klagen skal framsettes skriftlig til rektor innen
  tre uker.
 9. Søknadsfrist er 1.april for påfølgende skoleår. Ved ledige skoleplasser etter 1.april tas
  kvalifiserte søkere inn fortløpende. Etter 1. Oktober tar skolen kun inn elever som blir
  overført fra annen skole.